Spotkanie Zespołu Praw Opiekunek/ów 11 marca – podsumowanie

Anna Duniewicz
  • Odprowadzanie składek emerytalno-rentowych za opiekunki i opiekunów przez cały okres, w którym będąc poza rynkiem pracy sprawują opiekę długoterminową lub minimum przez 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn
  • Odpowiednio wyższe (1:1) finansowe wsparcie opiekunów wspierających więcej niż jednego podopiecznego
  • Objęcie prawem do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich opiekunek i opiekunów, bez względu na to, czy i jakie świadczenia pieniężne z tytułu opieki pobierają
  • Wsparcie „w pakiecie” dla starzejącego się rodzica i dorosłego dziecka z niepełnosprawnością, które wymaga stałego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
  • Równy dostęp do programów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów. Programy rządowe dedykowane osobom z niepełnosprawnościami i opiekun(k)om powinny być obowiązkowe, a nie fakultatywne
  • Renta socjalna przyznawana dziecku z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 18. roku życia a nie otrzymuje renty rodzinnej po śmierci rodzica
  • Prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych dla wszystkich byłych opiekunów, a nie tylko tych, którzy wcześniej pobierali świadczenia pieniężne z tytułu opieki (obecnie przysługuje rodzicom, którzy tracą uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego po śmierci dziecka)

– to tylko niektóre z postulatów z obszernej „mapy potrzeb”, nad którymi pracuje Zespół Praw Opiekunów/ek Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

Na ostatnim spotkaniu 11 marca społeczniczki i przedstawicielki organizacji pozarządowych podzieliły się pracą nad pierwszymi 32 postulatami, które członkinie i członkowie Zespołu deklarujący taką chęć opracują wg. zaproponowanej formatki. Przekazywane w ten sposób do Biura RPO postulaty mogą być podstawą późniejszych raportów, jeśli zostaną uzupełnione o działania podejmowane przez Rzecznika i organizacje społeczne. Wciąż można deklarować chęć opracowania danego postulatu.

W kwestii wsparcia uchodźczyń i uchodźców z niepełnosprawnościami z Ukrainy, padły m.in. postulaty usprawnienia ścieżki orzecznictwa o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zwiększenia środków dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na szybką diagnostykę, z możliwością finansowania diagnoz poza poradniami. Wiele osób uciekających przed wojną nie zabrało ze sobą dokumentacji; inne nie uzyskały diagnozy lub nie otrzymywały niezbędnego wsparcia w swoim kraju. W Polsce brakuje też ukraińskich asystentów i przeszkolonych opiekunów osób wymagających szczególnego wsparcia. Brakuje również tłumaczy ukraińskiego języka migowego.

Zdaniem kilku członkiń Zespołu, z uwagi na ogromną skalę potrzeb, brak koordynacji działań pomocowych w Polsce i lepsze możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnościami na zachodzie Europy, należy domagać się możliwości przemieszczania uchodźców ze szczególnymi potrzebami wsparcia do innych krajów Unii Europejskiej, jeśli wyrażają oni taką chęć, a ich samych zachęcać do takich wyjazdów. Ważne jest przy tym opracowanie informacji o bezpiecznych ścieżkach relokacji uchodźców z niepełnosprawnościami i ich rodzin chętnych do wyjazdu do innych krajów Unii Europejskiej.

23 marca o godz. 17:00 odbędzie się pierwsze spotkanie Zespołu Praw Uchodźców Inicjatywy “Nasz Rzecznik”, którego ważnym elementem będzie wsparcie uchodźców z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Chęć dołączenia do prac tego zespołu można deklarować, pisząc na adres: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl.

Jako inicjatywa „Nasz Rzecznik” wspieramy projekt Koalicja Infolinii – uaktualnienie informatora Biura RPO o telefonach pomocowych/ punktach wsparcia. Drugie spotkanie ws. Koalicji Infolinii odbędzie się 22 marca o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

Kolejne spotkanie Zespołu Praw Opiekunek/ów Inicjatywy „Nasz Rzecznik” zostało zaplanowane na 21 kwietnia (czwartek) w godz. 18:00-19:30.