Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat 7 lipca 2023 r.

Anna Duniewicz

Na początku spotkania Ania Duniewicz wspomniała Jana Arczewskiego, psychologa, poetę, społecznika, który przez ostatnie 37 lat prowadził pierwszy w Polsce Telefon zaufania dla osób niepełnosprawnych 81 747 982. 22 czerwca mieliśmy spotkanie z Panem Janem w ramach Koalicji Infolinii. 7 lipca Jan Arczewski zmarł.

Pożegnanie na stronie naszrzecznik.pl:

https://naszrzecznik.pl/zegnamy-pana-jana-arczewskiego-tworce-pierwszego-w-polsce-telefonu-zaufania-dla-osob-niepelnosprawnych/

Pożegnanie na BIP RPO:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-pozegnanie-jan-arczewski-tworca-telefonu-zaufania-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

 

Podczas spotkania rozmawialiśmy/łyśmy o:

 • przesłanej kilka dni wcześniej członk(ini)om Zespołów Inicjatywy procedurze zgłaszania wniosków do RPO i monitorowania udzielanych odpowiedzi (przy wsparciu Adeli Gąsiorowskiej z Biura Zastępcy RPO V. Vacheva, która z ramienia BRPO będzie współkoordynować współpracę z naszą Inicjatywą)

 

Ważne, by:

 1. każdy postulat zgłaszać jako oddzielny wniosek;
 2. przy każdym wniosku opisać dokładnie problem i jeżeli to możliwe zaproponować preferowane działania po stronie Rzecznika (np. złożenie wystąpienia generalnego do odpowiedniego organu) – to ułatwi działanie osobom zajmującym się poszczególnymi sprawami i przyspieszy rozpatrzenie wniosku. Można przy tym skorzystać ze stosowanej wcześniej przez Zespoły formatki postulatowej, która porządkowała zgłaszane postulaty.

(Więcej informacji, w tym dotyczących dyskutowanych na spotkaniu wniosków ODE Źródła ws. prawa łowieckiego, w mailu do Zespołu).

 • przekazanej 22 czerwca Stowarzyszeniu 61/ Mam Prawo Wiedzieć liście pytań Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat do kandydatów/tek w wyborach parlamentarnych:

 

 1. Czy popiera Pan/Pani powoływanie kolejnych parków narodowych w Polsce? [TAK/ NIE]
 2. Czy podejmie Pan/i inicjatywę legislacyjną zakazującą tworzenia nowych ferm przemysłowych w Polsce?
 3. Czy Pani/Pan jest członkiem/członkinią Polskiego Związku Łowieckiego? [TAK/ NIE]
 4. Czy popiera Pan/i powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego?
 5. Czy popiera Pan/i regulację rzek w Polsce w celu dostosowania ich do transportu towarowego?

 

 • Dwumiesięcznym przesunięciu rozpoczęcia działań realizowanego przez nas projektu „Nasze prawa, nasze rzecznictwo” w ramach programu CECEP (Zaangażowania Europejskiego w Europie Środkowo-Wschodniej)

Mimo to już teraz warto kontaktować się z Anną Grytą w sprawie zgłaszania tematów i propozycji gości/ń w TT Radiu Rebeliant. (Szczegóły w mailu)

Debata lokalna ws. ferm przemysłowych na północnej Lubelszczyźnie „Fermy przemysłowe – kluczowe zagrożenie dla społeczności lokalnych, przyrody i gospodarstw rolnych” ma nowy termin realizacji: 1 kwietnia-10 czerwca 2024.

 

 • współorganizowanej przez OFOP, przy udziale naszej Inicjatywy debacie z polity(cz)kami pt. „Mamy pomysł na Polskę” (29 września 2023, Marzyciele i Rzemieślnicy, Warszawa) i pomysłach na nasze pytania i propozycje rozwiązań:

Paulina Kramarz, Nauka dla Przyrody: Pytanie o inwestycje, realizowanych wbrew wiedzy naukowej na temat kryzysu klimatyczno-ekologicznego; pytanie o sprawiedliwą transformację zarówno obszarów górniczych, jak i rolnictwa; dlaczego promil społeczeństwa, jakim są myśliwi (ok. 123 tys. osób) decyduje o przyrodzie i dzikich zwierzętach w Polsce

 

 • „sztandarowym” postulacie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat do „dekalogu” postulatów dziesięciu zespołów Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

Propozycja (do dalszego krytycznego omówienia):

Realizacja prawa wszystkich osób zamieszkujących w Polsce do dostępu do rzetelnej informacji o stanie środowiska, edukacji ekologicznej oraz skutecznego zaskarżania niebezpiecznych dla środowiska inwestycji i zapisów prawa niezgodnych z zasadami prowadzenia odpowiedzialnej polityki klimatycznej i środowiskowej państwa.

