Spotkanie Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się, 24 maja 2024 r. 

Ewa Krzywaźnia
 • Gotowa propozycja wzorca statutu ułatwiającego prostsze i szybsze zrzeszanie się nadal oczekuje na włączenie do porządku obrad Sejmu
 • Szybka rejestracja stowarzyszeń jest niezbędnym elementem faktycznej realizacji prawa wolności do zrzeszania się 
 • W praktyce mocne sformalizowanie procesu rejestracji jest częstą barierą w tworzeniu stowarzyszeń

 

24 maja odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się. Uczestniczyły w nim osoby:

 • Adela Gąsiorowska (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich),
 • Anna Kuć (Stowarzyszenie Klon/Jawor, portal ngo.pl),
 • Julia Kluczyńska (Forum Darczyńców),
 • Piotr Frączak (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych),
 • Tomasz Pawłowski (Fundacja trzeci.org).

 

Podczas spotkania rozmawiano na dalszymi działaniami w związku z projektem umożliwiającym szybką rejestrację stowarzyszeń Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych SH-020-53/24). Komisyjny projekt – rezultat petycji Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych złożonej jeszcze w 2021 r. – zakłada “wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na szybką rejestrację stowarzyszeń rejestrowych w oparciu o wzorzec statutu”, który wypracowany został w procesie wielomiesięcznych konsultacji społecznych. Projekt Komisji ds. petycji (PET) trafił do marszałka Szymona Hołowni (26/01/2024), lecz wciąż oczekuje na nadanie nr druku i wydaje się coraz bardziej zakorzeniać w sejmowym bezruchu legislacyjnym, co sygnalizował już na początku maja Piotr Frączak m. in. w Biuletynie #prosteNGO https://proste.ngo/biuletyn-prostengo-78/#my-11. W związku z tym, w imieniu strony społecznej, Piotr Frączak wystosował do Urszuli Augustyn – posłanki sprawozdawczyni projektu i jednocześnie zastępczyni przewodniczącego PET, prośbę o informację na jakim etapie znajdują się aktualnie prace nad tym projektem (11/05/2024). Na odpowiedź czekamy a o postępach – lub ich braku – w sprawie kolejnych cykli życia projektu ustawy będziemy informować.

 

 

Przy tej okazji warto również przypomnieć szeroko dyskutowaną na wcześniejszych spotkaniach (oraz przy innych okazjach) kwestię postulatu zebrania regulacji prawa organizacji pozarządowych w jednym akcie prawnym w odniesieniu do ekspertyzy prawnej przygotowanej na zlecenie OFOP. Ważnym głosem w dyskusji jest niedawny artykuł Piotra Frączaka (21/04/2024) do którego lektury mocno zachęcamy:

Nowe, jedno prawo dla NGO?

Tematem w następnym miesiącu będzie m. in. niedawna odpowiedź z Biura RPO w zgłaszanej przez zespół sprawie wzmocnienia bezpieczeństwa prawnego osób wchodzących w skład zarządów organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe i rozliczenie dotacji i planowane/podjęte przez zespół działania w tej materii.

 

Ważne
 • Zgłaszajmy i zachęcajmy osoby i organizacje do zgłaszania wniosków/skarg indywidualnych do Biura RPO w prostym formularzu lub mailowo na adres biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Wnioski/skargi i postulaty można też zgłaszać w języku ukraińskim.

 

Nadchodzące wydarzenia:

 • 4 czerwca, online – „Skasuj to! Jak ograniczyć rozprzestrzenianie treści intymnych” – bezpłatny webinar NASK (Zespół Dyżurnet Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej), szczegółowe informacje przesłane drogą mailową
 • 26-28 czerwca, Warszawa – IX Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP) na którym swój panel będzie miał m. in. Zespół ds. Wolności Zrzeszania się Inicjatywy “Nasz Rzecznik”