Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat 16 marca

Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat, 16 marca – podsumowanie

Anna Duniewicz, Katarzyna Karpa-Świderek

Trzecie spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 16 marca rozpoczęliśmy zaproszeniem do udziału członkiń/ów Zespołu w projekcie Koalicja Infolinii, koordynowanym z ramienia Biura RPO przez p. Joannę Troszczyńską-Reyman. W aktualizowanym informatorze pomocowym nie może zabraknąć organizacji zajmujących się ochroną środowiska/klimatu/prawami zwierząt oraz ich infolinii pomocowych/punktów wsparcia. Joanna Troszczyńska-Reyman zwróciła się do Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat o zaproponowanie wstępu do części poświęconej temu obszarowi i zaprosiła członkinie i członków Zespołu na drugie spotkanie Inicjatywy „Nasz Rzecznik” ws. Koalicji Infolinii, zaplanowane na 22 marca. Kontakt: joannarey@poczta.onet.pl oraz anna.duniewicz@naszrzecznik.pl.

Na spotkaniu omawialiśmy propozycję formatki, według której organizacje mogą opracowywać poszczególne postulaty i przedstawialiśmy działania, jakie może podejmować RPO. Uzgodniliśmy, że będziemy wspólnie opracowywać pierwsze nadesłane przez organizacje w formie one-pagerów postulaty. Wsparcie merytoryczne zadeklarowała m.in. Justyna Choroś z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Priorytetem będzie postulat w sprawie budowy muru na granicy polsko-białoruskiej:

  • Odstąpienie od budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą oraz opracowanie alternatywnych rozwiązań ochrony granic w konsultacji ze środowiskiem nauk przyrodniczych

Mur koliduje m.in z sześcioma obszarami Natura 2000, narusza prawa zwierząt ale też prawa człowieka.

Wojna na Ukrainie pokazała nierówność w traktowaniu przez polski rząd uchodźców. Uchodźcom z ogarniętego wojną sąsiedniego kraju oferuje się pomoc, lecz uchodźcom/migrantom z krajów dalszych odmawia się podstawowych praw człowieka. Każdy człowiek ma prawo do złożenia wniosku o azyl. Tymczasem praktyka wypychania migrantów do lasu czy odgradzania się zaporą uniemożliwia im to, narażając tych ludzi na utratę nie tylko zdrowia, ale i życia. Narusza to postanowienia Konwencji Genewskiej, której sygnatariuszem jest Polska. Budowa muru to także ogromne marnotrawstwo publicznych pieniędzy i to w sytuacji kryzysu wojennego, który jest ogromnym obciążeniem dla finansów publicznych.

Inne postulaty, nad którymi pracujemy to:

  • Zwiększenie roli lasów w ochronie różnorodności biologicznej, ochronie gleby i zasobów wody. Zwiększenie roli społecznej lasów w miastach i w strefach podmiejskich przy zmniejszeniu ich roli surowcowej

Lasy pełnią usługi ekosystemowe wykraczające poza usługę produkcyjną w rozumieniu produkcji drewna. Pełnią także funkcje regulacyjne (oczyszczanie powietrza, retencja wody, itp.), utrzymania różnorodności biologicznej, a także funkcje przestrzenne i rekreacyjne/kulturowe. Każda z tych funkcji jest ważna i powinna być uwzględniona w zarządzaniu lasami.

  • Zaprzestanie masowego odstrzału dzików jako metody nieskutecznej w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń (ASF). Stosowanie alternatywnych metod zapobiegania rozprzestrzenia się ASF, w oparciu o konsultacje ze środowiskiem naukowym: wirusologami, teriologami, ekologami;
  • Moratorium na powstawanie nowych ferm przemysłowych;
  • Uznanie rzek za samoistne dobro prawne;
  • Oddawanie rzekom przestrzeni tam, gdzie jest to możliwe jako element zarządzania ochroną powodziową w kontekście zabudowy terenów zalewowych;
  • Zagwarantowanie realnego wpływu środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych na decyzje dotyczące nowych inwestycji hydrotechnicznych oraz zachowanie i przywracanie naturalności (renaturyzacja) rzek i innych wód płynących;
  • Korekta wadliwej ustawy Prawo wodne powodującej masową degradacje ekosystemów rzek i ich dolin oraz marnotrawienie środków publicznych na niepotrzebne prace i przedsięwzięcia hydrotechniczne.

 

Pod kierunkiem prof. Pauliny Kramarz (Nauka dla Przyrody) przygotujemy też list do RPO w sprawie okrągłego stołu dla rolnictwa.

Morgan Janowicz (Fundacja Green REV Institute) zaprezentowała na spotkaniu list otwarty do Komisji Europejskiej i Rady (UE) w sprawie przyspieszenia zielonej transformacji, pod którym mogą podpisać się organizacje deklarujące chęć poparcia.

https://drive.google.com/file/d/1eh2IW4BnxGUG-C4tIjVylmNIuPz51HgP/view?usp=sharing

 

Następne spotkanie Zespołu zaplanowaliśmy na 20 kwietnia (środa) w godz. 13:00-14:30.