Zawiązał się Zespół ds. Wolności Zrzeszania się

Adela Gąsiorowska

13 maja 2022 roku zawiązał się kolejny – dziesiąty – zespół działający w ramach Inicjatywy „Nasz Rzecznik”: Zespół ds. Wolności Zrzeszania się.

Zespół będzie zajmować się sprawami dotyczącymi realizacji tej wolności i będzie formułować postulaty dotyczące m.in. zmian przepisów prawa w tym obszarze, o których wsparcie zwrócimy się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Prace skoncentrują się głównie nad uproszczeniem warunków formalno-prawnych, w jakich działają polskie organizacje społeczne. Zespół będzie dokonywał bieżącej identyfikacji barier formalnych utrudniających organizacjom prowadzenie działalności i zabiegał o zwiększenie zdolności lokalnych organizacji społecznych do prowadzenia działań na rzecz zniesienia tych barier.

Zespół czerpie z materiałów merytorycznych i prac prowadzonych w ramach projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” realizowanego w partnerstwie Fundacji trzeci.org i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Planuje pogłębianie tematów zbieranych w ramach tez: https://proste.ngo/tezy

W skład zespołu, koordynowanego przez Adelę Gąsiorowską, weszło dziewięcioro ekspertek i ekspertów, reprezentujących różne organizacje pozarządowe i instytucje. Zespół ds. Wolności Zrzeszania się tworzą obecnie osoby zaangażowane w pracę Zespołu OFOP Proste Prawo dla NGO (zob. informacja o Zespole Proste Prawo na stronie ofop.eu):

Rafał Dymek – Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Piotr Frączak – Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Adela Gąsiorowska – Uniwersytet Warszawski
Łukasz Gorczyński – Fundacja trzeci.org
Rafał Kowalski – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Anna Kuć – Stowarzyszenie Klon/Jawor
Tomasz Schimanek – Stowarzyszenie Dialog Społeczny
Krzysztof Śliwiński – Stowarzyszenie Klon/Jawor
Przemysław Żak – Stowarzyszenie Dialog Społeczny

Zespół ds. Wolności Zrzeszania się planuje spotykać się średnio raz w miesiącu. Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w 10 czerwca o godz. 13:30.