Nasze sprawy na spotkaniu z Klubem Lewicy 22 września

Anna Duniewicz

Na zaproszenie posłanki Magdaleny Biejat i posła Krzysztofa Śmiszka, wiceprzewodniczących Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy, 22 września uczestniczyliśmy w spotkaniu przedstawicielek/li Lewicy z różnorodnym gronem organizacji pozarządowych. Wśród spraw poruszanych przez organizacje związane z Inicjatywą „Nasz Rzecznik” najbardziej wybrzmiały liczne kwestie dotyczące praw osób z niepełnosprawnościami, opiekunek/ów, praw kobiet, osób LGBTQ+, osób w kryzysie uchodźczym, edukacji włączającej i ochrony środowiska/klimatu.

W obszarze niepełnosprawności i praw osób wspierających OzN zwróciliśmy uwagę na niebezpieczne zapisy w ustawie o świadczeniu wspierającym i pilną konieczność upublicznienia i poddania konsultacjom społecznym projektu rozporządzenia określającego narzędzie wyznaczania poziomu potrzeby wsparcia. Podkreślaliśmy konieczność reformy orzecznictwa przy udziale środowiska OzN i ich bliskich, a także problem uzdrawiania na komisjach i okresowości orzeczeń, które powinny być wydawane na stałe. Mówiliśmy o niezbędnych ustawowych gwarancjach asystencji osobistej, mieszkalnictwa wspomaganego i dostępnego wsparcia wytchnieniowego, na które dziś może liczyć znikomy odsetek opiekunek/ów. I jak ważne jest to, by wreszcie odejść od systemu projektowego i konkursowego, w którym nie da się planować życia. Zachęcaliśmy polityczki i poliyków Lewicy do wsparcia akcji „Przewijamy Polskę”, by rozwijać sieć bardzo potrzebnych „komfortek” dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Na zdjęciu: Anna Duniewicz, koordynatorka Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!” i Roman Szacki, koordynator Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, ruch Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją

Uzupełniając listę ważnych postulatów SOS dla Edukacji, zwracaliśmy uwagę, że uczniowie i uczennice muszą czuć się bezpiecznie w szkole i w drodze do szkoły (strefy bez samochodów przy szkołach i przedszkolach). Przekonywaliśmy, że należy uznać za przemoc każde działanie siłowe wobec uczniów i uczennic, zwłaszcza uczniów/uczennic z własnymi potrzebami edukacyjnymi. W szkołach specjalnych trzeba stworzyć możliwość powoływania samorządów uczniowskich, zapewniającym uczniom i uczennicom podmiotowość i sprawczość. W Ośrodkach dla Dzieci Głuchych i Słabosłyszących należy wprowadzić wymóg znajomości polskiego języka migowego (PJM) przez nauczycieli i pedagogów i prowadzenia zajęć w polskim języku migowym, co się często nie dzieje. We wszystkich szkołach trzeba znosić bariery sensoryczne, w tym głośne dzwonki, które u dzieci w spektrum autyzmu i z neutrotrudnościami mogą wywołać atak epilepsji i odejść od krzywdzącego punktowego oceniania zachowania.

Na zdjęciu: Agnieszka Krzyżak, Fundacja Rodzic w Mieście

Wśród systemowych rozwiązań zapewniających skuteczną ochronę praw osób LGBT+ są ustawy o związkach partnerskich i równości małżeńskiej, procedury uzgodnienia płci, nowelizacji Kodeksu karnego wprowadzającej ochronę przed mową i przestępstwami z nienawiści dla osób LGBT+, wdrożenia w praktyce tzw. dyrektywy równościowej UE, tj. i nowelizacja podstawy programowej w zakresie równego traktowania i niedyskryminacji.

Na zdjęciu: Annamaria Linczowska, Kampania Przeciw Homofobii

W kontekście dyskryminacji osób w drodze i szukających w Polsce schronienia mówiliśmy o konieczności wypracowania i wdrażania dobrze zaprojektowanej, odpowiadającej na aktualne potrzeby polityki migracyjnej i integracyjnej osób uchodźczych oraz starających się o status uchodźcy i przeciwdziałania mowie nienawiści wobec osób z doświadczeniem migracyjnym (przykład niedawnej skandalicznej wypowiedzi posła Korwin-Mikkego) i aktom przemocy motywowanej nienawiścią (także tej systemowej, jak pushbacki czy łamanie praw człowieka w ośrodkach zamkniętych).

W kwestii ochrony środowiska niezmiennie ważna jest dla nas realizacja prawa nas wszystkich do dostępu do rzetelnej informacji o stanie środowiska, edukacji ekologicznej, do udziału w postępowaniach dotyczących inwestycji szkodliwych dla środowiska i do skutecznego zaskarżania naruszeń powyższych praw.

Na zdjęciu: Karolina Skowron-Baka, Akcja Demokracja

Mamy nadzieję, że partie polityczne dostrzegą ważne dla nas sprawy, a takie spotkania z organizacjami pozarządowymi, m wyborcami i wyborczyniami, staną się standardem.

Link do Raportu Klubu Lewicy o stanie państwa: https://klub-lewica.org.pl/aktualnosci/2584-raport-o-stanie-panstwa-3

Link do programu wyborczego Nowej Lewicy https://lewica2023.org/