Kwiecień w Inicjatywie „Nasz Rzecznik”

Anna Duniewicz, Agnieszka Łuczak

Interwencje i wystąpienia RPO w odpowiedzi na nasze postulaty i sygnalizowane problemy:

 • 2 kwietnia – wystąpienie RPO z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

Rzecznik Praw Obywatelskich w pełni popiera działania, które pomagają zwiększyć świadomość na temat tego ważnego tematu. Osoby w spektrum autyzmu mają prawo do równych szans i traktowania z szacunkiem i godnością.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu-2-kwietnia

 • 17 kwietnia – pismo do Burmistrz Wielichowa na wniosek Fundacji Wspólna Przestrzeń w sprawie zapewnienia uczniowi z niepełnosprawnością dowozu do szkoły specjalnej w celu realizacji ciążącego na gminie ustawowego obowiązku

Przedstawicielka BRPO zwraca się o udzielenie wyjaśnień i poinformowanie Rzecznika o sposobie wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu7 i potraktowanie sprawy jako pilnej.

 • 18 kwietnia – RPO: uchylić uchwały ”anty-LGBT” tam, gdzie jeszcze obowiązują. 14 samorządów tak zrobiło

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do organów 24 gmin i 12 powiatów, w których w 2019 i 2020 r. przyjęto – nadal obowiązujące – uchwały „anty-LGBT”. Wnosi o podjęcie działań w celu ich uchylenia

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-uchwaly-anty-lgbt-samorzady-odpowiedzi-kolejne

 • 19 kwietnia – System edukacji w dużej mierze niedostępny dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Rzecznik prosi MEiN o zmiany

RPO, który wykonuje także zadania organu monitorującego wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zwraca się do min. Przemysława Czarnka o działania na rzecz zwiększenia dostępności systemu edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością słuchu i uwzględnienie uwag.

 • System edukacji powinien być bardziej dostępny dla uczniów z niepełnosprawnością słuchu – pisze Rzecznik Praw Obywatelskich do MEiN. Wynika to także z raportu Najwyższej Izby Kontroli
 • Konieczne wydaje się zatem przyjęcie Polskiego Języka Migowego jako naturalnego sposobu komunikacji osób głuchych w Polsce i wdrożenie jego nauczania w procesie edukacyjnym

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-edukacja-glusi-niedostepnosc-mein

 

Kampanie społeczne:

 • W kwietniu odbyła się współtworzona przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik” kampania społeczna, „Stop przemocy! #przyjaźnie dla autyzmu” pod honorowym patronatem RPO.

12 kwietnia. NIE! dla krzywdzącej punktowej oceny zachowania – Rada Miejska w Łodzi poparła postulat Zespołu Edukacja Włączająca

37 głosów “za”, bez głosów przeciw – Rada Miejska w Łodzi uchwaliła stanowisko-apel o wprowadzenie oceny opisowej z zachowania w klasach IV-VIII szkół podstawowych dla uczniów żyjących ze spektrum autyzmu, ADHD i ADD. To jeden z postulatów Zespołu Edukacja Włączająca Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, opracowany przez samorzecznika Jana Gawrońskiego i podnoszony podczas kampanii społecznej „Stop przemocy! #przyjaźniedlaautyzmu”. Postulat poparł Rzecznik Praw Obywatelskich.

https://naszrzecznik.pl/nie-dla-krzywdzacej-oceny-zachowania-rada-miejska-w-lodzi-poparla-postulat-zespolu-edukacja-wlaczajaca/

 • Wydarzenie „Empatia się przewija” z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych pod Honorowym Patronatem RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pod hasłem „Empatia się przewija”, które odbyły się 5 maja 2023 roku w Gliwicach. Organizatorem wydarzenia byłą Fundacja NieOdkładalni i członkini Zespołu Praw Opiekunek/ów Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, Dominika Chabin-Pactwa. Głównym celem obchodów było zwiększenie świadomości społecznej na temat problemów, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami i pokazanie, jak ważne jest zapewnienie im pełnej dostępności do wszelkich sfer życia.

https://naszrzecznik.pl/wydarzenie-empatia-sie-przewija-z-okazji-dnia-walki-z-dyskryminacja-osob-niepelnosprawnych-pod-honorowym-patronatem-rpo/

 

Stanowiska Inicjatywy “Nasz Rzecznik”:

 • Stanowisko Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w sprawie projektu ustawy o świadczeniu wspierającym oraz przedstawionego przez stronę rządową formularza oceny potrzeby wsparcia

https://naszrzecznik.pl/stanowisko-w-sprawie-projektu-ustawy-o-swiadczeniu-wspierajacym/

 

Kwietniowe spotkania zespołów roboczych:

 Zespół Zdrowie, 4 kwietnia

 • Wśród uchodźców wojennych wzrastają nastroje depresyjne. Dotyka to uchodźców w różnym wieku.
 • MOPS w Bydgoszczy ogłosił nabór na uczestników Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z zastrzeżeniem, że “osoby leżące nie kwalifikują się do wsparcia w formie usług asystenckich”.

