Spotkanie Zespołu Praw Kobiet, 7 marca – podsumowanie

Joanna Gzyra-Iskandar, Anna Duniewicz

Na kilka dni przed spotkaniem postulaty wypracowane dotąd przez Zespół Praw Kobiet („mapa potrzeb”) zostały wysłane do Centrum Projektów Społecznych Biura RPO. Wraz z nimi przesłana została propozycja formatki, wg której organizacje biorące udział w pracach Zespołu mogłyby szczegółowo opracowywać swoje postulaty. Formatka została omówiona podczas ostatniego spotkania i spotkała się z dobrym przyjęciem przedstawicielek organizacji. Zgłoszone zostały pewne uwagi (mające na celu zapobieżenie powtarzaniu się treści), które mogą zostać wprowadzone po otrzymaniu uwag z Biura RPO.

7 marca po raz pierwszy w Zespole swoje postulaty przedstawiała Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Wśród postulatów znalazły się następujące propozycje:

– podnoszenia kwestii procedowania „ustawy ratunkowej” dekryminalizującej pomoc osób trzecich w aborcji,

– działania na rzecz dodania do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty obowiązku kompleksowego i efektywnego udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku braku personelu gotowego wykonać świadczenie – zatrudnienie podwykonawcy,

– publiczne popieranie zorganizowania w każdym mieście gabinetu ginekologicznego 24h, dostosowanego do potrzeb różnych osób z niepełnosprawnościami i LGBT+, bez klauzuli sumienia,

– podnoszenie konieczności szkoleń dla specjalistek i specjalistów przygotowanych do prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej,

– popieranie zorganizowania sieci ogólnopolskich punktów świadczących poradnictwo dla młodzieży w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego,

– popieranie powołania rzetelnej i niezależnej komisji ds. pedofilii.

Dyskusja nad postulatami prowadziła do ich ukonkretnienia oraz zapewnienia jak najszerszej dostępności usług, których dotyczą. Przedstawicielka Federacji ma doprecyzować postulaty, które w dalszej kolejności zostaną dodane do mapy potrzeb Zespołu Praw Kobiet.

Kolejnym punktem dyskusji był powrót do omówienia postulatu demedykalizacji porodów. Finalnie w dyskusji pojawił się postulat, który będzie jeszcze omawiany, aby RPO podjął się zorganizowania rzetelnej, wielostronnej debaty nt. demedykalizacji porodów.

W kontekście wojny w Ukrainie podniesiona została kwestia koordynacji działań organizacji praw kobiet wspierających uchodźczynie i uchodźców, a także problem antyrosyjskich i antybiałoruskich nastrojów, których ofiarą padają aktywistki i aktywiści praw człowieka z Rosji i Białorusi. Zaproponowano, by wysuwane przez Zespół postulaty uwzględniały prawa kobiet z doświadczeniem uchodźctwa i migracji oraz ochronę kobiet i osób transpłciowych nieposiadających polskiego obywatelstwa przed dyskryminacją i przemocą w sytuacji konfliktów militarnych, katastrof naturalnych itp.

Prowadzące spotkanie zachęcały przedstawicielki organizacji biorące w nim udział, aby zgłaszać przypadki łamania praw, dyskryminacji i przemocy instytucjonalnej do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Uczestniczki spotkania zostały także poinformowane o możliwości dołączenia do projektu Koalicja Infolinii prowadzonego we współpracy z Biurem RPO, którego celem jest uaktualnienie spisu telefonów i punktów wsparcia prowadzonych przez organizacje pomocowe.

Następne spotkanie Zespołu Praw Kobiet zostało zaplanowane na 4 kwietnia, godz. 18:00-19:30.