Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat 24 listopada

Agnieszka Łuczak, Anna Duniewicz

Problem ferm przemysłowych to jeden z kluczowych tematów, którym będziemy chcieli zainteresować Rzecznika Praw Obywatelskich w trakcie planowanego spotkania. Sprawa dotyczy ludzi, środowiska, zanieczyszczenia wód i konsumpcji skażonego mięsa. Problemem jest brak dostępu obywateli do informacji o inwestycjach oraz nierównowaga sił i środków, jakimi dysponują strony – strona obywatelska i inwestorzy.

Spotkanie 24 listopada rozpoczęliśmy tradycyjnie od przywołania ostatnich „naszrzecznikowych” wydarzeń  oraz zapowiedzi tego, co Inicjatywa Nasz Rzecznik planuje w najbliższym czasie zrealizować. Zespół Ochrona Środowiska/Klimat czeka na wskazanie terminu spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Pod kątem planowanego spotkania prowadzona była w dużej mierze bieżąca dyskusja.

Zuzanna Sasiak, przedstawicielka Polskiej Zielonej Sieci podzieliła się informacją o zorganizowanym tego dnia Obywatelskim Wysłuchaniem Publicznym dla regionu Bełchatowa, z udziałem przedstawicieli rządu, lokalnego samorządu, związków zawodowych i społeczeństwa obywatelskiego.

– Spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu, że transformacja energetyczna w coraz większym stopniu interesuje i dotyczy obywateli. Powinni oni w jak największej liczbie być włączeni do debaty. To również temat, który chcemy zaprezentować podczas spotkanie z RPO – mówiła Zuzanna Sasiak.

Polskie miasta pojawiają się nieustająco w niechlubnych światowych rankingach miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Z badań WHO wynika, że 93% dzieci oddycha toksycznym powietrzem. W Polsce realnie nie jest to badane. Tymczasem jest to łamanie konstytucyjnego prawa i europejskiej konwencji o prawach dziecka. Agnieszka Krzyżak z Fundacji „Rodzic w mieście” (która działa też w europejskiej sieci Clean Cities) zadeklarowała przygotowanie na spotkanie z RPO informacji na temat łamania praw w kontekście zanieczyszczonego powietrza. Być może przygotowana zostanie do tego czasu petycja z zebranymi podpisami. Partnerem tego przedsięwzięcia może być Akcja Demokracja i oczywiście Inicjatywa „Nasz Rzecznik”.

Krzysztof Wychowałek z ODE Źródła zwrócił uwagę, że jest już pierwsza skarga od rolników z województwa zachodniopomorskiego skierowana do Trybunału w Strasburgu w sprawie obwodów łowieckich. Podnoszone jest w niej prawo do dysponowania własnością, co mamy nadzieję, RPO będzie również wspierał. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221130

Agnieszka Makowska z Koalicji Żywa Ziemia przypomniała, że Koalicja zbiera podpisy pod petycją w sprawie moratorium na budowę nowych ferm przemysłowych. Brak regulacji prawnych w tej kwestii sprawia, że powinien być zakaz rozpoczynania tego typu inwestycji.

otwarteklatki.pl/petycje/zakaz-ferm-przemyslowych

To również temat, którym powinniśmy zainteresować Rzecznika Praw Obywatelskich. Bartłomiej Gawrecki z Green Rev Institute dodał, że w trakcie organizowanego przez GRI Forum Bezpiecznej Żywności również sygnalizowany był problem ferm przemysłowych w kontekście krzywdy zwierząt, ale i dewastacji środowiska.

Z kolei Justyna Choroś z OTOP zwróciła uwagę na słaby dostęp do informacji na temat planowanych tego typu inwestycji. Są oczywiście możliwe konsultacje społeczne, ale po jednej stronie znajduje się inwestor dysponujący znacznym kapitałem, zespołem prawnym, a z drugiej prywatne osoby nie mające środków, czasu i często wiedzy, by skutecznie się przeciwstawiać. Siły są zatem nierówne.

Podczas spotkania Anna Duniewicz przedstawiła realizowany przez OFOP projekt szkoleniowo-doradczy Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO. Projekt koordynuje Mikołaj Kostaniak (OFOP). Budowana jest ogólnopolska sieć doradców NGO w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Projekt skierowany jest do aktywistów w gminach do 50 tys. mieszkańców. Sieć ma objąć wszystkie województwa.

Na koniec Bartłomiej Gawrecki podsumował Forum Bezpiecznej Żywności –wydarzenie organizowane przez Green Rev Institute 19 listopada, w którym wzięło udział kilkanaście organizacji działających na rzecz klimatu i środowiska. Wśród panelistów była m.in. przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Organizacje przedstawiały profil swojej działalności, dyskutowały o żywności, łańcuchach dystrybucji, wpływie na środowisko, itp.

Kolejne spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat zostało zaplanowane na 12 stycznia 2023 r. o godz. 12.00.