Spotkanie Zespołu Spraw Lokalnych 26 stycznia

Anna Gryta

Podczas spotkania omówione zostały kwestie poruszane na spotkaniu koordynatorek/ów Inicjatywy „Nasz Rzecznik” z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i przedstawiciel(k)ami Biura RPO  24 stycznia.

  1. Konieczność dalszej dyskusji na temat zgłaszanych postulatów:

– wprowadzenie sankcji za brak utrzymywania więzi z mieszkańcami (wystąpienie RPO do Komisji Samorządu Terytorialnego Senatu i Sejmu RP);

– wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań przez radnych;

– wprowadzenie kadencyjności radnych;

– obowiązek publikacji danych kontaktowych do radnych w BIP.

Biorąc pod uwagę brak odpowiedzi Komisji sejmowej oraz nie nadanie dalszego biegu sprawie przez komisję senacką, prosiliśmy RPO o możliwość zorganizowania spotkania z parlamentarzyst(k)ami i senatorami w tej sprawie.

  1. Konieczność poprawienia zapisów ustawy o petycjach.
  2. Zniesienie obowiązku zbierania podpisów dla zabrania głosu w debacie ostanie gminy. Ten postulat był już zgłaszany poprzedniemu RPO na spotkaniu lokalnym w Lubartowie. Naszym zdaniem jest to bezprawne żądanie od mieszkańców.
  3. Kolejną kwestią jest łącząca się kwestia SLAPP-ów i mediów lokalnych. Nie jest to jeszcze rozpowszechnione w Polsce, ale sygnalizujemy problem nękania, zastraszania i pomawiania lokalnych aktywistów. W OFOP istnieje taki zespół. 24 stycznia przekazaliśmy RPO prośbę o możliwość spotkania w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, by w bezpiecznej przestrzeni porozmawiać na ten temat.
  4. Nierównowaga na rynku mediów lokalnych. Konieczność zmian przepisów prawa prasowego. Zakaz wydawania przez samorządy mediów lokalnych, aby zagwarantować rzeczywisty pluralizm.
  5. Rozważenie konieczności zaostrzenia zapisu art. 17 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Podobnie jak w przypadku art. 23 ustawy o samorządzie gminnym, brak jest sankcji za niewywiązanie się z obowiązku współdziałania i udzielania pomocy RPO. Biorąc pod uwagę, że RPO jest często ostatnią instytucją pomocy dla obywateli, dostrzegamy potrzebę wzmocnienia tego artykułu.

Dyskutowaliśmy o naszych kolejnych wystąpieniach związanych ze zgłaszanymi postulatami. Także nad koniecznością przygotowania statystyk, dotyczących udziału obywateli w debacie nad raportami o stanie gminy.

Termin kolejnego spotkania został zaplanowany na 20 lutego, godz. 19.00.