Spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca 3 marca

Spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca (3 III) – podsumowanie

Anna Duniewicz

Artykuł 1 pkt. 5 ustawy Prawo oświatowe mówi o dostosowaniu treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów oraz zapewnieniu im możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej. Jak to dostosowanie i te możliwości wyglądają w praktyce – na co dzień widzą uczniowie, rodzice i organizacje społeczne, do których trafiają prośby o pomoc lub interwencję.

Podczas trzeciego spotkania Zespołu Edukacja Włączająca inicjatywy „Nasz Rzecznik” dużo mówiliśmy o rozdźwięku między teorią a praktyką. Dla członkiń i członków Zespołu ważne jest autentycznie podmiotowe traktowanie wszystkich osób zaangażowanych w proces edukacji.

Zamiast oceniania zachowania – motywowanie uczniów i uczennic do postaw prospołecznych. Doskonałą formą budowania prospołecznych postaw i zaangażowania obywatelskiego byłoby powołanie Młodzieżowego Rzecznika Praw Ucznia w każdej szkole i wzmacnianie roli samorządów uczniowskich. Z dbałością o możliwie różnorodną reprezentację samorządów i prawo wszystkich uczniów do wyrażania własnego zdania.

Zgodziliśmy się też, że w podstawie programowej i szkolnych programach wychowawczo-profilaktycznych powinny pojawić się zajęcia z edukacji antydyskryminacyjnej, takie jak lekcje różnorodności.

Do postulatu likwidacji barier architektonicznych i sensorycznych w szkołach dodaliśmy znoszenie barier komunikacyjnych, cyfrowych i organizacyjnych.

Podkreślaliśmy, że nie można zapewnić realnej edukacji włączającej/inkluzji przy obecnej dużej liczebności klas. Należy wprowadzić regulacje dotyczące zmniejszenia dopuszczalnej liczby uczniów w klasach, w tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Większa liczba zespołów klasowych będzie oznaczać konieczność zwiększenia liczby zatrudnianych w szkołach specjalistów, w tym pedagogów i psychologów.

Pod koniec spotkania samorzecznik w spektrum autyzmu Janek Gawroński podniósł temat przemocy wobec uczniów z własnymi potrzebami edukacyjnymi. Zgodziliśmy się, że przemocą jest każde działanie siłowe wobec uczniów, zwłaszcza uczniów z niepełnosprawnościami. Dociskanie kolanem czy siłowe unieruchamianie wykracza poza granice interwencji terapeutycznej, jak to często jest uzasadniane.

3 marca omówiliśmy i uzupełniliśmy 21 postulatów z mapy potrzeb, jaką wypracowaliśmy podczas poprzednich spotkań. Część z nich zostanie w najbliższym czasie szczegółowo opracowana przez ich autorów za pomocą zaproponowanej na spotkaniu formatki.

Na kolejnym spotkaniu 7 kwietnia omówimy pozostałe postulaty z mapy potrzeb, którą następnie przekażemy do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wraz ze szczegółowo opracowanymi postulatami.

 

* * *

Nieustannie zachęcamy do zgłaszania przypadków dyskryminacji i naruszania praw opiekunów osób z niepełnosprawnościami Rzecznikowi Praw Obywatelskich:

https://naszrzecznik.pl/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo/

 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo

Inicjatywa „Nasz Rzecznik” wspiera projekt Koalicja Infolinii, który zakłada aktualizację i rozszerzenie informatora Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, zawierającego informacje na temat instytucji i organizacji pozarządowych, udzielających obywatelkom i obywatelom wsparcia w różnych aspektach życia. Projekt z ramienia Biura koordynuje p. Joanna Troszczyńska-Reyman.

Drugie spotkanie ws. Koalicji Infolinii odbędzie się 22 marca w godz. 17:00-18:30.

Informator Biura RPO, który wymaga aktualizacji:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/informator-o-infoliniach-telefonach-i-organizacjach-pomocowych