Spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca 10 czerwca

Anna Duniewicz

Jednym z głównych tematów podjętych przez Zespół Edukacja Włączająca na spotkaniu 10 czerwca był szkodliwy i niebezpieczny projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt przewiduje możliwość umieszczania 10-latków w placówkach resocjalizacyjnych i daje przyzwolenie na użycie wobec dzieci kajdanek, kaftana bezpieczeństwa, pasa obezwładniającego i innych środków przymusu bezpośredniego. Tymczasem, jak zauważa pedagog resocjalizacyjny prof. Marek Konopczyński, dziesięcioletnie dziecko „nie jest w stanie przyswoić systemu wartości, moralności i zasad współżycia społecznego, bo jego mózg nie jest jeszcze do tego zdolny, tak samo psychika”.

Członkinie i członkowie Zespołu wyrazili stanowczy sprzeciw i oburzenie wobec proponowanych przez ministra Ziobrę zmian. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przypomina bardziej opresyjny system więzienny niż resocjalizację i powiela rozwiązania sprzed 40 lat. Przewiduje też represyjne narzędzia dla szkół: za mniej poważne „występki” dyrektorzy będą mogli kierować dzieci do prac porządkowych: grabienia liści, koszenia trawy, sprzątania, mycia korytarzy, malowania. Dyrektor będzie mógł zastosować również pouczenie i ostrzeżenie – ustne albo pisemne. Karanie ma się w teorii odbywać za zgodą rodziców i samych uczniów, ale nietrudno sobie wyobrazić nadużywanie kar i środków przymusu bezpośredniego wobec uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, w spektrum autyzmu i innych osób szczególnie podatnych na manipulację, zastraszenie i przejawiających tzw. „zachowania nieakceptowalne społecznie”.

W dalszej części spotkania został omówiony postulat szczegółowo opracowany w formatce przez pedagożkę Martę Szymczyk:

„Kształcenie przyszłych nauczycieli, pedagogów, w tym pedagogów specjalnych powinno być dostosowane do potrzeb poszczególnych typów placówek. Należy dokonać zmian w programach kształcenia przyszłych nauczycieli i pedagogów, w tym pedagogów specjalnych rozszerzając treści z zakresu:

  • psychologii rozwojowej człowieka,
  • pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej,
  • interwencji kryzysowej,
  • edukacji antydyskryminacyjnej i włączającej,
  • prawa oświatowego,
  • komunikacji interpersonalnej,
  • mediacji,
  • rodzajów oraz form przemocy i sposobów jej przeciwdziałania,
  • umiejętności współpracy w grupie.”

 

Następnie rozmawialiśmy o prerogatywach RPO (które można znaleźć także na stronie naszrzecznik.pl) oraz działaniach RPO w różnych obszarach praw obywatelskich, zebranych w formularzu Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów. Poruszyliśmy też m.in. problem braku asystentów międzykulturowych, brak szkolnych dostosowań dla dzieci z OKS, powszechnego braku ewaluacji IPETów i ograniczonej oferty wakacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Ostatnie przed przerwą wakacyjną spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca zaplanowaliśmy na 8 lipca (piątek) o godz. 18:00.