Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

Wybrane sprawy sądowe i inicjatywy

WYBRANE SPRAWY SĄDOWE

Renta dla osoby z niepełnosprawnością: sąd przyznał rentę mieszkańcowi województwa podlaskiego, który jako trzyletnie dziecko stał się ofiarą wypadku drogowego z udziałem kierowcy bez obowiązkowego ubezpieczenia OC, a suma gwarancyjna z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego uległa wyczerpaniu (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sprawa-pana-tomasza-s%C4%85d-przyzna%C5%82-mu-rent%C4%99)

Dostęp do opieki zdrowotnej osoby niewidomej z psem przewodnikiem: sąd przyznał zadośćuczynienie niewidomej pacjentce, która nie została wpuszczona do prywatnego zakładu opieki zdrowotnej z psem przewodnikiem (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dost%C4%99p-do-opieki-zdrowotnej-osoby-niewidomej-z-psem-przewodnikiem)

Ochrona praw lokatorów: odszkodowanie i przeprosiny dla 99-letniej mieszkanki Poznania, która padła ofiarą nękania ze strony dewelopera, zmierzającego do wyburzenia kamienicy w której miała mieszkanie (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sprawa-pani-stefanii-i-gro%C5%BC%C4%85cej-jej-eksmisji-s%C4%85d-apelacyjny-uwzgl%C4%99dnia-argumenty-rpo)

Dostęp do znieczulenia podczas porodu: sprawa mieszkanki Warszawy, która w trakcie akcji porodowej musiała podpisać umowę darowizny na rzecz szpitala zanim podano jej znieczulenie zewnątrzoponowe (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zawarcie-wa%C5%BCnej-umowy-darowizny-podczas-porodu)

Wolność słowa, prawo do krytyki prasowej w interesie publicznym: wygrana sprawa dziennikarza Polskiego Radia, członka związku zawodowego, zwolnionego z powodu utraty zaufania na skutek krytyki pracodawcy (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/apelacja-w-procesie-wytoczonym-przez-dziennikarza-zwolnionego-z-polskiego-radia)

Koszty dowozu dziecka z niepełnosprawnością do szkoły: wygrana walka krakowianki o zwrot pełnych kosztów dowozu dziecka z niepełnosprawnością do szkoły (https://www.rpo.gov.pl/pl/postepowania-strategiczne-rpo/sprawa-pani-angeliki-koszty-dowozu-do-szkoly-dziecka-z-niepelnosprawnoscia)

Prawa pracowników: sprawa pracowniczki ochrony z Nowego Sącza, która dochodziła ustalenia, iż zawierane z nią przez kilka lat umowy zlecenia były umowami o pracę (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zast%C4%99powanie-um%C3%B3w-o-prac%C4%99-umowami-cywilnoprawnymi)

Sprawa refundacji leku dla dziecka chorego na nieuleczalną chorobę rzadką: sprawa wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, dotycząca dopuszczalności refundacji leku dopuszczonego do obrony w Polsce, lecz niedostępnego w polskich aptekach (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/refundacja-lek%C3%B3w-na-choroby-rzadkie)

Odszkodowanie za niesłuszny areszt: wygrana sprawa odszkodowania za 12 miesięcy niesłusznego aresztowania dla oskarżonego rolnika spod Płocka, który po 20 latach procesu karnego został uniewinniony (https://www.hfhr.pl/prawie-145-tysiecy-zlotych-zadoscuczynienia-i-odszkodowania-za-bezprawne-pozbawienie-wolnosci/)

Prawo do życia w czystym środowisku: w sprawie mieszkańca Rybnika sąd skierował pytanie prawne do Sądu Najwyższego, czy prawo do życia w czystym środowisku jest dobrem osobistym, którego naruszenia można dochodzić przed sądem (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/s%C4%85d-okregowy-w-gliwicach-pyta-sad-najwyzszy-o-prawo-do-zycia-w-czystym-srodowisku)

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych: wygrana sprawa dotycząca dofinansowania aktywizacji zawodowej bezrobotnego mieszkańca Olsztyna, od którego urząd żądał zwrotu wypłaconych pieniędzy (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sprawa-dofinansowania-na-aktywizacj%C4%99-zawodow%C4%85-dzia%C5%82anie-urz%C4%99du-pracy-sprzeczne-ze-spo%C5%82eczno)

