Spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca 11 września 2023

Anna Duniewicz
 • Przymusowe ważenie, zbiorowe mierzenie i weto dla „absurdalnej, ideologicznej polityki edukacji włączającej” – to najnowsze pomysły ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka
 • Chcemy, by system edukacji był oparty na nowoczesnej dydaktyce i psychologii humanistycznej, zabezpieczał własne potrzeby każdego ucznia i uczennicy, wspierał ich potencjał, szanował ich indywidualność i zapewniał podmiotowe traktowanie wszystkim osobom zaangażowanym w proces edukacji
 • Każde działanie siłowe wobec uczniów i uczennic, zwłaszcza uczniów/uczennic z własnymi potrzebami edukacyjnymi, jest przemocą
 • Przemocą jest też karanie uczniów i uczennice z neurotrudnościami za tzw. zachowania trudne, które często są reakcją na stres lub wynikają z przebodźcowania sensorycznego
 • Brak obowiązku tworzenia samorządów uczniowskich w szkołach specjalnych dyskryminuje uczniów i uczennice szkół specjalnych godzi w ich podmiotowość i pozbawia poczucia sprawczości

 

– to tylko niektóre ze spraw i postulatów, jakie omawialiśmy na spotkaniu Zespołu Edukacja Włączająca Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 11 września. Spotkanie było pierwszym współprowadzonym przez nowego koordynatora Zespołu, Janka Gawrońskiego, siedemnastoletniego samorzecznika w spektrum autyzmu, założyciela Klubu Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team.

Jan rozpoczął spotkanie od zapowiedzi rozpoczynającej się 15 września kampanii społecznej „Szkoła przyjazna dla autyzmu”, którą wspieramy jako Inicjatywa „Nasz Rzecznik” i jako poszczególne organizacje Zespołu Edukacja Włączająca. Kampania, objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka i Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, będzie prowadzona do 29 września 2023 r.

Filarem kampanii będą osobiste świadectwa młodych osób w spektrum autyzmu i ich rodzin, które pozwolą nam wszystkim lepiej zrozumieć, z czym mierzą się na co dzień i jakiego wsparcia potrzebują.

Siedem głównych postulatów kampanii „Szkoła przyjazna dla autyzmu” to:

 1. STOP głośnym dzwonkom w szkołach!
 2. Psycholog dostępny w każdej szkole dla każdego ucznia i uczennicy.
 3. Pokoje wyciszeń dostępne dla każdego ucznia i uczennicy.
 4. Dostosowanie edukacji do potrzeb każdego ucznia i uczennicy – komfort psychiczny najważniejszy.
 5. Lekcje Różnorodności w każdej szkole.
 6. Zniesienie punktowej oceny zachowania.
 7. Rzecznik Praw Ucznia w każdym mieście i powiecie.

„Chcemy szkoły, w której uczniowie i uczennice będą mądrze wspierani przez dorosłych, która dba o jakość edukacji wszystkich uczniów, bez względu na neurotyp czy stopień sprawności. Szkoły, która zapewni nieograniczony dostęp do psychologów, gdzie pokoje wyciszeń będą standardem, nie fanaberią. Chcemy szkoły, która nie będzie poligonem, miejscem przetrwania, traum i lęków. Szkoły, w której potrzeby młodych ludzi będą zrozumiane, ich prawa będą respektowane, a zalecenia zawarte w orzeczeniach będą należycie realizowane. Apelujemy o przyjazne sensorycznie przestrzenie do nauki, o lekcje różnorodności w każdej szkole, o zniesienie krzywdzącej punktowej oceny zachowania i zastąpienie jej oceną opisową.” – mówią organizatorzy i organizatorki kampanii.

 

Więcej o kampanii:

https://naszrzecznik.pl/wspieramy-kampanie-spoleczna-szkola-przyjazna-dla-autyzmu-2/

 

Fundacja AleKlasa zaprosiła uczestniczki/ków spotkania na doroczną konferencję „Uczeń w spektrum autyzmu i ADHD w środowisku wspierającym własne potrzeby edukacyjne”, która odbędzie się w Warszawie 14-15 października.

https://fundacja-aleklasa.eu/o-konferencji-uczen-w-spektrum-autyzmu-i-adhd-w-srodowisku-wspierajacym-wlasne-potrzeby-edukacyjne-2023/

15 października Fundacja AleKlasa organizuje też konferencję szkoleniowa dla opiekunów dzieci z Zespołem Downa i specjalistów pod hasłem „Rodzina 321 – wyzwania, wsparcie, możliwości”.