Zapewnienie realnego wpływu i udziału obywateli i obywatelek we współdecydowaniu o kwestiach środowiskowych takich jak:

– polowania

– procesy inwestycyjne

– …

 

Wróciliśmy do wstępu do naszej „mapy potrzeb”, autorstwa Katarzyny Karpy-Świderek, swoistej preambuły do naszych postulatów:

Prawem człowieka powinien być dostęp do podstawowej ilości czystej energii, jak do wody, powietrza i godnego życia czy oświaty. Obowiązkiem instytucji państwa jest zapewnienie obywatelom energii z poszanowaniem i zachowaniem innych zasobów środowiska (powietrze bez smogu, ochrona klimatu, ochrona wód). To nie jest kwestia tylko ekonomii i wzrostu PKB, ale praw człowieka i umowy społecznej – Art. 22 i 25 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Odpowiedzialna polityka klimatyczna, ochrona środowiska, czyste powietrze, dobrostan zwierząt – wszystkie te kwestie są nierozerwalnie związane z prawami człowieka. Mamy prawo do życia w czystym środowisku, do rzetelnej informacji ekologicznej. Problemem jest brak lub bardzo ograniczony dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych. Obywatelki i obywatele często nie wiedzą, że mogą zaskarżyć jakiś akt prawny, szkodliwy z punktu widzenia środowiska, praw zwierząt i praw człowieka. Należy informować obywateli o ich prawach w obszarze ochrony środowiska.

 

Ustaliliśmy, że ważne jest dla nas wzmocnienie lokalnych społeczności, sprawczość mieszkańców/nek Polski i ich wpływ na lokalne i krajowe polityki. Niebezpieczne są: populizm, manipulacja informacją, dezinformacja.

 

Pod koniec spotkania prof. Paulina Kramarz poleciła korzystanie ze strony:

http://foodrentgen.eu/pl/

 

Kolejne spotkanie Zespołu zostanie zorganizowane we wrześniu. Wybierzemy najdogodniejszy termin w aplikacji doodle – informacja od koordynatorki Zespołu, Olgi Wojdyńskiej.

 

OSTATNIE ODPOWIEDZI RPO NA ZGŁASZANE PRZEZ ZESPOŁY INICJATYWY SPRAWY I POSTULATY:

 • Odpowiedź RPO na wniosek Anny Duniewicz (Inicjatywa obywatelska “Chcemy całego życia!”) z kwietnia ws. pokoi pielęgnacyjnych dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i osób starszych (komfortek). Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie „komfortek”, czyli toalet dostosowanych do potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnościami wyposażonych w leżanki i podnośniki. RPO wskazał na konieczność ujęcia w przepisach prawnych obowiązku zapewnienia toalet dostosowanych do wykonywania czynności higienicznych wobec osób z niepełnosprawnościami potrzebujących bardziej intensywnego wsparcia oraz określenia norm budowlanych dla takich pomieszczeń. Ministerstwo Rozwoju i Technologii odpowiada, że trwają prace nad projektem rozporządzenia, które ma m.in. uregulować obowiązek tworzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w konkretnych rodzajach budynków dostosowanych i przeznaczonych do przewijania dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami.

RPO będzie monitorował działania zapowiedziane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

 • Ponowne pismo Rzecznika do Wojewody Podkarpackiego w sprawie sytuacji uchodźców wojennych pochodzenia romskiego w Przemyślu – sprawa zgłaszana ZRPO przez Zespół Praw Uchodźców/czyń 28 czerwca br.

Do pomieszczenia noclegowego w punkcie recepcyjnym na dworcu PKP w Przemyślu stęp mają tylko osoby z ważnym biletem na pociąg. Centrum Pomocy Humanitarnej PCK oferuje zaś uchodźcom nocleg maksymalnie na 48 godz. Dlatego RPO prosi Wojewodę Podkarpackiego o postawienie przed dworcem ogrzewanych namiotów lub kontenerów oraz dodatkowych, bezpłatnych sanitariatów.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ukraina-uchodzcy-przemysl-wojewody-odpowiedz-ponowne

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-uchodzcow-czyn-z-zastepcami-rpo-28-czerwca/

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zrpo-spotkanie-nasz-rzecznik-prawa-uchodzcow

