Spotkanie Zespołu Koalicja Infolinii Biura RPO, 17 maja

Małgorzata Latecka

17 maja odbyło się spotkanie Zespołu Koalicja Infolinii, podczas którego omówiono aktualny stan danych pozyskanych do informatora od organizacji prowadzących infolinie i punkty wsparcia. Zaplanowano też kolejne szkolenia i warsztaty w ramach wzajemnego wsparcia dla osób i organizacji udzielających porad telefonicznych, jak i korzystających z innych form kontaktów pomocowych.

Koordynatorka projektu Koalicja Infolinii Biura RPO, Joanna Troszczyńska-Reyman, przedstawiła zestawienie infolinii pomocowych i interwencyjnych, obejmujące organizacje i inicjatywy pomocowe, które już nadesłały informacje o swojej działalności do umieszczenia w aktualizowanym informatorze, oraz listę organizacji, które zobowiązały się przesłać informacje o świadczonym przez nie wsparciu.

Kolejnym tematem spotkania były kwestie organizacyjne związane z uzupełnianiem i weryfikacją danych w jak najszerszym zakresie. Tak, by informator opracowany przez Biuro RPO przy wsparciu inicjatywy „Nasz Rzecznik” stanowił jak najpełniejsze źródło informacji, był jak najszerzej dostępny dla osób szukających wsparcia, a także atrakcyjny wizualnie i użytkowo.

W dalszej części spotkania uczestnicy dyskutowali o problemach napotykanych przez nich podczas udzielania wsparcia, porad i interwencji oraz zgłaszali potrzeby warsztatów i szkoleń. W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby i problemy zostały zaplanowane następujące szkolenia/warsztaty:

– szkolenie wspierające osoby podejmujące lub zgłaszające zamiar podjęcia próby samobójczej;

– szkolenie/warsztat przygotowujący do kontaktu i wsparcia osób niewidomych;

– warsztat/szkolenie przygotowujące do kontaktu z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz w spektrum autyzmu;

–  szkolenie obejmujące techniki prowadzenia mediacji;

–  szkolenie/warsztat obejmujące rozmaite prawne i psychologiczne aspekty udzielania porad, reagowania i pomocy w sytuacjach kryzysowych.

 

Terminy szkoleń i warsztatów zostaną podane po ich ustaleniu.

 

Kolejne spotkanie Zespołu zostało wstępnie ustalone na 21 czerwca o godz. 17.00.