Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

Wspierają nas naukowcy!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na Rzecznika Praw Obywatelskich poparło środowisko naukowe. Do 13 sierpnia list podpisało 90 przedstawicieli polskiej nauki. Dziękujemy dr. Maciejowi Marylowi i dr. Helenie Chmielewskiej-Szlajfer za tę inicjatywę!

Treść listu zamieszczamy poniżej.

 

List poparcia dla kandydatury Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko 

Rzecznika Praw Obywatelskich 

Warszawa, 14 sierpnia 2020 

Jako badaczki i badacze zajmujący się naukowo zagadnieniami dotyczącymi Polski, wyrażamy poparcie dla kandydatury Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Uważamy, że głos członków środowiska naukowego, zarówno jako badaczy jak i obywateli, powinien wybrzmieć w sprawie wyboru osoby na tak istotną dla wszystkich funkcję państwową. 

Polskie społeczeństwo stoi obecnie przed licznymi wyzwaniami wynikającymi ze zmian cywilizacyjnych, które mają bezpośrednie przełożenie na życie obywateli. Rozwój technologii cyfrowych stwarza ogromne szanse podniesienia poziomu życia, ale niesie ze sobą także liczne zagrożenia praw obywatelskich związane z prywatnością, patologiami w sieci czy wykluczeniem cyfrowym. Zmiany na rynku pracy wywołane przez procesy takie jak cyfryzacja czy transformacja energetyczna stwarzają nowe wyzwania dla ochrony praw pracowniczych. Z kolei pogłębiające się rozwarstwienie społeczne i wykluczenie ekonomiczne skutkują nierównościami w dostępie do tak podstawowych usług publicznych jak opieka zdrowotna, edukacja czy kultura. Jednocześnie globalny kryzys klimatyczny uświadomił nam, że o środowisku naturalnym należy myśleć w kategoriach praw człowieka do czystego powietrza i wody. Wreszcie, te wyzwania łączą się z narastającymi napięciami społecznymi, stwarzając potrzebę ochrony przed dyskryminacją. Polaryzacja debaty publicznej, dodatkowo podsycana agresywnym językiem, stawia nas przed koniecznością zbudowania wspólnotowej przestrzeni dialogu. 

Uważamy, że Zuzanna Rudzińska-Bluszcz jest właściwą osobą do sprawowania funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich i sprostania tym wyzwaniom. W swojej pracy wielokrotnie dowiodła, że prawa obywateli są jej drogie i umie skutecznie działać na ich rzecz. Jako koordynatorka ds. strategicznych postępowań sądowych w Biurze RPO, a także wcześniej, występując jako prawniczka, zajmowała się pro bono prawami osób niepełnosprawnych, dzieci, lokatorów, pracowników i bezrobotnych. Jej dotychczasowa działalność dowodzi, że w pracy skupia się na konkretnych problemach obywateli, nie angażując się w spory polityczne i współpracując ponad podziałami, czego doskonałym przykładem jest wypracowanie rozwiązań problemu szkodliwych treści i mowy nienawiści w internecie. Na podstawie konsultacji z przedstawicielami różnych środowisk – urzędnikami, prokuratorami, policjantami, dziennikarzami, youtuberami, przedstawicielami platform internetowych i organizacji pozarządowych – stworzyła wraz z zespołem platformę do łatwego zgłaszania szkodliwych treści w internecie. 

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz nie tylko potrafi rozpoznawać problemy współczesnego społeczeństwa, lecz także budować konsensus przy ich rozwiązywaniu i podejmować na tej podstawie konkretne działania. Takiego Rzecznika potrzebujemy. 

Prof. dr hab. Mirosław Bańko, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

Prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego 

Prof. dr hab. Aleksander Bursche, Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski 

Prof. dr hab. Przemysław Czapliński, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek korespondent PAN 

Prof. dr hab. Andrzej Friszke, Instytut Studiów Politycznych PAN, członek korespondent PAN 

Prof. dr hab. Michał Głowiński, em. prof. Instytutu Badań Literackich PAN 

Prof. Maciej Kisilowski, Central European University 

Prof. dr hab. Jan Kofman, em. prof. Instytut Studiów Politycznych PAN i Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. Jan Kubik, Profesor, Rutgers University i University College London; Prezydent Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies 

Prof. dr hab. Joanna Kurczewska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN 

Prof. dr hab. Jacek Kurczewski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego 

Prof. dr hab. Roman Kuźniar, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski 

Prof. dr hab. Jacek Leociak, Instytut Badań Literackich PAN, Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 

Prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

Prof. dr hab. Zdzisław Łapiński, em. prof. w Instytucie Badań Literackich PAN 

Prof. dr hab. Ewa Łętowska, członek rzeczywisty PAN, sędzia TK w stanie spoczynku, Rzecznik Praw Obywatelskich 1988-1992 

Prof. Elżbieta Matynia, Professor of Sociology and Liberal Studies, The New School for Social Research, New York City 

