Spotkanie Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w Łodzi, 14 czerwca

Anna Duniewicz

Spotkanie Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 14 czerwca w Fabryce Aktywności Miejskiej  w Łodzi było pierwszym w pełni stacjonarnym spotkaniem przedstawicielek i przedstawicieli wszystkich dziesięciu zespołów tematycznych. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: zastępca dyrektorki Centrum Projektów Społecznych Biura RPO, Dariusz Supeł oraz główna specjalistka w CPS Biura RPO, Beata Tokarz-Kamińska.

 

W pierwszej części spotkania członkinie i członkowie Inicjatywy przedstawiali organizacje, w których działają. Mówili też, które ze spraw i postulatów ich zespołów są im szczególnie bliskie. W tle na slajdach prezentowane były główne postulaty każdego z zespołów roboczych, przygotowane przez koordynatorki/ów zespołów.

Po lunchu rozmawialiśmy kolejno przy czterech stolikach tematycznych, zorganizowanych wokół następujących tematów:

stolik 1: „Jak działa Biuro RPO” (opiekunowie: przedstawiciele Biura RPO);

stolik 2: „W osiąganiu zmiany przeszkadza mi…” (opiekunka: Katarzyna Batko-Tołuć, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, OFOP; Zespół Sprawy Lokalne);

stolik 3: „Jak lepiej docierać z naszymi tematami do dziennikarzy” (opiekunka: Katarzyna Karpa-Świderek; Zespół Ochrona Środowiska/Klimat);

stolik 4: „Czego potrzebuję, żeby pracować efektywniej w ramach Inicjatywy ‘Nasz Rzecznik’” (opiekunka: Justyna Nakielska, Kampania Przeciw Homofobii; Zespół Praw Osób LGBTQ+).

Podczas pięciogodzinnego spotkania udało nam się zaplanować wiele międzysektorowych działań, przedstawić pomysły na usprawnienie komunikacji między poszczególnymi zespołami i komunikacji zewnętrznej. Poznaliśmy tematy, którymi zajmują się inne zespoły i ważne dla naszych organizacji sprawy. Podjęliśmy temat wspólnej „naszrzecznikowej” kampanii społecznej.

 

Uzgodniliśmy m.in. że:

 

 1. Zorganizujemy więcej spotkań międzyzespołowych wokół konkretnych tematów, a nawet postulatów (jak było np. w kwestii zdrowia psychicznego). Tematy będą zapowiadane z odpowiednim wyprzedzeniem. Można poświęcić jedno spotkanie jednemu ważnemu tematowi, zapraszając ekspertki/ów z zewnątrz. Chcemy łączyć siły wokół postulatów.

 

 1. Koordynatorki/Koordynatorzy chcą spotykać się zdalnie, żeby wymieniać się informacjami na temat prac ich zespołów oraz ustalić wspólne działania i strategie.

 

 1. Potrzebujemy wspólnego szlifowania postulatów w formatkach podczas spotkań poszczególnych zespołów.

 

 1. Będziemy wspierać się wzajemnie w docieraniu z naszymi tematami do mediów.

 

 1. Powinniśmy komunikować (także wewnętrznie) „naszrzecznikowe” sukcesy, co zwiększa motywację do działania i poczucie sprawczości.

 

 1. Chcemy przeprowadzić wspólną kampanię społeczną, w którą zaangażują się możliwie wszystkie organizacje współtworzące Inicjatywę „Nasz Rzecznik”, działające w różnych obszarach praw obywatelskich.

 

 1. Usprawnimy sposoby i narzędzia wewnętrznej komunikacji. Jest duża potrzeba wiedzy na temat prac innych zespołów.

 

 1. Potrzebujemy kolejnych wzmacniających, sieciujących spotkań „na żywo” w jak największym gronie.

 

 1. Stworzymy dostępną dla członkiń/ów Inicjatywy „Nasz Rzecznik” wewnętrzną bazę kontaktów z podziałem na poszczególne zespoły – w formularzu, do którego każdy/a chętny/a przedstawiciel/ka zespołu może dopisać swoje dane kontaktowe.

 

 1. Potrzebujemy wewnętrznych (wzajemnych) szkoleń, dzielenia się doświadczeniem, dobrymi praktykami.

 

 1. Będziemy zachęcać organizacje społeczne, także spoza Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, do włączenia się w działania obywatelskiego monitorowania funduszy UE (kontakt: Anna Grudzińska, OFOP, Komitety Monitorujące: grudzinska@ofop.eu.) Monitorowanie nie wymaga zaawansowanej wiedzy o funduszach, ale wiedzy i kompetencji w poszczególnych obszarach, w których realizowane będą projekty np. zdrowie, pomoc społeczna, niepełnosprawność, dostępność, edukacja włączająca etc.

 

 

Z uwagi na dużą liczbę tematów i inicjatyw, które pojawiły się podczas spotkania, zdecydowaliśmy się przeprowadzić planowany warsztat „formatkowy” Katarzyny Batko-Tołuć w formule zdalnej w pierwszej połowie lipca.

 

 

Wydarzenie zakończyliśmy mocnym postanowieniem, żeby częściej spotykać się stacjonarnie lub hybrydowo w jak najszerszym gronie zaangażowanych osób i organizacji.

 

Za udostępnienie gościnnej przestrzeni i wsparcie wydarzenia bardzo dziękujemy Pełnomocniczce Prezydent m. Łodzi ds. Równego Traktowania, członkini Zespołu Praw Kobiet Inicjatywy „Nasz Rzecznik” Agnieszce Łuczak,  Dyrektorce Biura Aktywności Miejskiej, Katarzynie Dyzio i Monice Dolik z Biura Aktywności Miejskiej.