Spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca 13 października

Agnieszka Łuczak, Anna Duniewicz

Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia o możliwości przesyłania postulatów i skarg indywidualnych bezpośrednio do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przez formularz znajdujący się na oficjalnej stronie RPO:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy

W ostatnim czasie tak właśnie postulat zgłosiła członkini Zespołu, Marta Szymczyk.

Następnie podsumowaliśmy ostatnie ważne dla nas wydarzenia.

6 października w Kutnie w Kutnie odbyła się konferencja Fundacji Pro Aperte pn. „Wyślij moje słowo w świat – moc samorzecznictwa” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich samorzeczników w spektrum autyzmu. Relację z tego wydarzenia zdał Zespołowi jego współorganizator, Przemysław Saczuk. Prelegentami przyjaznej sensorycznie kutnowskiej konferencji byli przedstawiciele Klubu Świadomej Młodzieży w Kutnie i Łodzi.

9 października w Warszawie odbyła się konferencja Fundacji ALEKlasa pod hasłem „Uczeń w spektrum autyzmu. Czas na zmiany”. Relację przedstawiła organizatorka wydarzenia, Izabela Hnidziuk-Machnica. – Jesteśmy zmęczeni interwencjami i prostowaniem sposobu w jaki się mówi o autyzmie. Stereotypami, jakie utrwalają się na temat autyzmu – mówiła przedstawicielka Fundacji ALEKlasa. – Jednocześnie czując wsparcie, zrozumienie i chęć współpracy z naszym środowiskiem, wręczyliśmy nagrodę Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Biuru RPO.

Nagroda „ALEKlasa we wspieraniu osób w spektrum autyzmu” dla Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura RPO

W wydarzeniu wzięło udział wielu/e nauczycieli/ek specjalistów, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na temat spektrum autyzmu. Wśród prelegentów byli m.in. członkowie Zespołu: Jan Gawroński, Sylwia Kowalska, Paulina Zawadzka i Anna Duniewicz, która mówiła na warszawskiej konferencji o Inicjatywie „Nasz Rzecznik”.

12 października w ramach Koalicji Infolinii w Biurze RPO odbyło się szkolenie Weroniki Rzepeckiej (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Nagle Sami), dotyczące prewencji samobójstw. Szkolenie „Myśli samobójcze – zagrożenie na tu i teraz?” skierowane było do pracowników infolinii i organizacji pomocowych. Relacja z wydarzenia znajduje się na stronie Inicjatywy Nasz Rzecznik:

Szkolenie „Myśli samobójcze – zagrożenie na tu i teraz?”

8 listopada w Biurze RPO odbędzie się warsztat „Jak zgłaszać sprawy RPO?” dla osób uchodźczych z Ukrainy, ale też osób i organizacji je wspierających. Nieustannie informujemy i podkreślamy, że problemy i wnioski do RPO mogą zgłaszać również osoby uchodźcze. Do udziału w warsztacie zapraszamy osoby i organizacje świadczące pomoc uchodźcom.

Prowadząca spotkanie zapowiedziała też drugą część warsztatów prowadzonych przez Biuro RPO dla osób w spektrum autyzmu poświęconego temu, jak zgłaszać postulaty do RPO.

10 listopada odbędzie się połączone spotkanie Zespołów Praw Opiekunów/ek, Osób z Niepełnosprawnościami, Edukacja Włączająca i Zdrowie oraz osób zaangażowanych w prace nad Manifestem Zdrowia Psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Spotkanie dotyczyć będzie m.in. orzecznictwa, postulatu samorzecznika Janka Gawrońskiego ws. holdingu oraz postulatu zmiany Kodeksu Karnego, by uwzględniał przestępstwa z nienawiści i przesłankę wynikającą z niepełnosprawności.

9 i 10 grudnia na okoliczność Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w Warszawie odbędzie się spotkanie integracyjne Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, a na nim warsztaty, dyskusje, pokazy filmów. Wydarzenie współorganizowane będzie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Podczas tego spotkanie podsumujemy nasze dotychczasowe działania jako Inicjatywy i zaplanujemy kolejne. Paulina Zawadzka zaproponowała, by odbył się warsztat wspierający i „ładujący baterie” do dalszej pracy.

Kolejnym tematem spotkania był postulat szesnastoletniego samorzecznika Janka Gawrońskiego dotyczący holdingu. Postulat ma służyć nie tylko zaostrzeniu kar za stosowanie przemocy wobec osób w spektrum autyzmu/ z niepełnosprawnościami, ale też pełnić rolę edukacyjną. Siłowe przytrzymywanie w szkole czy podczas terapii, nieuzasadnione nagłą koniecznością ochrony zdrowia lub życia, nie może być uznawane za interwencję terapeutyczną. Postulat będzie jasno precyzować, czym jest holding i wskazywać, że może on mieć dramatyczne skutki.  Uporczywe stosowanie holdingu powoduje, że siłowo unieruchamiane dzieci stają się bardziej agresywne, mają niechęć do nauczycieli, boją się ludzi, szkoły. Takie doświadczenia przemocy mogą pozostawić traumę na całe życie.

Poruszając temat holdingu, zwróciliśmy uwagę na to, że pokoje wyciszeń nie mogą być traktowane jak izolatki. Janek Gawroński, autor postulatu, zadeklarował, że przy wsparciu dodatkowych osób do planowanego na 10 listopada spotkania sprecyzuje i uzupełni zapisy swojego postulatu.

Zespół przeszedł do dyskusji na temat udziału prawnika w pracach Zespołu lub skorzystania z konsultacji prawnych przy opracowaniu postulatu dotyczącego holdingu. – Naszym zadaniem jako strony społecznej jest pokazanie problemu, a nie pisanie prawa – zauważyła Sylwia Kowalska. To RPO może w naszym imieniu dalej procedować sprawę i kierować ją np. do Ministerstwa Sprawiedliwości. – My mamy wskazywać problemy i dobrze uzasadniać konieczność zmian.

Prowadząca spotkanie Anna Duniewicz wróciła do opracowanej przez Zespół „mapy potrzeb” i zachęcała, by członkinie i członkowie Zespołu zgłaszali do RPO sytuacje naruszania prawa, postulaty, wnioski, skargi. Ustaliliśmy, że w najbliższym czasie zgłosimy Rzecznikowi kilka postulatów w formularzu.

Postulat “Opracowanie i wprowadzenie w życie standardu szybkiej ścieżki reagowania w sytuacjach kryzysowych w każdej instytucji edukacyjnej” zostanie opracowany i przekazany do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przez Izabelę Hnidziuk-Machnicę. Jego realizacja wymaga zatrudnienia lub przeszkolenia nauczycieli do interwencji w sytuacjach kryzysowych.

Agnieszka Kossowska  (Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej) zadeklarowała, że zredaguje postulat dotyczący kwestii uczniów z głęboką niepełnosprawnością, którzy nadal nie mają statusu ucznia. Druga kwestia to aby edukacja dzieci z niepełnosprawnościami nie była oparta o deficyty i dysfunkcje, a o zasoby, aby dzieci nie były „”naprawiane”, lecz by ich rozwój był wzmacniany. I wreszcie: wprowadzenie w szkołach specjalnych samorządów uczniowskich. Obecnie szkoła specjalna nie ma takiego obowiązku.

Katarzyna Król “pochyli się” nad postulatem zatrudnienia w szkole opiekuna medycznego (jeśli jest taka potrzeba) o odpowiednio dobranych do potrzeb dzieci i młodzieży kompetencjach i umiejętnościach.

Koordynatorka Inicjatywy poprosiła o informację o postulatach zgłoszonych bezpośrednio do RPO.

Kolejne (połączone) spotkanie Zespołu odbędzie się 10 listopada o godz. 17.30.