Spotkanie Zespołu Praw Kobiet 5 września

Joanna Gzyra-Iskandar, Anna Duniewicz

Ósme spotkanie Zespołu Praw Kobiet Inicjatywy „Nasz Rzecznik” rozpoczęło się od podsumowania działań podjętych od poprzedniego spotkania. Koordynatorka Inicjatywy opowiedziała o projekcie skierowanym do uchodźczyń i uchodźców wojennych z Ukrainy, realizowanym przez Inicjatywę dzięki wsparciu Civitates wspólnie ze Stowarzyszeniami Mudita i Hakoach. Zespół został również zaproszony do udziału w szkoleniu „Mediacje w polskim systemie prawnym” 7 i 13 września.

Agnieszka Łuczak, regionalna koordynatorka Kongresu Kobiet w Łodzi zapowiedziała, że tegoroczny KK będzie odbywał się 8-9 października we Wrocławiu. Jeden z paneli poprowadzi Fundacja Rodzic w mieście. Uczestniczki spotkania zostały zaproszone na to wydarzenie.

Przedstawicielka Fundacji Rodzić Po Ludzku przypomniała, że jej organizacja dysponuje materiałami w języku ukraińskim dla kobiet w ciąży i że organizacje zrzeszone w Zespole Praw Kobiet mogą pomóc je dystrybuować. Podczas podsumowywania dotychczas opracowanych w formatkach postulatów, zgłosiła się do opracowania punktu nt. zniesienia konieczności określania płci płodu w sytuacji poronienia, żeby uzyskać świadczenia.

Część spotkania została poświęcona podsumowaniu, jakie postulaty zostały już opracowane w formatkach oraz dyskusji nad trudnościami związanymi z ich przygotowywaniem. W czasie dyskusji zostały przedstawione spostrzeżenia takie jak brak wyznaczania terminów na opracowanie i chęć włączenia opracowania formatki w szerszą strategię działań fundacji. W dyskusji koordynatorka inicjatywy i koordynatorka zespołu wyjaśniły, że formatka ma być wsparciem dla opracowania postulatu, a nie utrudnieniem i że można dostosować ją do swoich potrzeb lub konkretnego postulatu. Jednocześnie przypomniano prośbę Biura RPO, by postulaty zgłaszać również w formie oficjalnego wniosku przez formularz na stronie BRPO:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy

Idąc śladem inicjatywy podjętej przez Zespół Praw Osób z Niepełnosprawnościami, prowadzące zaproponowały Zespołowi, aby wystąpić do RPO z zapytaniem o możliwość zorganizowania połączonego spotkania Zespołu Praw Kobiet i Zespołu Praw Opiekunów/ek z Rzecznikiem. Grupa zaaprobowała pomysł i zaproponowaną datę 21 października.

Podczas spotkania nie zabrakło również stałej wymiany informacji i pomysłów na działania zrzeszonych organizacji. W związku z wystosowaniem listu do RPO ws. podjęcia działań odnośnie przyjęcia ustawy wdrażającej dyrektywę Work-Life Balance, członkinie Zespołu zaplanowały podjęcie dodatkowych działań aktywizujących obywateli i obywatelki, a także nagłaśniających kwestię dyrektywy. Padła propozycja petycji w tej sprawie.

Przedstawicielka Centrum Praw Kobiet zapowiedziała dwie planowane przez jej fundację kampanie: jedną dotyczącą tematyki równego podziału obowiązków opiekuńczych i dyrektywy Work-Life Balance oraz drugą, obejmującą także szkolenia w ramach akcji „Stand Up – sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych”, objętą honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i zaprosiła wszystkie członkinie Zespołu do odbycia szkolenia. Koordynatorka Koalicji zaproponowała, by zwrócić się do Kongresu Kobiet o wpisanie tego szkolenia do programu tegorocznego KK.

Na zakończenie spotkania prowadzące zachęciły uczestniczki do zgłaszania przypadków łamania praw, dyskryminacji i przemocy instytucjonalnej do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, aby organ mógł podjąć stosowane działania.

Termin kolejnego spotkania Zespołu Praw Kobiet został ustalony na 10 października, godz. 18:00.

 

Ważne:

Wraz z Zespołem Programu Europejskiego OFOP zapraszamy przedstawicielki/li organizacji pozarządowych (nie tylko zrzeszonych w OFOP) do włączenia się w działania na rzecz OBYWATELSKIEGO MONITORINGU FUNDUSZY UE.


Do Polski już wkrótce może trafić ponad 76 mld. euro na realizację Polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (oprócz środków UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy).
Realizacja przedsięwzięć będzie możliwa po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programów i powołaniu komitetów monitorujących, które w związku z naruszeniami reguły praworządności i praw podstawowych w Polsce oraz wyzwaniami klimatycznymi będą odgrywać większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach unijnego budżetu.

Ważne będzie monitorowanie respektowania zasad wynikających z Karty Praw Podstawowych UE, a także innych zasad tzw. horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo potrzebne są osoby, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z programami, m.in.:
– edukacja, włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie,
– cyfryzacja, gospodarka,
– klimat, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport,
– obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe
– rybactwo (krajowo),
– zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych (krajowo),
– Polska Wschodnia,
– wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych.

Zgłoszenia zainteresowanych osób będą przyjmowane przez formularz do 20 września – link: https://bit.ly/3PB1PkH
W październiku odbędą się w formule zdalnej i wyjazdowej spotkania informacyjne nt. komitetów monitorujących.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 14 września (środa) o godz. 15:00

Wydarzenie na FB dot. obywatelskiego monitoringu funduszy UE: https://fb.me/e/20CsQZxTH

Kontakt: anna.grudzinska@ofop.eu