Spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca, 7 kwietnia – podsumowanie

Anna Duniewicz
 • Uznanie, że każde działanie siłowe wobec uczniów, zwłaszcza uczniów z własnymi potrzebami edukacyjnymi, jest przemocą;
 • Opracowanie i wprowadzenie w życie standardu szybkiej ścieżki reagowania w sytuacjach kryzysowych w każdej instytucji edukacyjnej;
 • Zatrudnienie w szkołach osób, które mają przeszkolenie psychologiczne, np. interwentów i konsultantów kryzysowych;
 • Opracowanie i wprowadzenie standardu usuwania barier sensorycznych w placówkach oświatowych (zmniejszenie poziomu hałasu i pokoje wyciszeń). Pokoje wyciszeń w instytucjach oświatowych powinny być dostosowane do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży;
 • Zatrudnienie w szkole opiekuna medycznego (jeśli jest taka potrzeba) o odpowiednio dobranych do potrzeb dzieci i młodzieży kompetencjach i umiejętnościach;
 • Realne włączanie rodziców/opiekunów oraz dzieci i młodzieży w proces tworzenia i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia/uczennicy (IPET/WOPFU);
 • Wprowadzenie IPET-ów adaptacyjnych na początku każdego etapu edukacyjnego i w każdym przypadku zmiany formy lub miejsca kształcenia;
 • Zapis gwarantujący rodzicowi/opiekunowi udział w zespołach IPET-owych na równych zasadach. Obowiązek pisemnego poinformowania przez szkołę z odpowiednim wyprzedzeniem (min. dwutygodniowym) rodzica/opiekuna o posiedzeniu zespołu ds. WOPFU i IPET;
 • Wprowadzenie monitoringu i ewaluacji zapisów IPET w trakcie trwania roku szkolnego, a także w przypadku zmiany trybu kształcenia;
 • Każdy nauczyciel/nauczycielka pracujący z uczniem/uczennicą (nie tylko uczący) ma obowiązek zapoznać się z IPET-em ucznia i realizować jego zalecenia;
 • Likwidacja zapisu dotyczącego tego, że program IPET opracowuje się na okres wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • Edukacją włączającą powinni zostać objęci także uczennice i uczniowie pochodzący z rodzin imigrantów, uchodźców, mniejszości narodowych, językowych, ale także seksualnych. Istotne są w tej kwestii zarządzenia, decyzje oraz wrażliwość władz oświatowych – MEiN oraz kuratorów sprawujących pieczę nad szkołami;
 • Realne włączanie dzieci i młodzieży cudzoziemskiej w proces edukacji w Polsce. Zwiększenie liczby godzin języka polskiego oraz zapewnienie możliwości wyrównywania różnic programowych.

 

– To postulaty z mapy potrzeb Zespołu Edukacja Włączająca Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, przyjęte podczas spotkania Zespołu 7 kwietnia. Wraz z poprzednio przyjętymi postulatami przekażemy je do Biura RPO przed spotkaniem Inicjatywy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 22 kwietnia. Zespół będzie wówczas reprezentować Sylwia Kowalska (inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”, Fundacja Autism Team).

 

7 kwietnia Janek Gawroński podsumował spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z samorzeczni(cz)kami w spektrum autyzmu („Samorzecznicy u Rzecznika”, 30 marca). Przedstawił też swój opracowany w formatce postulat dotyczący odejścia od oceniania zachowania – zniesienia instrumentu WSO (Wewnętrznego Systemu Oceniania zachowania) i zastąpienia go opisowym modelowaniem postaw prospołecznych w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej.

W kontekście wsparcia uczniów i uczennic, którzy przybyli do Polski ogarniętej wojną Ukrainy, Zespół poparł list Inicjatywy Protest z Wykrzyknikiem do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję RPO w sprawie egzaminu ósmoklasisty dla dzieci uchodźczych. Treść listu, podpisanego przez grupę aktywistów, nauczycieli i nauczycielek oraz samorządowców dostępna jest na stronie:

https://www.facebook.com/protestzwykrzyknikiem/posts/1636131556720953

Kolejne spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca zaplanowaliśmy na 12 maja w godz. 18:00-19:30.