Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat 19 maja

Anna Duniewicz, Katarzyna Karpa-Świderek

Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat 19 maja rozpoczęło się od podsumowania spotkania z RPO 22 kwietnia. Mówiliśmy o wystąpieniu koordynatorki, Katarzyny Karpy-Świderek i przedstawionych Rzecznikowi problemach i postulatach. Podzieliliśmy się też deklaracją Prof. Wiącka o chęci kontynuowania spotkań z zespołami Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w mniejszych grupach roboczych i wsparcia ważnych dla Zespołów spraw, o ile są zgodne z perspektywą RPO.

Rozmawialiśmy też o wspominanym 22 kwietnia liście do Rzecznika w sprawie okrągłego stołu dla rolnictwa, wystosowanym 14 kwietnia przez członkinię Zespołu, prof. Paulinę Kramarz (Nauka dla Przyrody, Uniwersytet Jagielloński).

Podsumowaliśmy również pierwsze rezultaty współpracy Inicjatywy z Biurem RPO – od spotkań z przedstawiciel(k)ami grup i społeczności szczególnie narażonych na wykluczenie, przez współpracę przy projekcie Koalicja Infolinii, po wsparcie ważnych dla zespołów postulatów.

W dalszej części spotkania wróciliśmy do nakreślonej wcześniej przez Zespół Ochrona Środowiska/Klimat mapy potrzeb, do postulatów już opracowanych w formatkach i przekazanych do Biura RPO i tych, którymi Zespół ma się zająć w najbliższym czasie.

Omówiliśmy postulat łódzkiego Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła dotyczący przywrócenia prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec prowadzonych na własnym terenie polowań na zwierzęta, czyli wyłączenia swojej nieruchomości z obwodu łowieckiego. Opracowany w formatce został przekazany do Biura RPO 20 maja. ODE Źródła po raz kolejny zwrócił się do RPO o włączenie się do sprawy sądowej, która odbędzie się 7 lipca przed WSA w Łodzi.

Podjęliśmy dyskusję na ten temat w zespole, a to nasze wnioski:

– To, co z punktu widzenia RPO jest istotne w temacie, to brak możliwości wyłączenia przez obywatela swojego terenu z obwodu łowieckiego, co narusza podstawowe prawa i swobody obywatelskie w zakresie decydowania o swoim życiu osobistym i własności;

– Bezprawiem jest, że Skarb Państwa jest właścicielem dzikiego zwierzęcia, dopóki ktoś (myśliwy) go nie zabije – mówiły Justyna Choroś (OTOP) i prof. Paulina Kramarz. Konieczne jest „wymyślenie na nowo” zasad postępowania państwa z dziko żyjącymi zwierzętami. Zwierzęta te nie są i nie mogą być własnością myśliwych;

–  W wyniku nowelizacji prawa łowieckiego z 2018 roku nawet organizacja pozarządowa sprzeciwiająca się polowaniom nie może we własnym lesie zakazać polowań.

Na spotkaniu poruszyliśmy też problem budowania ferm wiatrakowych/ogniw na terenach cennych przyrodniczo, zamiast wykorzystywać już dostępne powierzchnie, dachy, czy też promować energetykę społeczną. Nie każdy wiatrak to zielona energia – kiedy turbiny wiatrowe są stawiane na terenach cennych przyrodniczo, nie można ich nazywać „zieloną energią”.

W dalszej części spotkania prof. Paulina Kramarz zachęcała do lektury nowej książki o kryzysie klimatyczno-ekologicznym (https://za512.uj.edu.pl/).

Morgan Janowicz w imieniu Green Rev Institute zaprosiła uczestniczki/ów spotkania na organizowane przez tę fundację w dn. 15-18 września międzynarodowe wydarzenie European Vegan Summit (https://vegansummit.eu). Wydarzenie, które odbędzie się całkowicie zdalnie, ma łączyć prawa człowieka, prawa zwierząt i odpowiedzialną politykę klimatyczną. Wezmą w nim udział prelegentki/ci z całego świata. W programie ciekawe debaty, okrągłe stoły, wystawy fotografii, inspirujące filmy.

Członkinie i członkowie Zespołu zostali też zaproszeni na stacjonarne spotkanie Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, które odbędzie się 14 czerwca w Łodzi (godz. 12:00-17:00). Spotkanie będzie okazją do rozmów „na żywo” także z przedstawiciel(k)ami innych zespołów, pierwszych podsumowań, zaplanowaniu dalszych wspólnych działań. Planowany jest też mini-warsztat dotyczący opracowania postulatowych formatek.

Zainicjowaliśmy też dyskusję o komunikowaniu działań Zespołu z wykorzystaniem strony internetowej „Nasz Rzecznik”. Będziemy tematem zajmować się szczegółowo na kolejnych spotkaniach.

Kolejne spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska-/Klimat zaplanowaliśmy na 23 czerwca (godz. 13:00-14:30).