O konferencji „Rodzina 321 – wyzwania, wsparcie, możliwości” – 2023

 

Alina Kozińska (Federacji Inicjatyw Oświatowych) opowiedziała o sobocie przedwyborczej, wydarzeniu organizowanym lokalnie przez FIO 7 października. – Chcemy zwrócić uwagę na szkoły wiejskie, uratowane przez rodziców i stowarzyszenia. Skupimy się na tematyce wykluczenia edukacyjnego – jak 120 tys. dzieci wiejskich pozbawionych edukacji przedszkolnej – i kwestiach finansowych – mówiła na spotkaniu Alina Kozińska.

 

Ważną częścią spotkania była praca nad sztandarowym postulatem Zespołu Edukacja Włączająca, który wejdzie w skład „dekalogu” postulatów Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Na spotkaniu Zespołu 11 września uzgadnialiśmy jego treść, z zastrzeżeniem, że będziemy postulat uzupełniać. Obecne brzmienie postulatu:

System edukacji oparty na nowoczesnej dydaktyce i psychologii humanistycznej, który należycie zabezpiecza własne potrzeby każdego ucznia i uczennicy, wspiera ich potencjał, szanuje ich indywidualność i zapewnia podmiotowe traktowanie wszystkim osobom zaangażowanym w proces edukacji.

Postulujemy w szczególności:

 • Cele i metody pracy dostosowane do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów i uczennic
 • Utworzenie funkcji Szkolnego Rzecznika/Szkolnej Rzeczniczki Praw Ucznia
 • Wpisanie do podstawy programowej oraz szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych zajęć w ramach edukacji antydyskryminacyjnej, np. lekcje różnorodności
 • Znoszenie barier architektonicznych, sensorycznych, komunikacyjnych, cyfrowych i organizacyjnych w szkołach. Znoszenie barier sensorycznych oznacza m.in. likwidację głośnych dzwonków
 • Zmniejszenie liczebności klas
 • Odejście od punktowego oceniania zachowania
 • Równy, stały, adekwatny do potrzeb dostęp dla wszystkich uczniów i uczennic bez względu na niepełnosprawność, do kompetentnego psychologa i pedagoga szkolnego
 • Opracowanie i wprowadzenie w życie standardu szybkiej ścieżki reagowania w sytuacjach kryzysowych w każdej instytucji edukacyjnej i szkolenia kadr w zakresie interwencji kryzysowej.
 • Wzmocnienie roli samorządów uczniowskich i dbałość o reprezentację wszystkich szkolnych społeczności, w tym uczniów/uczennic z własnymi potrzebami edukacyjnymi; obowiązek tworzenia samorządów uczniowskich w szkołach specjalnych
 • Wprowadzenie IPET-ów adaptacyjnych na początku każdego etapu edukacyjnego i w każdym przypadku zmiany formy lub miejsca kształcenia.
 • Realne włączanie dzieci i młodzieży cudzoziemskiej w proces edukacji w Polsce, w tym zwiększenie liczby godzin języka polskiego oraz zapewnienie możliwości wyrównywania różnic programowych.
 • Wprowadzenie wymogu znajomości polskiego języka migowego (PJM) przez nauczycieli i pedagogów w Ośrodkach dla Dzieci Głuchych i Słabosłyszących i prowadzenia zajęć w polskim języku migowym; w przypadku klas łączonych – dzieci słyszące z niesłyszącymi – konieczna jest obecność tłumacza PJM.
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli/nauczycielek poprzez godne wynagradzanie oraz budowanie szacunku i prestiżu zawodu
 • Uznanie, że każde działanie siłowe wobec uczniów i uczennic, zwłaszcza uczniów/uczennic z własnymi potrzebami edukacyjnymi, jest przemocą.

Termin kolejnego spotkania Zespołu: 11 października (środa) godz. 18:00.

 

Ważne:

Zgłaszajmy i zachęcajmy do zgłaszania przypadków naruszania praw oraz sprawy i wnioski do RPO w prostym formularzu:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy

 

Ostatnie wydarzenia:

 • Odznaka honorowa RPO dla Jana Arczewskiego, twórcy pierwszego w Polsce Telefonu Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych

Odznaka honorowa RPO dla Jana Arczewskiego, twórcy pierwszego w Polsce Telefonu Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych

 • Szkolenie „Rzecznik Praw Pacjenta”:

Szkolenie „Rzecznik Praw Pacjenta” w ramach Koalicji Infolinii – 7 września 2023

 • 14 września – zdalny warsztat Róży Rzeplińskiej (Mam Prawo Wiedzieć) „Jak być wyborcą, a nie tylko zagłosować?” dla Inicjatywy „Nasz Rzecznik”
 • Debata organizacji pozarządowych z polity(cz)kami pt. „Mamy pomysł na Polskę”, współorganizowana przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik” 29 września br.