Prof. dr hab. Józef Niżnik, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Filiozofii i Socjologii PAN 

Prof. dr hab. Ryszard Nycz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Badań Literackich PAN, członek rzeczywisty PAN 

Prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, Instytut Studiów Politycznych PAN 

Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego 

Prof. dr hab. Andrzej Rychard, Instytut Filozofii i Socjologii PAN 

Prof. dr hab. Ryszard Stemplowski, em. prof. Akademia Ignatianum 

Prof. dr hab. Dariusz Stola, Instytut Studiów Politycznych PAN 

Prof. dr hab. Henryk Szlajfer, em. prof. nadzw. Instytutu Studiów Politycznych PAN i Uniwersytetu Warszawskiego 

Prof. Barbara Törnquist-Plewa, Uniwersytet w Lund 

Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polski Instytut Studiów Zaawansowanych 

Dr hab. Ewaryst Wierzbicki, prof. ucz., Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

Dr hab. Tomasz Basiuk, prof. ucz., Instytut Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego 

Dr hab. Michał Bilewicz, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

Dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. ucz., Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

Dr hab. Aleksandra Derra, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

Dr hab. Mirosław Filiciak, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet SWPS 

Dr hab. Agata Firlej, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Dr hab. Jerzy Kandziora, prof. Instytutu Badań Literackich PAN 

Dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, Instytut Historyczny, Uniwersytet Jagielloński 

Dr hab. Justyna Kowalska-Leder, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego 

Dr hab. Andrzej Leśniak, prof. Instytutu Badań Literackich PAN 

Dr hab. Adam Lipszyc, prof. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 

Dr hab. Małgorzata Melchior, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Stosowanych Nauk Spolecznych 

Dr hab. Alina Molisak, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

Dr hab. Marta Olcoń-Kubicka, Instytut Filozofii i Socjologii PAN 

Dr hab. Dawid Maria Osiński, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

Dr hab. Aleksandra Przegalińska, prof. Akademii Leona Koźmińskiego 

Dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. Uniwersytetu Gdańskiego 

Dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, Instytut Badań Literackich PAN 

Dr hab. Piotr Sobolczyk, Instytut Badań Literackich PAN 

Dr hab. Paweł Sowiński, Instytut Studiów Politycznych PAN 

Dr hab. Jakub Urbanik, prof. ucz., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

Dr hab. Izabela Winiarska-Górska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

Dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. ucz., Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski 

Dr Dominik Batorski, Uniwersytet Warszawski 

Dr Jędrzej Bojanowski, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie 

Dr Anna Buchner, Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN 

Dr Helena Chmielewska-Szlajfer, Akademia Leona Koźmińskiego 

Dr Karolina Ćwiek-Rogalska, Instytut Slawistyki PAN 

Dr Roch Dunin-Wąsowicz, UCL Social Research Institute, LSE Conflict and Civil Society Research Unit 

Dr Grzegorz Grochowski, Instytut Badań Literackich PAN 

Dr Inż. Krzysztof Herman, Katedra Sztuki Krajobrazu, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

Dr Katarzyna Iwińska, Collegium Civitas 

Dr Natalia Jarska, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN 

Dr Kamil Kijek, Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego 

Dr Joanna Kiliszek, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

Dr Jolanta Klimczak, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

Dr Marta Kołodziejska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN 

Dr Agnieszka Kotwasińska, Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego 

Dr Dorota Krawczyńska, Instytut Badań Literackich PAN 

Dr Joanna Kusiak, Cambridge University 

Dr Jarosław Łachnik, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

Dr Anna Machcewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN 

Dr Kamil Mamak, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Dr Maciej Maryl, Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN 

Dr Małgorzata Mazurek, Wydział Historii, Columbia University, New York 

Dr Michał Murawski, School of Slavonic and East European Studies, University College London 

Dr Grzegorz Pac, Instytutu Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego 

Dr Paweł Rams, Instytut Badań Literackich PAN 

Dr Grzegorz Sokół, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego 

Dr Agata Stasik, Akademia Leona Koźmińskiego 

Dr Jakub Szreder, Akademia Sztuk Pięknych Warszawa 

Dr Sebastian Szymański, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego 

Dr Justyna Tabaszewska, Instytut Badań Literackich PAN 

Dr Alek Tarkowski, Fundacja Centrum Cyfrowe 

Dr Wojciech Tworek, Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego 

Dr Marta Usienkiewicz, Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego 

Dr Piotr Wciślik, Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN 

Mateusz Halawa, Instytut Filozofii i Socjologii PAN 

Jarosław Konopka, doktorant Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

Leszek Kwiatkowski, Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego 

Monika Sońta, Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym Akademii Leona Koźmińskiego 

Osoby pragnące dołączyć do sygnatariuszy tego listu prosimy o wysłanie deklaracji poparcia na adres ListZRB@gmail.com wraz z imieniem i nazwiskiem, stopniem lub tytułem naukowym oraz afiliacją. 

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com