Spotkanie Zespołu Praw Kobiet 29 maja 2024 r.

Ewa Krzywaźnia

Majowe spotkanie zespołu było przede wszystkim poświęcone omówieniu niedawnego spotkania w Biurze RPO z Zastępcą Rzecznika Valerim Vachevem, ktore odbyło się 24 maja z okazji Dnia Matki.

Spotkanie Zespołu Praw Kobiet z Zastępcą RPO Valerim Vachevem, 24 maja 2024 r.

 

Głównymi tematami tego spotkania było przestępstwo niealimentacji oraz kwestia ZUS i nieprzyznawania zasiłku macierzyńskiego osobom, pomimo opłacania składek i zatrudnienia zgodnego z prawem. Przedstawicielki zespołu – Karolina Bury, Izabela Desperak i Dominika Chabin oraz zaproszone przez Karolinę gościnie i jeden gość, przedstawiały zagadnienia z różnych perspektyw, prezentując gotowe propozycje działań, oczekiwania i postulaty rozwiązań. Z uwagi na ograniczoną ilość czasu w stosunku do tematów, z którymi przyszłyśmy na spotkanie w BRPO, będziemy z pewnością dążyć do kolejnych spotkań z Rzecznikiem i liczymy na konkretne deklaracje ze strony BRPO w sprawach, które wybrzmiały na majowym spotkaniu. Na ten moment mamy deklarację ze strony BRPO odnośnie powołania/wznowienia po wakacjach Zespołu ds. Alimentacji przy RPO we współpracy z Biurem Rzeczniczki Praw Dziecka oraz zobowiązanie ze strony Valeriego Vacheva w sprawie wystąpienia o spotkanie z osobami przedstawicielskimi ze strony ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz MRPiPS i ponownego wystąpienia generalnego do Prezesa ZUS. Deklaracje padły w odpowiedzi na wniosek Koalicji na rzecz poprawy spraw alimentacyjnych (Justyna Żukowska-Gołębiewska) oraz Karoliny Bury i Joanny Jasiewicz. Już po spotkaniu z Zastępca RPO otrzymałyśmy z BRPO informacje, że planowane są szczegółowe uzgodnienia pomiędzy instytucjami odnośnie możliwego kształtu wspólnego zespołu BRPO-BRPD (forma, stały skład, tryb pracy etc.), a spotkanie w kwestii ZUS organizowane będzie po wakacjach. Do tematów będziemy jeszcze na pewno wracać.

Oprócz refleksji i wrażeń ze spotkania 24 maja, rozmawiałyśmy również o tym jak możemy jeszcze skuteczniej współpracować z RPO – w dyskusji padło wiele bardzo ciekawych i godnych uwagi pomysłów. Będziemy do nich wracać, by docelowo wypracować konkretne modele działań i wspólne dla zespołu rozwiązania, które pomogą nam w efektywnym zgłaszaniu Rzecznikowi ważnych dla nas spraw i postulatów w formie rekomendacji i jasno stawianych oczekiwań.

Wspólnie zastanawialiśmy się także nad nowymi zagadnieniami/postulatami, które warto byłoby przedstawić RPO. Zgodziłyśmy się, że na pewno dobrze będzie przypomnieć Rzecznikowi temat cyberprzemocy i przedstawić RPO wyniki badań dotyczących cyberprzemocy wobec kobiet – żeby uświadomić skalę problemu tego zjawiska. Przy tej okazji warto przypomnieć wypracowane przez Biuro Posłanki dr. Sylwii Spurek postulaty kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich ws. cyberprzemocy ze względu na płeć w związku z przyjęciem unijnej dyrektywy antyprzemocowej.

Spotkanie w BRPO w temacie cyberprzemocy:

Spotkanie Zespołu Praw Kobiet z Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich Valerim Vachevem, 8 marca 2024 r.

Ważne
  • Zgłaszajmy i zachęcajmy osoby i organizacje do zgłaszania wniosków/skarg indywidualnych do Biura RPO w prostym formularzu lub mailowo na adres biurorzecznika@brpo.gov.pl
  • Wnioski/skargi i postulaty można też zgłaszać w języku ukraińskim.

 

Nadchodzące wydarzenia:

  • 4 czerwca, online – „Skasuj to! Jak ograniczyć rozprzestrzenianie treści intymnych” – bezpłatny webinar NASK (Zespół Dyżurnet Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej), szczegółowe informacje przesłane drogą mailową
  • 26-28 czerwca, Warszawa – IX Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP) na którym swój panel będzie miał m. in. Zespół ds. Wolności Zrzeszania się Inicjatywy “Nasz Rzecznik”