Spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca, 11 października 2023 r.

Ewa Krzywaźnia, Anna Duniewicz
 • Ujawnienie informacji np. o wadze dzieci i młodzieży może naruszać prawo do prywatności oraz godności osób uczniowskich – Zastępca RPO Stanisław Trociuk pisze do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki ws. przepisów dot. utworzenia ewidencji „Sportowe talenty”. Wniosek do RPO w tej sprawie złożył m.in. Jan Gawroński, przewodniczący Klubu Świadomej Młodzieży, koordynator Zespołu Edukacja Włączajaca https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dzieci-dane-wzrost-waga-ewidencja-sport-puodo
 • “Chcemy szkoły, która nie będzie poligonem, miejscem przetrwania, traum i lęków” – uczniowie i uczennice w spektrum autyzmu są znacznie częściej niż ich neurotypowi rówieśnicy narażeni na traumę szkolną, przemoc rówieśniczą, naruszanie ich praw – podsumowanie kampanii społecznej “Szkoła przyjazna dla autyzmu”
 • System edukacji, który zabezpieczająca potrzeby wszystkich uczniów i uczennic, wspiera ich i szanuje ich podmiotowość – pracujemy nad treścią sztandarowego postulatu Zespołu Edukacja Włączająca Inicjatywy “Nasz Rzecznik”.

 

Spotkanie 11 października rozpoczęło się krótkim podsumowaniem ostatnich działań Zespołu, przede wszystkim wokół kontrowersyjnych pomysłów rządu na zbieranie danych wrażliwych w ramach akcji “Sportowe talenty” oraz kampanii społecznej “Szkoła przyjazna dla autyzmu”. Interwencja RPO ws. utworzenia specjalnej ewidencji przechowującej w publicznej bazie szereg danych – w tym danych wrażliwych – to skutek działań Janka Gawrońskiego i osób uczniowskich z Klubu Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team oraz wszystkich zgłaszających RPO skargi w tej sprawie. RPO w swoim wystąpieniu wskazał szereg wątpliwości co do poszanowania prawa do prywatności i ochrony danych wrażliwych dzieci i młodzieży, m. in.:

 • ujawnienie danych osobowych dotyczących m. in. masy ciała dzieci i młodzieży i wyników testów sprawnościowych może naruszać ich prawo do prywatności,
 • przyjęte regulacje mogą prowadzić do wykluczenia osób z niepełnosprawnością z powodu ich obniżonej sprawności ruchowej,
 • gromadzenie i udostępnianie danych powinno się odbywać na zasadzie dobrowolności, za zgodą osób uczniowskich bądź rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletnich,
 • wątpliwości budzi zasadność i celowość zbierania danych.

 

Zakończyła się trwająca dwa tygodnie kampania społeczna “Szkoła przyjazna dla autyzmu”, objęta honorowym mecenatem Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Marcina Wiącka i Prezydentki Miasta Łodzi, Hanny Zdanowskiej.

https://naszrzecznik.pl/wspieramy-kampanie-spoleczna-szkola-przyjazna-dla-autyzmu-2/

Pierwszym efektem dwutygodniowej kampani jest 391 interwencji Społecznego Pogotowia Interwencyjnego, dotyczących m. in. spraw:

 • niezapraszania rodziców na zespoły IPET-owe (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny),
 • wykluczania osób uczniowskich w spektrum autyzmu z przestrzeni szkolnych oraz wydarzeń pozaszkolnych (wycieczki etc.),
 • kierowania “niegrzecznych” uczniów i uczennic w spektrum autyzmu do wyodrębnionych miejsc w szkole, gdzie mają się “wyciszać”,
 • nieobecności tematu seksualności w WOPFU (wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania) – w tym dokumencie seksualność osób uczniowskich jest kompletnie pominięta,
 • oporu ze strony szkoły wobec propozycji przeprowadzenia szkoleń/lekcji nt. różnorodności.

