Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat 13 października

Olga Wojdyńska, Agnieszka Łuczak, Anna Duniewicz

Spotkanie rozpoczęliśmy od przywołania najważniejszych wydarzeń i działań, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w ramach Inicjatywy „Nasz Rzecznik” i jakie planujemy.

W ramach projektu Koalicja Infolinii, realizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wspólnie z naszą Inicjatywą, 12 października w Biurze RPO odbyło się szkolenie Weroniki Rzepeckiej (Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” i „Nagle sami”) dotyczące prewencji samobójstw, skierowane do pracowników infolinii i organizacji pomocowych.

Trwa „naszrzecznikowe” wsparcie psychologiczne i informacyjne dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy, prowadzone we współpracy ze stowarzyszeniami Mudita i HaKoach. 8 listopada w Biurze RPO odbędzie się warsztat „Jak zgłaszać sprawy RPO?” dla osób uchodźczych z Ukrainy oraz osób i organizacji je wspierających. Stale informujemy i podkreślamy, że problemy i wnioski do RPO mogą zgłaszać również osoby uchodźcze. Do udziału w warsztacie zapraszamy osoby i organizacje świadczące pomoc uchodźcom.

10 listopada odbędzie się połączone spotkanie Zespołów Praw Opiekunów/ek, Osób z Niepełnosprawnościami, Edukacja Włączająca i Zdrowie oraz osób zaangażowanych w prace nad Manifestem Zdrowia Psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Spotkanie dotyczyć będzie m.in. orzecznictwa, postulatu ws. holdingu oraz postulatu zmiany Kodeksu Karnego, by uwzględniał przestępstwa z nienawiści i przesłankę wynikającą z niepełnosprawności.

9 i 10 grudnia na okoliczność Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w Warszawie odbędzie się spotkanie integracyjne Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, podczas którego odbywać się będą warsztaty, dyskusje, pokazy filmów. Wydarzenie współorganizowane będzie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, która jednocześnie przygotowuje festiwal Watch Docs. Anna Spurek (Green REV Institute) zaproponowała, by w trakcie dwudniowego spotkania swój dorobek, działania i materiały informacyjne mogły zaprezentować poszczególne organizacje zaangażowane w Inicjatywę „Nasz Rzecznik”.

Głównym tematem spotkania 13 października była wspólna praca nad zredagowaniem listu do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o spotkanie z Zespołem Ochrona Środowiska/Klimat w najbliższym dogodnym dla RPO terminie. Zgodziliśmy się co do tego, że list musi zawierać treści podkreślające związek pomiędzy tematami, nad jakimi pracuje Zespół Klimat/Środowisko, a prawami człowieka, prawami obywatelskimi i zakresem prac urzędu RPO.

Wiodące są wątki dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego Polek i Polaków w nadchodzących miesiącach. Należy podkreślić konieczność reform w polityce energetycznej oraz rolno-żywnościowej i wyeksponować, że pod pretekstem wojny w Ukrainie i inflacji cofnęliśmy się z podjętej wcześniej i obiecanej obywatel(k)om ścieżki reform, zgodnej z polityką Zielonego Ładu.

Podczas dyskusji pojawił się temat muru na wschodniej granicy. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy podejmować w liście tego problemu ze względu na konieczność syntezy najistotniejszych kwestii. Problem muru w perspektywie prawoczłowieczej, a nie środowiskowej, znajduje się w obszarze działań Zespołu Praw Uchodźców/czyń.

Anna Duniewicz, Anna Spurek i Olga Wojdyńska zadeklarowały, że w ciągu tygodnia od spotkania zredagują ostateczną treść listu do RPO.

W dalszej dyskusji pojawiły się kolejne tematy.

W sprawie polowań – nie rezygnujemy z prób zainteresowania RPO tym tematem. Widzimy w nim realne zagrożenie dla życia ludzi (wypadki na polowaniach) oraz przejawy łamania praw obywatelskich (problem przynależności gruntów do obwodów łowieckich).

Podczas spotkania brakowało osób specjalizujących się w tematyce „węgla”. Na kolejne spotkanie spróbujemy zaprosić przedstawicieli lub przedstawicielki SmogLabu i Fundacji Stocznia. Będzie na nim także obecny Mikołaj Kostaniak (Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO, OFOP), żeby opowiedzieć o Funduszach dla Klimatu.

Próbujemy nawiązać kontakt z nowo powstałym Zespołem Problemowym ds. Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska przy RPO, aby włączyć się w prace tej komisji ekspertów.

 

Kolejne spotkanie Zespołu zostało zaplanowane na 24 listopada o godz. 13.00.

Zgłaszajmy i zachęcajmy osoby i organizacje do zgłaszania wniosków/skarg indywidualnych do RPO, np. za pomocą formularza:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy