Spotkanie Zespołu Edukacji Włączającej 8 lutego

Spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca, 8 lutego – podsumowanie

Anna Duniewicz
 • Lekcje różnorodności w każdej szkole i w podstawie programowej
 • Rzecznik Praw Ucznia w każdej szkole, niekoniecznie osoba dorosła
 • Zmiana filozofii i metodologii edukacji szkolnej, wyznaczenie nowych celów i priorytetów
 • Fachowe wsparcie pedagogiczne i psychologiczne, dostosowane do liczby uczniów i do ich potrzeb (dziś na 20 tysięcy szkół w Polsce zatrudnionych jest tylko 10,8 tys. psychologów)
 • Szybka ścieżka reagowania w sytuacjach kryzysowych, z udziałem kompetentnych interwentów i konsultantów kryzysowych
 • Partnerstwo podczas prac zespołu IPET-owego, gdzie rodzic i uczeń są zwykle nieobecni lub marginalizowani
 • Samorząd Uczniowski wybierany przez uczniów, nie przez władze szkoły; dbałość o reprezentację i prawo uczniów i uczennic do wyrażania własnego zdania
 • Zniesienie oceniania zachowania, bo dzieci i młodzież dopiero uczą się postaw społecznych
 • Niwelowanie barier architektonicznych i sensorycznych
 • Inkluzywny, równościowy język, także w dokumentach i aktach prawnych – stygmatyzujący język to też bariera, którą trzeba znosić
 • Zmniejszenie liczebności klas; odpowiednie standardy pokoi wyciszeń
 • Wsparcie dzieci cudzoziemskich, by były realnie włączane w proces edukacji
 • Zrewidowanie wiedzy przekazywanej podczas studiów psychologicznych i pedagogicznych, bo często jest to wiedza „sprzed 30 lat”
 • Szkolenia dla nauczycieli i dla wszystkich pracowników szkoły – pracownicy niepedagogiczni także muszą być przygotowani na obecność różnorodnych uczniów
 • Sprzeciw wobec opresyjnych zmian prawa oświatowego, w tym ograniczenia dostępu organizacji społecznych do szkół
 • Solidny, przewidywalny system finansowania edukacji włączającej (subwencja oświatowa)

 

– To jedne z najważniejszych, choć nie jedyne postulaty podnoszone na spotkaniu Zespołu Edukacji Włączającej inicjatywy „Nasz Rzecznik” 8 lutego.

Kilkadziesiąt zaproponowanych postulatów przekażemy wkrótce do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Z nadzieją na wsparcie proponowanych zmian i lepszą szkolną rzeczywistość.

#naszeprawa

#naszRzecznik