https://ofop.eu/mamy-pomysl-na-polske/

 • Zachęcamy do zaistnienia z naszymi pytaniami i tematami w audycjach TT Radia Rebeliant. Do 30 listopada możemy proponować, kogo z polityków/czek i liderów/rek opinii warto zapraszać i w jakiej sprawie.
 • 16 września – panel „Propozycje obywatelskie dla Polski” podczas Igrzysk Wolności w Łodzi, gdzie Anna Duniewicz będzie mówić o sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich.
 • Konferencja „Włącz się” dot. praw mniejszości i samorzecznictwa zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Hakoach w Łodzi, z udziałem przedstawicielek/li Zespołu Edukacja Włączająca 27 września i in.

 

Interwencje i wystąpienia RPO w odpowiedzi na nasze postulaty i sygnalizowane przez nas problemy

 • Interwencja RPO ws. dowozów dzieci z niepełnosprawnościami do szkół i zapewnienia opieki podczas dojazdów do placówek oświatowych

RPO wniósł o uwzględnienie skargi matki dziecka z niepełnosprawnością, której gmina zaproponowała zwrot kosztów dojazdu transportem publicznym – dwoma pociągami i autobusem. WSA podzielił argumenty Rzecznika. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił 5 września 2023 r. skargę kasacyjną burmistrza gminy – o co wnosił m.in. RPO. Wyrok jest prawomocny.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wsa-przylaczenie-zapewnienie-transportu-osoby-z-niepelnosprawnoscia-nsa

 • Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Minister Klimatu i Środowiska, czy są planowane działania zmierzające do wypracowania kompromisu, umożliwiającego tworzenie parków narodowych (aby zapobiec blokowaniu powstawania nowych parków, a równocześnie zagwarantować samorządom brak strat budżetowych po ich utworzeniu).

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-parki-narodowe-tworzenie-projekty-mkis

 • Interwencja policji wobec kobiety w krakowskim szpitalu. RPO prosi o wyjaśnienia komendanta wojewódzkiego

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-krakow-szpital-kobieta-interwencja-policja-kolejne

 • Rzecznik Praw Obywatelskich składa skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w sprawie o ustalenie płci – z uwagi na konieczność zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Prof. Marcin Wiącek wnosi, by Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i orzekł co do istoty sprawy poprzez uwzględnienie powództwa.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-osoba-transplciowa-uzgodnienie-plci-sad-odmowa-skarga-nadzwyczajna

 • Rzecznik zaskarżył do WSA zakaz wojewody przerzucania rzeczy przez granicę. Sąd uwzględnia skargę i uzasadnia powody

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-przedmioty-granica-zakaz-wojewoda-skarga-wsa-wyrok-uzasadnienie

 • Kiedy obywatel Ukrainy nie straci statusu UKR. Wyjaśnienia MSWiA dla RPO

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ukraina-uchodzca-status-ukr-mswia-wyjasnienia

 • Uchodźcy z Ukrainy tracą status UKR, a wraz z nim – prawo do świadczeń wychowawczych. Interwencja w ZUS

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ukraina-uchodzcy-swiadczenie-wychowawcze-utrata-mswia

 • RPO pyta Minister Zdrowia o plany i działania resortu w zakresie poprawy dostępu pacjentek do znieczulenia podczas porodu. Postulat ten zgłaszała RPO Fundacja Rodzić po Ludzku działająca w Zespole Praw Kobiet Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. W 2022 r. tylko 14% porodów odbyło się ze znieczuleniem zewnątrzoponowym, które jest refundowane przez NFZ – wynika z raportu Funduszu. W niektórych województwach takie znieczulenie jest praktycznie niedostępne, w innych można z niego skorzystać tylko w największych miastach. Brak faktycznej możliwości podania znieczulenia, gdy jest ono prawnie gwarantowane, może świadczyć o naruszeniu praw pacjenta do poszanowania godności i intymności oraz leczenia bólu i prawa do świadczeń zdrowotnych – wskazuje Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dostep-do-znieczulenia-porod-mz

 • Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi, by MSWiA wyeliminowało możliwość pushbacków. Odpowiedź MSWiA.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-pushbacki-prawo-usuniecie-mswia-odpowiedz

 • Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu działania dla rozpoznania sytuacji osób ze społeczności romskiej przebywających w więzieniach.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-romowie-wiezienia-sw

 • Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Minister Klimatu i Środowiska, czy są planowane działania zmierzające do wypracowania kompromisu ws. zasad tworzenia parków narodowych – odpowiedź MKiŚ.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-parki-narodowe-tworzenie-projekty-mkis-odpowiedz