Standardy opinii biegłych sądowych: umorzenie sprawy o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym mieszkanki województwa podkarpackiego, ofiary przemocy domowej, na podstawie wniosku męża, w oparciu o nierzetelną opinię biegłego sadowego (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/przemoc-domowa-standardy-opinii-bieg%C5%82ych)

Prawa obywatelskie młodzieży: sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dotycząca możliwości składania przez 15-latka wniosków o dostęp do informacji publicznej (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dost%C4%99p-do-informacji-publicznej-przez-osob%C4%99-ma%C5%82oletni%C4%85)

Ochrona jawności życia publicznego: uchylone postanowienie sądu o zakazie publikacji artykułu prasowego w ramach zabezpieczenie powództwa o ochronę dóbr osobistych (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sprawa-dziennikarza-polityki-i-wniosku-o-usuni%C4%99cie-publikacji-z-internetu-do-czasu-rozstrzygni%C4%99cia)

Ochrona godności i tożsamości narodowej: prawomocny wyrok krakowskiego sądu przyznający ochronę dóbr osobistych byłemu więźniowi Auschwitz za użycie sformułowania „polskie obozy śmierci” przez niemiecką stację telewizyjną (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/naruszenie-d%C3%B3br-osobistych-przez-stosowanie-okre%C5%9Blenia-%E2%80%9Epolskie-obozy-%C5%9Bmierci%E2%80%9D)

Standardy umieszczania osób w szpitalu psychiatrycznym: wygrana sprawa 78-letniego mieszkańca Śląska, który w ramach środka zabezpieczającego spędził w rybnickim szpitalu psychiatrycznym 11 lat, a następnie mimo uchylenia przez Sąd Najwyższy wcześniejszych orzeczeń sądów, został przyjęty na inny oddział zamknięty (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/po-kasacji-rpo-sad-nakazal-natychmiastowe-zwolnienie-pacjenta-zakladu-psychiatrycznego)

Opłata miejscowa, którą uiścił turysta w Zakopanem pomimo przekroczonych norm czystości powietrza: sąd uchylił uchwałę Rady Miasta Zakopane w sprawie określenia Zakopanego jako miejscowości, w której można pobierać opłatę miejscową, z uwagi na przekroczenie norm zanieczyszczenia powietrza (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/op%C5%82ata-miejscowa-w-zakopanem)

Swoboda wypowiedzi i zasada proporcjonalności: uniewinnienie przez Sąd Najwyższy Jana Kapeli, który zmienił słowa hymnu i wykonał go, by zwrócić uwagę na konieczność otwartej postawy wobec uchodźców (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/ukaranie-grzywn%C4%85-za-przerobienie-polskiego-hymnu)

Związki jednopłciowe: orzeczenie Naczelnego Sadu Administracyjnego w sprawie możliwości nabycia mieszkania w Gdańsku przez obcokrajowca, będącego w jednopłciowym związku partnerskim z Polakiem (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zwi%C4%85zek-pary-jednop%C5%82ciowej-jako-dopuszczalna-okoliczno%C5%9B%C4%87-%C5%9Bwiadcz%C4%85ca-o-zwi%C4%85zku-z-polsk%C4%85-na-gruncie)

Ochrona wolności wyznania i poszanowania symboli religijnych: precedensowa sprawa Sikha z Londynu, który podczas kontroli bezpieczeństwa na warszawskim lotnisku musiał zdejmować turban, co w jego religii wiąże się z obrazą symboli religijnych (https://www.hfhr.pl/kasacja-w-sprawie-sikha/)

Prawa dziecka: potwierdzenie przez Naczelny Sąd Administracyjny, iż dziecko urodzone w związku jednopłciowym zagranicą, mające rodzica Polaka lub Polkę, jest uprawnione do otrzymania potwierdzenia polskiego obywatelstwa (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/nsa-dzieci-z-matki-zast%C4%99pczej-w-zwi%C4%85zku-jednop%C5%82ciowym-z-usa-z-prawem-do-obywatelstwa-rp)

WYBRANE INICJATYWY

Walka ze szkodliwymi treściami i nienawiścią w Internecie

Przestrzeganie praw obywatelskich w działalności służb specjalnych:

Edukacja

Zaangażowanie na forum zagranicznym

Współpraca z innymi instytucjami:

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com