Spotkanie Zespołu Praw Kobiet 7 lutego

Spotkanie Zespołu Praw Kobiet, 7 lutego – podsumowanie

Joanna Gzyra-Iskandar, Anna Duniewicz

Drugie spotkanie Zespołu Praw Kobiet poświęcone było sprawom organizacyjnym, podsumowaniu tego, co wydarzyło się od poprzedniego spotkania oraz w największej mierze dyskusji i dopracowaniu postulatów zgłoszonych do tej pory przez organizacje tworzące zespół.

Anna Duniewicz podsumowała i przekazała kluczowe ustalenia ze spotkania z przedstawiciel/kami CPS Biura RPO 3 lutego. Zachęciła do zgłaszania oficjalnymi kanałami do Biura RPO spraw, w których dochodzi do naruszenia praw i dyskryminacji. Poinformowała o planowanych spotkaniach zespołów z udziałem przedstawicieli/ek i ekspertek/ów Biura RPO. Przedstawiła projekt Koalicji Infolinii Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, koordynowany przez Joannę Troszczyńską-Reyman, który Inicjatywa „Nasz Rzecznik” będzie współtworzyć. Włączymy się w prace nad aktualnieniem informatora BRPO o telefonach i organizacjach pomocowych i zapewnieniem dostępności tych informacji.

W części postulatowej spotkania, którą poprowadziła koordynatorka zespołu, Joanna Gzyra-Iskandar z Centrum Praw Kobiet, omówione zostały po kolei wszystkie dotychczas przedstawione postulaty. Zostały one pogrupowane na następujące obszary:

  • Przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć
  • Rodzice i dzieci
  • Sprawiedliwość reprodukcyjna
  • Aktywność zawodowa matek
  • Kobiety z niepełnosprawnościami i opiekunki osób z niepełnosprawnościami
  • Herstoria/Widoczność kobiet w przestrzeni publicznej/miejskiej.

 

Wszystkie postulaty zostały w czasie spotkania odczytane i były na bieżąco omawiane i komentowane. Do każdego z obszarów zostały zgłoszone istotne uwagi precyzujące i uzupełniające postulaty. Powracającym w kilku obszarach wątkiem była kwestia usprawnienia systemu zbierania danych dotyczących przemocy wobec kobiet, szczególnie kobiet z niepełnosprawnościami i doświadczających dyskryminacji krzyżowej.

Przedstawicielki organizacji praw kobiet mówiły też m.in. o „niewidzialności” prawnej dziewczynek, niedostatecznej pomocy kryzysowej, przemocy ekonomicznej i położniczej. Podkreślały konieczność ochrony przed przemocą (fizyczną, seksualną, słowną) obrończyń praw człowieka i aktywistek praw kobiet.

Największa dyskusja wśród uczestniczek spotkania toczyła się wokół postulatu ograniczenia medykalizacji porodów z obszaru sprawiedliwości reprodukcyjnej. Zespół potrzebuje dalszej dyskusji na temat tego postulatu, aby wypracować wspólne i jednogłośne stanowisko w tej sprawie.

W spotkaniu wziął udział przedstawiciel organizacji, która chciałaby przedstawić BRPO postulaty związane z przestrzenią wolności wyznania i sumienia. Dotyczą one w zasadniczej mierze działań, które RPO mógłby podjąć w wobec instrumentalnego wykorzystywania art. 196 k.k., czyli dotyczącego obrazy uczuć religijnych. Przy tej okazji został również podniesiony postulat powołania zespołu, który mógłby formułować postulaty z obszaru wolności wyznania i sumienia.

Po spotkaniu zgłoszone uwagi zostaną ujęte w spisie postulatów, który planujemy przedstawić BRPO w nadchodzącym tygodniu.

Następne spotkanie Zespołu Praw Kobiet zostało zaplanowane na 7 marca.