Spotkanie Zespołu Zdrowie 20 września

Agnieszka Łuczak, Anna Duniewicz

Na początku pierwszego po wakacyjnej przerwie spotkaniu Zespołu „Zdrowie”, prowadząca, Anna Duniewicz przedstawiła ważne dla Inicjatywy sprawy bieżące.

6 września otrzymaliśmy pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich, które było odpowiedzią na część postulatów, jakie Inicjatywa „Nasz Rzecznik” wystosowała do RPO. Wśród postulatów wspartych przez Rzecznika znalazły się rekomendacje dotyczące opieki okołoporodowej, wsparcia uchodźców/czyń z Ukrainy i dostępu do ochrony zdrowia w pandemii. Rzecznik zwrócił się też do nas z prośbą, by kolejne postulaty i wnioski zgłaszać poprzez oficjalną stronę, za pomocą formularza:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy

Do formularza można, choć nie trzeba, dołączyć opracowanie postulatu w formatce. Koordynatorka Inicjatywy prosi o informację o przekazywanych przez członków/kinie Zespołu postulatach, by mogła je też przekazać do Centrum Projektów Społecznych Biura RPO.

W ubiegłym tygodniu Inicjatywa „Nasz Rzecznik” otrzymała też list z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Jest to odpowiedź na postulaty i sprawy zgłaszane podczas i po spotkaniu w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, które odbyło się 28 kwietnia br.

W piśmie z 15 września RPP odniósł się do zgłaszanych przez nas problemów związanych ze zmianą wyceny świadczeń rehabilitacji domowej (sprawa wielokrotnie poruszana przez Urszulę Jaworską) oraz przerwaną praktycznie z dnia na dzień rehabilitacją po przebytej chorobie COVID -19, o czym alarmował kilka miesięcy temu dr Tomasz Karauda. Spotkanie z Zespołem Zdrowie przyczyniło się do podjęcia przez RPP kolejnych kroków w obu sprawach.

10 czerwca Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Centrali NFZ w sprawie dalszej organizacji rehabilitacji dla pacjentów po przebyciu choroby COVID-19 po 30 czerwca 2022 r. „W odpowiedzi uzyskaliśmy informację – czytamy w liście RPP – że NFZ zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o nowelizację zapisów rozporządzenia, które zapewnią dostępność rehabilitacji dla osób, które jej wymagają po przebyciu COVID-19. 30 sierpnia 2022 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rehabilitacji leczniczej po przebytym COVID-19. Okres realizacji programu pilotażowego został wydłużony z 24 do 28 miesięcy. Rzecznik będzie dalej monitorował sytuację.”

W kwestii wyceny świadczeń rehabilitacyjnych, 22 lutego 2022 r. Rzecznik wystąpił do Ministra Zdrowia, wyrażając gotowość do udziału w zapowiadanym spotkaniu Ministra z przedstawicielami Krajowej Izby Fizjoterapeutów. „Ze względu na brak odpowiedzi na tę propozycję Rzecznik ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia z zapytaniem o przebieg toczących się rozmów i z prośbą o informacje o planowanych dalszych działaniach. Obecnie oczekujemy na odpowiedź.”

Jak czytamy dalej w liście, „Informacje o napływających do Rzecznika Praw Pacjenta zgłoszeniach związanych z rehabilitacją leczniczą oraz leczeniem uzdrowiskowym zostały przedstawione podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego w czasie posiedzenia dotyczącego dostępności i finansowania rehabilitacji leczniczej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, które odbyło się 9 czerwca 2022 r. Sytuacja związana z rehabilitacją leczniczą wymaga dalszego monitorowania. Rzecznik na bieżąco analizuje zgłoszenia pacjentów w tym obszarze oraz obserwuje dyskusje w gronach eksperckich.”

Rzecznik Praw Pacjenta wyraził gotowość dalszej współpracy z Inicjatywą „Nasz Rzecznik”.

Odnosząc się do odczytanego listu Rzecznika Praw Pacjenta, Urszula Jaworska mówiła o konieczności zaproszenia na kolejne spotkanie Zespołu nowego prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów, który przedstawiłby sytuację pacjentów, korzystających z rehabilitacji domowej oraz perspektywę rehabilitantów i terapeutów. Potrzebny jest też głos samych pacjentów, zagrożonych utratą dostępu do finansowanej przez NFZ rehabilitacji. Wciąż bowiem napływają niepokojące informacje o ograniczaniu rehabilitacji, a argumentem mającym świadczyć o tym, że nic groźnego się nie dzieje, jest to, że pacjenci nie protestują.

Padła propozycja zredagowania podziękowania i odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Pacjenta, ale też zaproszenie Rzecznika na spotkanie z Zespołem Zdrowie. W spotkaniu tym mogliby wziąć również udział fizjoterapeuci.

Zespół „Zdrowie” może też, wzorem innych zespołów Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, zwrócić się o spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Katarzyna Lisowska dostrzega ogromną potrzebę zaproszenia na takie spotkanie pacjentów/tek z chorobą nowotworową.

Urszula Jaworska zaproponowała, by zamiast kolejnego spotkania poprosić, by RPO odniósł się do już przedstawionych postulatów. – Dowiedzmy się, co RPO zrobił w zgłaszanych sprawach i jednocześnie poprośmy o kolejne spotkanie, na którym będą przedstawione kolejne problemy w tym m.in. te dotyczące pacjentów onkologicznych.

Anna Duniewicz przestawiła pomysł dr. Tomasza Karaudy przygotowania na sezon jesienny broszury dotyczącej możliwości szczepienia się przeciwko COVID-19 i grypie, z uzasadnieniem i omówieniem bezpieczeństwa, a także wskazówek dla osób 40+ i starszych co do możliwych bezpłatnych badań profilaktycznych. Można w niej też zawrzeć informacje o niebezpieczeństwie, jakie niesie smog, i jak się przed nim chronić. Broszura powinna być dostępna w gabinetach lekarzy POZ.

