Spotkanie Zespołu Zdrowie 19 października

Agnieszka Łuczak, Anna Duniewicz

Głównym tematem spotkania Zespołu było zredagowanie ostatecznej wersji listu do Rzecznika Praw Pacjenta w odpowiedzi na pismo skierowane do Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Zanim to nastąpiło, prowadząca spotkanie, Anna Duniewicz, przypomniała o aktualnych działaniach Inicjatywy i zapowiedziała nadchodzące wydarzenia.

24 listopada Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP będzie rozpatrywała pismo RPO w sprawie regulacji związanych z wykonywaniem mandatu radnego, w odpowiedzi na postulat Zespołu Spraw Lokalnych Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Relację z tego spotkania przedstawimy na stronie Inicjatywy.

Trwają spotkania lokalne samorzeczników/czek w spektrum autyzmu z przedstawicielkami Biura RPO. Pierwsze dwa odbyły się w Łodzi i Chełmie. Na 27 października zaplanowane jest kolejne w Kutnie. W sumie tej jesieni ma odbyć się sześć takich spotkań w różnych miastach Polski.

W ramach projektu Koalicja Infolinii, realizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wspólnie z naszą Inicjatywą, 12 października w Biurze RPO odbyło się szkolenie Weroniki Rzepeckiej (Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” i „Nagle sami”) dotyczące prewencji samobójstw, skierowane do pracowników infolinii i organizacji pomocowych.

Trwa „naszrzecznikowe” wsparcie psychologiczne i informacyjne dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy, prowadzone we współpracy ze stowarzyszeniami Mudita i HaKoach. 8 listopada w Biurze RPO odbędzie się warsztat „Jak zgłaszać sprawy RPO?” dla osób uchodźczych z Ukrainy oraz osób i organizacji je wspierających. Stale informujemy i podkreślamy, że problemy i wnioski do RPO mogą zgłaszać również osoby uchodźcze. Do udziału w warsztacie zapraszamy osoby i organizacje świadczące pomoc uchodźcom.

10 listopada odbędzie się połączone spotkanie Zespołów Praw Opiekunów/ek, Osób z Niepełnosprawnościami, Edukacja Włączająca i Zdrowie oraz osób zaangażowanych w prace nad Manifestem Zdrowia Psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Spotkanie dotyczyć będzie m.in. orzecznictwa, postulatu ws. holdingu (siłowego przetrzymywania) oraz postulatu zmiany Kodeksu Karnego, by uwzględniał przestępstwa z nienawiści i przesłankę wynikającą z niepełnosprawności.

18 listopada w formule hybrydowej w Biurze RPO odbędzie się spotkanie Zespołów Praw Kobiet i Opiekunów/Opiekunek z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i przedstawiciel(k)ami Biura RPO.

9 i 10 grudnia na okoliczność Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w Warszawie odbędzie się spotkanie integracyjne Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, podczas którego odbywać się będą warsztaty, dyskusje, pokazy filmów. Wydarzenie współorganizowane będzie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, która jednocześnie przygotowuje festiwal Watch Docs. Wkrótce prześlemy więcej informacji i formularz zapisów na to wydarzenie.

W dalszej części spotkania członkowie i członkinie Zespołu “pochylili się” nad wstępną wersją listu do Rzecznika Praw Pacjenta, Bartłomieja Chmielowca. Uzupełnili i doprecyzowali jego treść. W liście piśmie padła deklaracja zorganizowania spotkania Zespołu z udziałem Rzecznika Praw Pacjenta. Członkowie/kinie Zespołu Zdrowia wyrazili również chęć i gotowość udziału w pracach Zespołu ds. Dostępności Ochrony Zdrowia Osób z Niepełnoprawnościami przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dotychczasową treść uzupełniono również m.in. o zapis dotyczący dostępności gabinetów stomatologicznych dla osób z niepełnosprawnościami, zredagowany po spotkaniu wspólnie z Anną J. Nowak z Zespołu Praw Opiekunek/ów, prezeską poznańskiego Stowarzyszenia „Żurawinka”. Nie wszędzie w Polsce dostępne są bardzo potrzebne zabiegi stomatologiczne – w tym w sedacji – dla osób z niepełnosprawnościami, wymagających odpowiednio przeszkolonej kadry oraz wyposażenia gabinetów. Zdesperowani opiekunowie są niejednokrotnie zmuszeni do wyjazdów za granicę, np. do Czech.

Przedstawiliśmy również postulat uproszczenia procedury dostępności zabiegów stomatologicznych dla pacjentów „niewspółpracujących”, w tym osób z autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną i intelektualną, do jednej wizyty, bez konieczności wizyty kwalifikacyjnej. Wizyta dla pacjentów niewspółpracujących jest źródłem stresu, a badania fizykalne są podczas takiej wizyty i tak niemożliwe do przeprowadzenia. Innym rozwiązaniem mogłaby być wizyta domowa w ramach kwalifikacji do zabiegu.

Poważną barierą w dostępności do ochrony zdrowia, o której także napisaliśmy w liście do RPP, jest dowóz osób z niepełnosprawnością ruchową i osób leżących do ośrodków zdrowia. Jak apeluje Anna Szymkowiak z Fundacji Akceptacja, konieczne jest zapewnienie transportu osobom ze specjalnymi potrzebami na planowe wizyty w przychodniach, poradniach, itp. Osoby te muszą mieć możliwość skorzystania ze specjalistycznego transportu specjalnie przystosowanym samochodem i wsparcia wykwalifikowanego personelu. Taki transport powinien być finansowany w ramach dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych z ubezpieczenia zdrowotnego.

W piśmie do Rzecznika Praw Pacjenta podnieśliśmy też problem transportu osób „niewspółpracujących”, w kryzysie zdrowia psychicznego, które wymagają wsparcia asystenckiego i odpowiednio przeszkolonego personelu.

Igor Grzesiak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zwrócił uwagę na problem braku jednolitych standardów profilaktyki osób uchodźczych. Kwestia ta została również dostrzeżona przez UNAIDS, który w najbliższym czasie przekaże granty dla organizacji pozarządowych na realizacje działań skierowanych do uchodźców wojennych z Ukrainy związanych ze zwiększeniem profilaktyki oraz wiedzy o możliwościach diagnostyki i leczenia HIV/AIDS w Polsce.

Danuta Musiał z Fundacji Dla Gigantów zauważyła, że bardzo ważna jest każda informacja zwrotna płynąca od Rzecznika Praw Pacjenta w kwestii prowadzonych przez niego interwencji i konkretnych efektów działań w odpowiedzi na postulaty płynące z poszczególnych Zespołów Inicjatywy NR. – Każda informacja o działaniu z wymiernymi efektami ma duży oddźwięk – podkreślała.

Po naniesionych poprawkach i uzupełnieniach list został przesłany do wszystkich członkiń/członków Zespołu.

Pod koniec spotkania Danuta Musiał zgłosiła problem standardów interwencji z udziałem policji i ratowników medycznych. – Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami i w kryzysie zdrowia psychicznego nie mogą się bać wzywać zabezpieczenia ze strony policji.

Drugi temat to sprawa transportu takich pacjentów do lekarza, który ma przeprowadzać wywiad.

Spotkanie zakończyło się przypomnieniem o wspólnym spotkaniu przedstawicieli/lek czterech Zespołów 10 listopada o godz. 17.30.

 

Nieustannie przypominamy, by zgłaszać Rzecznikowi Praw Obywatelskich wnioski, skargi indywidualne i postulaty przez oficjalny formularz na stronie RPO:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy