RPO rekomenduje MEiN zastąpienie oceny z zachowania oceną opisową – postulat samorzeczników w spektrum autyzmu

Łukasz Starzewski (Biuro RPO), Anna Duniewicz
  • System ocen zachowania naraża uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na gorsze traktowanie w porównaniu z pozostałymi uczniami
  • Szczególnie krzywdzące mogą być przyjmowane przez niektóre szkoły systemy punktowe, gdzie ocena zachowania wynika z sumy punktów zdobytych w roku za konkretne zachowania i aktywności 
  • Tymczasem uczniowie ze specjalnymi potrzebami często nie są w stanie podjąć działań, za które punkty są przyznawane
  • Może to wynikać z rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności  – w tym wypadku są traktowani gorzej w porównaniu z pozostałymi uczniami. W niektórych przypadkach może to stanowić nawet ich pośrednią dyskryminację – stwierdza RPO.

 

Podczas spotkania 30 marca w Biurze RPO szesnastoletni samorzecznik w spektrum autyzmu Jan Gawroński, członek Zespołu Edukacja Włączająca Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, przedstawił Rzecznikowi Praw Obywatelskich problem stosowania w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia. Mając na względzie dzieci i młodzież w spektrum autyzmu, uczniów i uczennice z neurotrudnościami i z niepełnosprawnościami – bezpośrednio przekładającymi się na zachowanie się w szkole – samorzecznicy postulują zastąpienie obecnych rozwiązań opisowym modelowaniem postaw prospołecznych.

W ich ocenie, obecnie przepisy nie uwzględniają specyfiki funkcjonowania w szkole uczniów z własnymi potrzebami edukacyjnymi, dyskryminują takich uczniów i nie służą realizacji założeń edukacji włączającej.

Przepisy te nie gwarantują zwłaszcza, że zachowania wynikające bezpośrednio z niepełnosprawności, a mogące być odebrane jako trudne i „niegrzeczne” przez nauczycieli i innych pracowników szkół, nie zaważą na ostatecznej ocenie zachowania na świadectwie szkolnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zgłosił problem Ministrowi Edukacji i Nauki Przemysławowi Czarnkowi.

 

Więcej na stronie: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-uczniowie-szczegolne-potrzeby-edukacyjne-mein?fbclid

 

Wielkie ciche brawa dla autora postulatu zastąpienia oceny z zachowania opisowym modelowaniem postaw prospołecznych, Janka Gawrońskiego (Inicjatywa „Nasz Rzecznik”, Klub Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team, inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”)!