Uczestnicy spotkania zauważyli, że nie jest to raczej działanie leżące w gestii RPO. Możliwości i środki do tego typu działań posiada Ministerstwo Zdrowia lub NFZ. Broszurę należałoby uaktualniać o bieżące dane. Sezon jesienny już się rozpoczął zatem, więc będzie to raczej ważna inicjatywa na przyszłość.

Urszula Jaworska zaproponowała, by Zespół nawiązał współpracę z Radą Kobiet działającą przy Ministerstwie Rolnictwa. To ścieżka współpracy na rzecz profilaktyki zdrowotnej kobiet na wsi.

Link do informacji na temat Rady Kobiet przy Ministerstwie Rolnictwa:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rada-kobiet-w-rolnictwie-z-nowymi-czlonkiniami

Danuta Musiał, nawiązując do rozwijającego się ruchu samorzeczników w spektrum autyzmu, wskazała na konieczność dostrzegania potrzeb i ograniczeń osób z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą i nigdy nie będą w stanie funkcjonować samodzielnie. Te osoby mają bardzo specyficzne potrzeby. Często nie są w ogóle w stanie funkcjonować bez pomocy rodziców/opiekunów; wymagają stałej, intensywnej opieki. „Głęboki autyzm to oddzielna kategoria” – mówiła Danuta Musiał.

Od września do grudnia br. w sześciu polskich miastach odbędą się spotkania przedstawicieli/lek RPO z samorzeczni(cz)kami w spektrum autyzmu. Opiekunowie osób, które wymagają intensywnego wsparcia koniecznie powinni pojawić się na tych spotkaniach, bo opowiedzieć o wyzwaniach, jakie stoją przed ich bliskimi i nimi samymi w codziennym życiu. „Nasze dzieci nie dźwignęły spotkania z Rzecznikiem w nieznanym dla nich miejscu” – mówiła Danuta Musiał. „To raczej Rzecznik i osoby z Biura RPO mogliby odwiedzić takie dzieci w naszych domach i zobaczyć, jak one funkcjonują”.

Anna Szymkowiak z poznańskiej Fundacji Akceptacja odniosła się do trudnej sytuacji finansowej – szczególnie rosnących kosztów energii – która poważnie zagraża funkcjonowaniu organizacji pozarządowych. – Na samorządy nie można liczyć, bo one również nie mają obecnie pieniędzy. Chcąc utrzymać Fundację, myślę o działaniach za granicą, by zdobyć środki na projekty – mówiła Anna Szymkowiak. – W kwestii samych działań zdrowotnych, coraz mocniej widzę potrzebę wsparcia długofalowego osób z Ukrainy. Dostajemy już pytania o wsparcie działań na odzyskanych terenach w Ukrainie.

Fundacja Anny Szymkowiak prowadzi też projekt profilaktyki HIV/AIDS wśród osób w kryzysie bezdomności. – Osoby te są zawsze na końcu świadczeń. Dostępność wielu grup jest ograniczona i te grupy powinny budować wspólny front, i dążyć do zbudowania czytelnego systemu korzystania ze świadczeń. Każda osoba, która potrzebuje pomocy, musi mieć zapewnione świadczenia zdrowotne. To temat, który od zawsze jest spychany na margines. Osoby uzależnione, uchodźcze, w kryzysie bezdomności mają problem z dostępnością do ochrony zdrowia. System wsparcia, dostępności, to iluzja – przekonywała Anna Szymkowiak.

Kolejny problem, który poruszyła przedstawicielka Fundacji Akceptacja, to całkowity brak mobilnych komfortek i leżanek do przewijania dorosłych osób z niepełnosprawnościami w przychodniach itp.

Katarzyna Król, dziękując Danucie Musiał i Annie Szymkowiak za podjęte przez nie tematy, podkreślała, że problem dostępności do ochrony zdrowia nie dotyczy tylko grup i osób wykluczanych.

– Naszym zadaniem jako Zespołu powinno być szukanie takich tematów, które wymagają nowego spojrzenia i zmiany obecnych rozwiązań. Po to, by wszystkie osoby mogły w pełni korzystać z praw, które nam przysługują. Jest wiele problemów i grup, których “system nie widzi” – podsumowała Anna Duniewicz.

Padła propozycja, by przygotować wspólne spotkanie grup Zdrowie i Niepełnosprawność, gdyż wiele tematów się zazębia.

Na koniec spotkania koordynatorka poinformowała o projekcie wsparcia uchodźców/czyń wojennych, który Inicjatywa „Nasz Rzecznik” realizuje we współpracy ze Stowarzyszeniami Hakoach i Mudita ze środków Network of European Foundations – Civitates. Jest to projekt wsparcia psychologicznego, integracyjnego i informacyjnego.

Szerzej na ten temat:

https://naszrzecznik.pl/dzialania-na-rzecz-uchodzczyn-cow-wojennych-w-lodzi-fundusz-solidarnosci-z-ukraina/

 

Kolejne spotkanie Zespołu Zdrowie zostało zaplanowane na 19 października o godz. 17.30.

—————————————

OFOP zaprasza członków/kinie organizacji społecznych do udziału w pracach Komitetów Monitorujących.

Więcej szczegółów na Facebook OFOP: Obywatelski monitoring funduszy UE – mobilizacja!

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2266161373538796

Obywatelski monitoring programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej – Praworządność i prawa podstawowe a fundusze – webinary:

https://www.youtube.com/watch?v=1zSoxWifGws&t=8842s