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-zdrowie-4-kwietnia-2023/

 

Zespół Praw Kobiet, 6 kwietnia

 • Indywidualne zgłaszanie skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich to kluczowa sprawa, dająca RPO argument, by podejmować interwencje. Jako Inicjatywa „Nasz Rzecznik” i poszczególne organizacje powinnyśmy mobilizować osoby, by w ważnych społecznie sprawach wysyłały oficjalną drogą skargi i wnioski do BRPO.
 • Tysiące ukraińskich uchodźczyń, które opuściły już Polskę, stoją przed koniecznością zwrotu świadczenia 500+. W tej sprawie konieczna jest interwencja RPO.

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-kobiet-6-kwietnia-2023/

 

Zespół Ochrony Środowiska/Klimat, 7 kwietnia

 • Dofinansowanie z Programu Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowej, o które się staramy, pozwoliłoby nam wesprzeć lokalne procesy rzecznicze i organizację kilku powyborczych spotkań wokół postulatów Inicjatywy “Nasz Rzecznik”. Działania te odbyłyby się po wyborach w różnych miastach Polski, z udziałem lokalnych społeczności i polityków/czek.
 • W sprawie obwodów łowieckich nie mamy żadnych nowych wiadomości z Biura RPO. Tymczasem obecny stan prawny to realne zagrożenie dla życia ludzi (wypadki na polowaniach) oraz łamanie praw obywatelskich i prawa własności (problem przynależności gruntów do obwodów łowieckich).

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-ochrony-srodowiska-klimat-7-kwietnia/

 

Zespół Edukacja Włączająca, 12 kwietnia

 • Rada Miejska w Łodzi jednomyślnie przyjęła stanowisko-apel dotyczący wprowadzenia oceny opisowej zachowania w klasach 4-8 szkół podstawowych dla uczniów w spektrum autyzmu, z ADHD i ADD.
 • Dzięki aktywności Klubu Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team kampania społeczna „Stop przemocy!#przyjaźniedlaautyzmu” pod honorowym patronatem RPO została solidnie wzmocniona przez przewoźników kolejowych z różnych stron Polski.

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-edukacja-wlaczajaca-12-kwietnia-2023/

 

Zespół Praw Opiekunów/ek, 14 kwietnia

Spotkanie niemal w całości poświęciliśmy zebraniu uwag do rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym. Delegacja Zespołów Praw Opiekunów/ek i Osób z Niepełnosprawnościami Inicjatywy „Nasz Rzecznik” przekazała je pełnomocniczce Rzecznika Praw Obywatelskich ds. wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, Monice Wiszyńskiej-Rakowskiej i przedstawiciel(k)om Biura RPO. Zgodziliśmy się co do tego, że przy procedowaniu projektu ustawy o świadczeniu wspierającym zabrakło rzetelnych konsultacji społecznych. To budzi sprzeciw, bo mamy do czynienia z ważnym, oczekiwanym i mającym wpływ na los wielu osób aktem prawnym.

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-opiekunow-ek-14-kwietnia/

 

Zespół Praw Uchodźców, 20 kwietnia

 • Polska potrzebuje kompleksowej polityki migracyjnej, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie i dramatycznej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej
 • Uchodźczyni wojenna z Ukrainy przebywała z dziećmi w Polsce od 24 lutego 2022 r. Otrzymywała od ZUS świadczenie 500+. Wróciła na Ukrainę, zawiadomiła o tym ZUS, zamknęła konto bankowe. Ostatnio jednak otrzymała pismo od ZUS o nienależnym otrzymaniu 500+ za okres dwóch miesięcy. Nie chce walczyć, chce oddać pieniądze. Nie ma jednak technicznie takiej możliwości – ma zamknięte konto bankowe, a z innego konta ZUS wpłaty nie przyjmuje. Nie przyjmie jej także od obcej osoby, która posiada konto w Polsce i chciałaby rodzinie pomoc.
 • Fachowe wsparcie i świetne materiały oferuje osobom uchodźczym z Ukrainy Stowarzyszenie Interwencji Prawnej: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/ Niezwykle pomocny jest ogólnopolski portal Mapuj Pomoc: https://mapujpomoc.pl/, w którym osoby uchodźcze z Ukrainy mogą znaleźć różnorodne formy wsparcia oraz najważniejsze porady i wskazówki
 • Wysyłamy do Biura RPO szczegółowo opracowaną koncepcję utworzenia stanowiska Asystenta rodziny uchodźczej

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-uchodzcow-czyn-20-kwietnia-2023-r/

 

Zespół Praw Osób LGBT, 24 kwietnia

 • Zaapelowałyśmy do zastępcy RPO o stanowcze reagowanie w trakcie kampanii wyborczej na wypowiedzi, które przekraczałyby granice wolności słowa. Podkreślamy, że RPO ma możliwości działań na płaszczyźnie prawnej i sądowej.
 • Wypracujemy apel do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie Samorządowych Kart Praw Rodziny.
 • W czerwcu gotowy będzie uaktualniony podręcznik dla instytucji na temat transpłciowości. Spotkaliśmy się z zastępcą RPO, by uzgodnić ostateczną treść podręcznika.