 

Zespół kontynuował prace nad treścią sztandarowego postulatu:

System edukacji oparty na nowoczesnej dydaktyce i psychologii humanistycznej, który należycie zabezpiecza potrzeby własne każdego ucznia i uczennicy, wspiera ich potencjał, szanuje ich indywidualność i zapewnia podmiotowe traktowanie wszystkim osobom zaangażowanym w proces edukacji.

Postulujemy w szczególności:

 • cele i metody pracy dostosowane do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych osób uczniowskich,
 • zmniejszenie liczebności klas,
 • zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycielek/nauczycieli poprzez godne wynagradzanie oraz budowanie szacunku i prestiżu zawodu,
 • utworzenie funkcji Szkolnej Rzeczniczki/Szkolnego Rzecznika/Osoby Rzeczniczej Praw Ucznia,
 • wpisanie do podstawy programowej oraz szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych zajęć w ramach edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej, w tym lekcji różnorodności,
 • znoszenie w szkołach barier architektonicznych, sensorycznych, komunikacyjnych, cyfrowych, organizacyjnych i in.; barierą sensoryczną są m.in. głośne dzwonki,
 • odejście od punktowego oceniania zachowania,
 • równy, stały, adekwatny do potrzeb dostęp do psycholożki/ga, pedagożki/ga szkolnego oraz interwentki/a kryzysowej/go dla wszystkich osób uczniowskich,
 • opracowanie i wprowadzenie w życie standardu szybkiej ścieżki reagowania w sytuacjach kryzysowych w każdej instytucji edukacyjnej i szkolenia kadr w zakresie interwencji kryzysowej,
 • wzmocnienie roli samorządów uczniowskich i dbałość o reprezentację wszystkich szkolnych społeczności, w tym osób uczniowskich z własnymi potrzebami edukacyjnymi; obowiązek tworzenia samorządów uczniowskich w szkołach specjalnych,
 • wprowadzenie IPET-ów adaptacyjnych na początku każdego etapu edukacyjnego i w każdym przypadku zmiany formy lub miejsca kształcenia,
 • realne włączanie dzieci i młodzieży cudzoziemskiej w proces edukacji w Polsce, w tym zwiększenie liczby godzin języka polskiego oraz zapewnienie możliwości wyrównywania różnic programowych,
 • wprowadzenie wymogu znajomości polskiego języka migowego (PJM) przez nauczycielki/i i pedagożki/ów w ośrodkach dla dzieci głuchych i słabosłyszących i prowadzenie zajęć w polskim języku migowym; w przypadku klas łączonych – dzieci słyszące z niesłyszącymi – konieczna jest obecność tłumacza PJM,
 • uznanie, że każde działanie siłowe wobec osób uczniowskich, zwłaszcza z własnymi potrzebami edukacyjnymi, jest przemocą.

 

Następne spotkanie Zespołu – 8 listopada (środa) godz. 18:00

 

Ważne

 • Zgłaszajmy i zachęcajmy osoby i organizacje do zgłaszania wniosków/skarg indywidualnych do Biura RPO w prostym formularzu lub mailowo na adres biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Wnioski/skargi i postulaty można też zgłaszać w języku ukraińskim.

 

Nadchodzące wydarzenia:

 • 16-17 października, Łódź – “Obywatelskość Młodzieży – Mój głos w mojej sprawie”. Wydarzenie o obywatelskości i samostanowieniu Młodzieży z udziałem Klubu Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team.

https://www.facebook.com/events/311865528197254

https://www.facebook.com/klubswiadomejmlodziezylodz/posts/pfbid07Qt2bWPQJ2mjXEhkQfVk6dUYX73gLEhQRMFLCgvrFL5dTyGhuFdN3LEg468v4nKzl

 • 24 października, godz. 10.00, online – spotkanie poświęcone sytuacji osób uchodźczych „Gościnność czy ksenofobia? – Sytuacja osób uchodźczych w Polsce pod lupą Platformy Talk to Loop”. Na spotkaniu zostaną podsumowane raporty dotyczące naruszeń praw osób uchodźczych w Polsce, przypadków zachowań ksenofobicznych oraz rekomendacje, jak poprawić sytuację osób w kryzysie uchodźczym przebywających w Polsce. W drugiej części spotkania będzie można dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu platformy Talk to Loop oraz o sprawdzonych rozwiązaniach platformy, które można wdrożyć w swojej organizacji.
 • 7 listopada, online – szkolenie NASK ws. cyberbezpieczeństwa (w ramach Koalicji Infolinii BRPO).
 • 8-9 grudnia, Warszawa – Zlot Obrończyń i Obrońców Praw Człowieka oraz Praworządności 2023 r. Cykliczne wydarzenie organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, towarzyszące Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu Watch Docs. Zlot organizują: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca, Inicjatywa “Nasz Rzecznik”, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Ostatnie wydarzenia i działania:

 • Kwestionariusz przedwyborczy Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. W ostatnich miesiącach zespoły naszej koalicji wypracowały szereg pytań adresowanych do osób kandydujących w wyborach parlamentarnych 2023 r., obrazujących jakie sprawy są dla nas ważne. Na bazie wszystkich 33 wypracowanych pytań powstał formularz przedwyborczy, który trafił do kilkudziesięciu osób kandydujących w wyborach. Nie kończymy naszej akcji w połowie października. Będziemy mobilizować polityczki i polityków do odpowiedzi na pytania również po wyborach, publikując na naszej stronie linki do ich odpowiedzi.

https://naszrzecznik.pl/kolejne-odpowiedzi-polityczek-i-politykow-na-nasze-pytania/

https://naszrzecznik.pl/pierwsze-odpowiedzi-polityczek-i-politykow-na-nasze-pytania/

 • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego z Manifestem Zdrowia Psychicznego Inicjatywy “Nasz Rzecznik” – zespół redakcyjny do spraw opracowania manifestu udoskonalał ostatnie punkty Manifestu. Preambułę tego obszernego i współtworzonego od miesięcy dokumentu można przeczytać tu:

https://naszrzecznik.pl/swiatowy-dzien-zdrowia-psychicznego-z-manifestem-zdrowia-psychicznego-inicjatywy-nasz-rzecznik/

 • Konferencja „Mamy pomysł na Polskę!”, współorganizowana przez Inicjatywę “Nasz Rzecznik”, OFOP, 29 września w Warszawie

https://naszrzecznik.pl/mamy-pomysl-na-polske-konferencja-29-wrzesnia/

 • Kwestionariusz MamPrawoWiedzieć, w którym znalazła się m.in. część pytań opracowanych przez zespoły robocze naszej Inicjatywy

https://naszrzecznik.pl/nie-wiesz-na-kogo-glosowac-razem-z-mamprawowiedziec-pl-zadajemy-pytania-kandydatkom-w-wyborach/

 

Ostatnie interwencje i wystąpienia RPO w odpowiedzi na nasze postulaty i sygnalizowane przez nas problemy

 • Zastępca RPO Stanisław Trociuk pisze do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki ws. przepisów dot. utworzenia ewidencji „Sportowe talenty”. Wniosek do  RPO w tej sprawie złożył m.in. Jan Gawroński, przewodniczący Klubu Świadomej Młodzieży, koordynator Zespołu Edukacja Włączajaca https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dzieci-dane-wzrost-waga-ewidencja-sport-puodo
 • Odpowiedź Waldemara Kraski, sekretarza stanu w MZ na wystąpienie RPO ws. dostępności gabinetów ginekologicznych dla osób z niepełnosprawnościami

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-kobiety-niepelnosprawnosc-ginekologia-mz-%20odpowiedz

 • BRPO losowo kontrolowały wybrane lokale wyborcze oznaczone jako dostosowane do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wybory-kontrola-lokale-dostepnosc-ozn-pkw

 • RPO wskazuje, co PKW może jeszcze zrobić dla poprawy dostępności materiałów wyborczych zwłaszcza dla wyborczyń i wyborców z niepełnosprawnością słuchu.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wybory-dostepnosc-glusi-pkw-krrit-odpowiedzi-ponowne

 • Po wyroku TSUE, WSA zajmie się sprawą odmowy transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka pary jednopłciowej.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-pytanie-prejudycjalne-dzieci-rodzicow-jednej-plci-postanowienie-tsue-nsa