 • Pismo zastępcy RPO Valeriego Vacheva do wojewody mazowieckiego Tobiasza Bocheńskiego w sprawie specustawy, w której nie przewidziano możliwości odmowy nadania lub przywrócenia statusu UKR w przypadku uzyskania wizy innego państwa – na podstawie przypadku uchodźców wojennych z Ukrainy posiadających kanadyjską wizę, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ukraincy-ochrona-wiza-wojewoda-mazowiecki

 

NIEDAWNE WYDARZENIA

 • Podpisaliśmy apel RPO w sprawie dostępności wyborów

6 czerwca w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której RPO Marcin Wiącek i przedstawiciele organizacji społecznych złożyli podpisy pod apelem w sprawie dostępności wyborów. Inicjatywę „Nasz Rzecznik” reprezentował Edward Bolak (Zespół Praw Osób z Niepełnosprawnościami, Fundacja Wspólnota Nadziei, Porozumienie Autyzm-Polska).

https://naszrzecznik.pl/podpisalismy-apel-rpo-w-sprawie-dostepnosci-wyborow/

 • „Najważniejsze jest umieć słuchać i mieć miłość do drugiego człowieka” – spotkanie z Janem Arczewskim, twórcą Telefonu zaufania dla osób niepełnosprawnych 81 747 98 21 – w ramach Koalicji Infolinii BRPO
 • Zjazd Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w ramach obchodów XX-lecia OFOP-u

13 czerwca w Muzeum Warszawskiej Pragi odbył się trzeci zjazd Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, wpisujący się w obchody XX-lecia Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych pod hasłem „Działając razem, możemy więcej”.

https://naszrzecznik.pl/zjazd-inicjatywy-nasz-rzecznik-13-czerwca-2023-r-w-ramach-obchodow-xx-lecia-ofop-u/

Równolegle odbył się warsztat dla dziennikarzy/rek “Nie cierpię cierpieć!” o języku, który nie wyklucza i nie stygmatyzuje osób z niepełnosprawnościami i osób neuroróżnorodnych. Warsztat, w którym uczestniczyli także przedstawiciele Biura RPO, poprowadzili Magda Majewska (Krytyka Polityczna) i Mateusz Różański (Integracja, portal niepelnosprawni.pl).

 

OSTATNIE DZIAŁANIA RZECZNICZE:

 • Wspólne propozycje poprawek strony społecznej do ustawy o świadczeniu wspierającym

Wspólne, ujednolicone poprawki zgłaszane lub sygnalizowane przez szeroki front organizacji, inicjatyw i ruchów społeczne w trakcie posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w dniu 07.06.2023 r.

Wspólne propozycje poprawek strony społecznej do ustawy o świadczeniu wspierającym

 • Ostatnie stanowisko Inicjatywy „Nasz Rzecznik” wobec Ustawy o świadczeniu wspierającym

Stanowisko Inicjatywy „Nasz Rzecznik” wobec Ustawy o świadczeniu wspierającym

 

SPOTKANIA Z RPO

28 czerwca – spotkanie Zespołu Praw Uchodźców/czyń z ZRPO Valerim Vachevem, ZRPO Wojciechem Brzozowskim i przedstawiciel(k)ami Biura RPO

 

UCZYMY SIĘ

Komunikacja strategiczna – warsztat w ramach programu CECEP

Na zaproszenie National Democratic Institute oraz Instytutu Spraw Publicznych 19-21 czerwca delegacja Inicjatywy „Nasz Rzecznik” wzięła udział w drugim warsztacie dla pięciu polskich koalicji zakwalifikowanych do programu Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej (CECEP). Tematem warsztatu, który odbył się we Wrocławiu, była komunikacja strategiczna.

 

Co może dla nas zrobić RPO (na stronie RPO lub naszrzecznik.pl):

– wystąpienia generalne do organów i instytucji

– przyłączenie się do spraw sądowych

– interwencje w pojedynczych sprawach

– patronaty

– okrągłe stoły, konsultacje eksperckie (współpraca z komisjami ekspertów – nasi przedstawiciele w komisjach)

– informować, co można zrobić w sprawie (Jeśli obywatele mają wątpliwości, czy zostali właściwie potraktowani przez nasze państwo, mogą uzyskać niezbędne informacje poprzez kontakt z bezpłatną infolinią Rzecznika 800 676 676 czy uczestnictwo w spotkaniu z przedstawicielem Rzecznika, albo z samym Rzecznikiem)

– nagłaśnianie ważnych spraw, postulatów, kampanii

 

WAŻNE

Zgłaszanie do Biura RPO spraw i wniosków:

 • przez formularz (https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy) – ważne: w rubryce „organizacja” prosimy wpisać „Inicjatywa Nasz Rzecznik” (obok macierzystej organizacji) albo
 • mailowo na adres biurorzecznika@brpo.gov.pl