Mamy pomysł na Polskę! – konferencja 29 września

Anna Duniewicz

Na kilkanaście dni przed wyborami parlamentarnymi szerokie grono organizacji społecznych zaangażowanych w obronę demokracji, praworządności, praw człowieka i ochronę przyrody przedstawiło reprezentant(k)om demokratycznej opozycji (Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska, KKW Nowa Lewica i KKW Trzecia Droga) obywatelskie „propozycje na Polskę”. Z nadzieją, że gotowe rozwiązania w siedemnastu obszarach reprezentowanych przez organizacje społeczne znajdą się w politycznej agendzie partii politycznych i po wyborach doczekają się realizacji.

Wśród przedstawionych propozycji znalazł się m.in. Obywatelski Pakt dla Edukacji, projekt prawa klimatycznego proponowany przez organizacje ekologiczne, projekty ustaw przywracających praworządność, propozycje działań przywracających konstytucyjną zasadę samorządności terytorialnej, rozwiązania dotyczące działalności społecznej i obywatelskiej, propozycja reformy jawności życia publicznego, kontroli służb specjalnych i inwigilacji, projekty rozwiązań chroniących i realizujących podstawowe prawa kobiety, prawa osób LGBTQIA+, prawa osób z niepełnosprawnościami, opiekunów i opiekunek, propozycje naprawy mediów publicznych, dotyczące polityki kulturalnej i ustawy o muzeach, rekomendacje dla krajowej i lokalnych polityk migracyjnych i integracyjnych. Propozycje dostępne są na stronie: https://ofop.eu/propozycje-obywatelskie-dla-polski/

Warszawska konferencja „Mamy pomysł na Polskę!” składała się z trzech części:

 • Dialog stolikowy – spotkania przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z politykami/czkami (część zamknięta)
 • Konwencja Organizacji Społecznych – prezentacja obywatelskich propozycji rozwiązań w konkretnych obszarach życia społecznego i politycznego oraz wypowiedzi i deklaracje przedstawicieli/ek komitetów wyborczych (część transmitowana)
 • Dobre prawo dla organizacji – debata nt. regulacji dot. zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego (transmitowana)

 

W części „stolikowej” delegacja Inicjatywy „Nasz Rzecznik” przedstawiała propozycje z obszaru praw osób z niepełnosprawnościami i praw opiekunek/ów, ale mieliśmy swoją reprezentację również w obszarach ochrony środowiska/klimatu, praw osób uchodźczych/migrantek i migrantów, praw kobiet, praw osób LGBTQ+ oraz jawności życia publicznego.

Część druga, moderowana przez Karolinę Dreszer-Smalec (OFOP) i Ewę Kulik-Bielińską (Fundacja Stefana Batorego) – Konwencja Organizacji Społecznych – Mamy pomysł na Polskę! – była prezentacją propozycji obywatelskich dla Polski przygotowanych przez zorganizowane społeczeństwo obywatelskie.

Następnie Róża Rzeplińska, szefowa serwisu „Mam Prawo Wiedzieć” opowiedziała o pracach nad pytaniami do osób kandydujących w wyborach 2023 (w których uczestniczyła także Inicjatywa „Nasz Rzecznik”) i zachęcała polityków i polityczki do uzupełniania kwestionariusza na portalu Mamprawowiedziec.pl.

https://mamprawowiedziec.pl/kwestionariusze/129228

Po podsumowaniu dialogów stolikowych przez facylitatorów: Justynę Nakielską (Kampania Przeciw Homofonii, Inicjatywa „Nasz Rzecznik”), Krzysztofa Izdebskiego (Fundacja im. Stefana Batorego) i Mateusza Wojcieszaka (Fundacja Pole Dialogu, OFOP), przedstawicielki i przedstawiciele Komitetów Wyborczych odnieśli się do przedstawionych przez organizacje propozycji obywatelskich i spraw, które oni sami i ich komitety wyborcze uważają za priorytetowe.

Część pierwsza zakończyła się podpisaniem DEKLARACJI WSPARCIA I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO przez Koalicję Obywatelską, Nową Lewicę, Trzecią Drogę, Zarząd OFOP i Forum Darczyńców.

Tematem przewodnim części konferencyjnej wydarzenia było  dobre prawo dla zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Zaprezentowane zostały wnioski i rekomendacje projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie”. Odbyła się też dyskusja: „Pomiędzy teorią a praktyką. Jak skutecznie działać na rzecz dobrego prawa dla organizacji pozarządowych?” wokół wydanych we wrześniu 2023 r. publikacji „Na rzecz organizacji. W trosce o dobre prawo dla organizacji pozarządowych w Polsce” oraz moderowana przez Adelę Gąsiorowską z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich debata „W poszukiwaniu perpetuum mobile. Dobre prawo dla trzeciego sektora” z udziałem Piotra Frączak i Łukasza Gorczyńskiego (OFOP) oraz badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego: Magdaleny Szafranek i Szymona Wójcik.

Ostatnia część konferencji poświęcona była rozwiązaniom systemowym na rzecz dobrego prawa dla NGO-sów, w tym rekomendacjom i stanem prac nad społecznym projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksowi NGO i gwarancjom bezpieczeństwa prawno-podatkowego dla organizacji pozarządowych.

 

Organizatorzy wydarzenia:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Fundacja im. Stefana Batorego

Stowarzyszenie61, serwis Mamprawowiedziec.pl

Inicjatywa “Nasz Rzecznik”

 

Organizacje pozarządowe zaangażowane w działania wokół Propozycji obywatelskich dla Polski:

 1. Praworządność – Niezależne sądownictwo – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
 2. Praworządność – Trybunał Konstytucyjny – Fundacja im. Stefana Batorego
 3. Praworządność – Niezależna prokuratura – Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia
 4. Edukacja – Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji
 5. Klimat – ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi
 6. Prawa kobiet – FEDERA Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i Fundacja Feminoteka
 7. Prawa uczniów i uczennic – Stowarzyszenie Umarłych Statutów
 8. Migracja i integracja – Polskie Forum Migracyjne
 9. Media publiczne – Społeczny Zespół Ekspertów przygotowujący nowe prawo medialne dotyczące mediów publicznych
 10. Kultura – Zespół do spraw reformy muzeów przy Komitecie Narodowym ICOM Polska
 11. Kultura – uprawnienia dla artystów zawodowych – Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej
 12. Samorząd terytorialny – Fundacja im. Stefana Batorego
 13. Prawa osób LGBT+ – Kampania Przeciw Homofobii
 14. Społeczeństwo obywatelskie – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Forum Darczyńców w Polsce
 15. Prawa osób z niepełnosprawnościami i prawa opiekunek/ów – Inicjatywa “Nasz Rzecznik”: Inicjatywa Obywatelska “Chcemy całego życia”, Fundacja KTOŚ, Fundacja NieOdkładalni, ruch Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją
 16. Jawność życia publicznego – Sieć Obywatelska WatchDog Polska
 17. Kontrola służb specjalnych – Fundacja Panoptykon 

 

Propozycje obywatelskie dla Polski w postaci założeń, gotowych ustaw i materiałów we wszystkich obszarach dostępne są na stronie: https://ofop.eu/propozycje-obywatelskie-dla-polski/