JAK DZIAŁAMY

Anna Duniewicz

Za nami kampania o wybór niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich, do której przyłączyło się ponad 1200 organizacji społecznych, popierających społeczną kandydatkę na urząd RPO, mec. Zuzannę Rudzińską-Bluszcz.

W styczniu 2022 r., jako koalicja organizacji i inicjatyw społecznych wspierających instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich działająca pod auspicjami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Inicjatywa „Nasz Rzecznik” podjęła stałą współpracę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich VIII Kadencji, Profesorem Marcinem Wiąckiem, oraz Biurem RPO. Z ramienia Biura RPO współpracę z Inicjatywą koordynują Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów Społecznych BRPO, Beata Tokarz-Kamińska, główna specjalistka CPS BRPO oraz Adela Gąsiorowska, specjalistka ds. współpracy z organizacjami społecznymi w Biurze ZRPO Valerego Vacheva. W kontaktach z Biurem RPO Inicjatywę reprezentuje Koordynatorka Koalicji i zespołów roboczych Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, Anna Duniewicz.

Pracujemy w dziesięciu tematycznych zespołach roboczych z różnych obszarów praw obywatelskich: Zespół Praw Kobiet, Zespół Praw Osób z Niepełnosprawnościami, Zespół Praw Opiekunek/ów, Zespół Praw Uchodźców/czyń, Zespół Praw Osób LGBTQ+, Zespół Edukacja Włączająca, Zespół Spraw Lokalnych, Zespół Ochrona Środowiska/Klimat, Zespół Zdrowie oraz Zespół ds. Wolności Zrzeszania się. Podczas comiesięcznych zdalnych spotkań zespołów rozmawiamy o najpilniejszych problemach i pracujemy nad propozycjami systemowych rozwiązań. Przekazujemy je Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz przedstawiciel(k)om Biura RPO w formie wniosków i w trakcie cyklicznych spotkań w Biurze RPO, z prośbą o ich wsparcie. Do naszych zespołów zapraszamy organizacje, inicjatywy i ruchy społeczne, z którymi wcześniej współpracowaliśmy oraz te, które podzielają nasze wartości i chciałyby do nas dołączyć. Działają z nami także osoby niezrzeszone w organizacjach: przedstawiciele świata nauki, samorzeczniczki i samorzecznicy z niepełnosprawnościami i in.

Staramy się aktywnie korzystać z narzędzi i ustawowych kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wiedzy i doświadczenia prawniczek i prawników Biura w działaniach na rzecz ludzi i środowisk, które reprezentujemy. Angażujemy Rzecznika Praw Obywatelskich do podejmowania interwencji w sprawach obywateli, które przekładają się na rozwiązania systemowe. Przekazane przez nas wnioski i postulaty oraz interwencje podjęte przez RPO nagłaśniamy dostępnymi nam kanałami komunikacyjnymi. Po to, by ważne społecznie tematy zaistniały w debacie publicznej, a obywatele i obywatelki mieli większą świadomość swoich praw i mogli je skutecznie egzekwować.

Podjęliśmy współpracę z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich także przy projekcie Koalicja Infolinii Biura RPO. Wspólnie pracujemy nad aktualizacją informatora zawierającego telefony pomocowe oraz informacje na temat instytucji i organizacji pozarządowych, które udzielają obywatelkom i obywatelom wsparcia w różnych aspektach życia. Organizujemy też cenne szkolenia, warsztaty, spotkania. Z ramienia Biura RPO projekt koordynują Joanna Troszczyńska i Aleksandra Wodyk.

Podobnie jak wcześniej Akcja „Nasz Rzecznik”, Inicjatywa „Nasz Rzecznik” śledzi też działania Sejmu, gdy uchwalany jest budżet RPO i gdy składane są sprawozdania. Jest to okazja do zabrania głosu przez organizacje społeczne na temat roli Rzecznika Praw Obywatelskich jako strażnika praw każdego i każdej z nas.

W nowej odsłonie akcji „Nasz Rzecznik” staramy się jeszcze skuteczniej łączyć różne podmioty społeczeństwa obywatelskiego. Wspieramy grupy zagrożone dyskryminacją i wykluczeniem oraz lokalne, oddolne inicjatywy, by zyskały większą sprawczość i skuteczność działania. Budujemy i wzmacniamy koalicję organizacji współpracujących z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dla lepszej ochrony naszych wspólnych praw. Chcemy poszerzać społeczne zaplecze Biura RPO także po to, by w przyszłości nie dopuścić do upolitycznienia ani marginalizacji instytucji, która powinna służyć ludziom.

 

Działania Inicjatywy „Nasz Rzecznik” od stycznia 2022 r. wspiera Civitates – inicjatywa działająca na rzecz demokracji i solidarności europejskiej w ramach sieci Network of European Foundations. Od czerwca 2023 r. do maja 2024 r. będziemy realizować szereg działań w ramach wspieranego przez National Democratic Institute programu CECEP – zaangażowania obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej.