Spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca, 12 kwietnia 2023

Agnieszka Łuczak, Anna Duniewicz
 • Rada Miejska w Łodzi jednomyślnie przyjęła stanowisko-apel dotyczący wprowadzenia oceny opisowej zachowania w klasach 4-8 szkół podstawowych dla uczniów w spektrum autyzmu, z ADHD i ADD.
 • Dzięki aktywności Klubu Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team kampania społeczna „Stop przemocy!#przyjaźniedlaautyzmu” pod honorowym patronatem RPO została solidnie wzmocniona przez przewoźników kolejowych z różnych stron Polski.

 

Sprawy bieżące:

Spotkanie rozpoczęliśmy od wydarzenia sprzed kilku godzin. Rada Miejska w Łodzi jednogłośnie uchwaliła stanowisko-apel o wprowadzenie oceny opisowej zachowania w klasach 4-8 w szkołach podstawowych dla uczniów żyjących ze spektrum autyzmu, ADHD i ADD. To wielki sukces samorzeczników i samorzeczniczek w spektrum autyzmu z Klubu Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team. Jan Gawroński wspaniale przedstawił sprawę łódzkim radnym. To również sukces Zespołu Edukacji Włączającej, a Janek Gawroński już zapowiedział, że temat będzie “niesiony” dalej do MEiN. Mamy nadzieję, że podobne uchwały będą przyjmowane w kolejnych miastach i gminach w kraju.

Fragment uchwały-apelu Rady Miejskiej w Łodzi:

Kwiecień jest tradycyjnie miesiącem świadomości autyzmu, dlatego Rada Miejska w Łodzi wyraża swoją solidarność z osobami żyjącymi ze spektrum autyzmu, ADHD i ADD. Niniejszą uchwałą Rada pragnie zwrócić uwagę na sytuację tych osób, ich wykluczenie społeczne, często towarzyszący temu brak zrozumienia dla ich inności i odmienności.

Rada Miejska apeluje do Premiera RP oraz do Ministra Edukacji i Nauki o wsłuchanie się w głos tej grupy uczniowskiej i uwzględnienie ich postulatu dotyczącego wprowadzenia oceny opisowej z zachowania w klasach 4-8 w szkołach podstawowych.

Rada Miejska w Łodzi przyłącza się do akcji #StopPrzemocy chcąc pokazać nie tylko zrozumienie dla postulatów młodych łodzianek i łodzian borykających się z wyzwaniami społecznymi i edukacyjnymi, ale także włączyć się w proces podnoszenia świadomości o autyzmie, ADHD i ADD.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi do przekazania niniejszego apelu Premierowi RP, Ministrowi Edukacji i Nauki, łódzkim parlamentarzystom i łódzkim mediom.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

https://naszrzecznik.pl/nie-dla-krzywdzacej-oceny-zachowania-rada-miejska-w-lodzi-poparla-postulat-zespolu-edukacja-wlaczajaca/

Kolejna dobra wiadomość, którą dzielił się z Zespołem Jan Gawroński, dotyczy kampanii „Stop przemocy!#przyjaźniedlaautyzmu” pod honorowym patronatem RPO, o której piszemy poniżej. Dzięki aktywności Klubu Świadomej Młodzieży kampania została solidnie wzmocniona przez przewoźników kolejowych z różnych stron Polski.

Przemysław Saczuk opowiedział o projekcie rozwoju organizacji poradniczych, który realizuje Fundacja Pro Aperte z Kutna. Projekt zakłada wsparcie rodzin osób z niepełnosprawnościami, szczególnie osób w spektrum autyzmu. W trzech polskich miastach przeprowadzony będzie cykl warsztatów – od spraw orzeczniczych po socjalno-bytowe. Powstanie też portal/wyszukiwarka, który będzie zawierał materiały organizacji prowadzących poradnictwo i sprawy interwencje: artykuły, podjęte sprawy, poradnictwo psychologiczne, prawne etc. Pro Aperte planuje dwa spotkania organizacyjno-sieciujące. Pierwsze odbędzie się 12 maja w Kutnie. Kolejne planowane jest na przełomie września/października i poświęcone będzie prawom osób z niepełnosprawnościami. Wkrótce rozsyłane będą formularze zapisów. Kontakt:  fundacja@proaperte.pl

Fundacja, wzorem Łodzi walczy również o zniesienie barier sensorycznych w szkołach.

Katarzyna Król (inicjatywa „Chcemy całego życia!”) zaprosiła członków/kinie Zespołu 9 maja na zajęcia o niepełnosprawności, które będzie prowadzić w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Podzieli się swoimi doświadczeniami jako osoby z niepełnosprawnością ruchową. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, nie tylko z niepełnosprawnościami.

https://www.facebook.com/events/965798171095557/965798207762220/?ref=newsfeed

Kolejne rekomendowane wydarzenie, które odbędzie się 10 maja, to konferencja w Łodzi na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Niepełnosprawność i praca – wymiary, konteksty, perspektywy”, poświęcona pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

https://www.facebook.com/events/700758061721618/?ref=newsfeed

Trwa kwietniowa kampania „Stop przemocy!#przyjaźniedlaautyzmu”. Zastanawiając się, jak możemy ją wesprzeć, samorzecznik Maciej Ryszawy (Fundacja AleKlasa) zauważył, że kampania powinna uczyć, że milczenie, brak reakcji na przemoc to również formy przemocy. Reagowanie na wszelkie przejawy przemocy jest obowiązkiem nas wszystkich. – Jeżeli ktoś widzi, słyszy, podejrzewa, a milczy – dopuszcza się współudziału i też podlega odpowiedzialności karnej – uważa Maciej Ryszawy.

Zbieramy nadal pytania do polityków. Zastanawiamy się, jakie sprawy z dziedziny edukacji włączającej możemy zadać politykom. W tej kwestii będziemy starać się łączyć siły z portalem Mam Prawo Wiedzieć i Stowarzyszeniem 61.

Jesienią z kolei planujemy lokalną debatę powyborczą wokół ważnych spraw. Będą środki na zorganizowanie takiego spotkania. Planujemy 4-5 spotkań.

 

Interwencje i wystąpienia RPO w odpowiedzi na nasze postulaty i sygnalizowane problemy w marcu i kwietniu                

 • Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Valeri Vachev występuje do przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przewodniczącej Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych oraz przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich o jak najszersze uwzględnienie treści z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, interwencji kryzysowej, praw dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacji międzykulturowej i wsparcia dzieci i uczniów z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym w programach kształcenia przyszłych pedagogów i nauczycieli. Jest to m.in. odpowiedź na wniosek Marty Szymczyk z Zespołu Edukacja Włączająca. Programy kształcenia pedagogów i nauczycieli powinny uwzględniać wiedzę z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej i włączającej, interwencji kryzysowej, zjawiska przemocy oraz sposobów jej przeciwdziałania, a także kompetencji miękkich w zakresie komunikacji i mediacji.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-edukacja-antydyskryminacyjna-nauczyciele-szkolenia?fbclid

 • Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o jak najszybsze zrealizowanie unijnych dyrektyw dotyczących tzw. work-life balance. Postulaty w sprawie dyrektywy work-life balance przekazała RPO aktywna w Zespole Praw Kobiet Fundacja Rodzic w mieście.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rownowaga-miedzy-praca-zyciem-prywatnym-wideo

 • Dziecko w spektrum autyzmu odebrane matce i umieszczone w domu dziecka. Interwencja RPO

Czteroletnie dziecko w spektrum autyzmu, wymagające terapii lekowej i rehabilitacji, zostało umieszczone w domu dziecka, wbrew opiniom lekarskim dotyczącym stanu psychicznego matki. Pełnomocniczka RPO do spraw wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, Monika Wiszyńska-Rakowska, podjęła interwencję w tej sprawie.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/interwencja-dziecko-spektrum-autyzmu-ozn-piecza-zastepcza-potrzeby-odpowiedz

 • Darmowe środki higieny osobistej dla dziewcząt w szkołach – postulat RPO do MEiN

Rozwiązaniu problemu ubóstwa menstruacyjnego służyłoby zapewnienie darmowych środków higieny osobistej we wszystkich szkołach i placówkach edukacyjnych. Na ich zakup nie stać co dziesiątej dziewczyny w Polsce – wynika z badań. Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek pisze w tej sprawie do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-menstruacja-darmowe-srodki-higieny-szkoly-mein

 • Interwencja RPO w odpowiedzi na postulat Zespołu Praw Uchodźców/czyń i zgłaszane skargi ws. utraty statusu UKR

Uchodźcy wojenni z Ukrainy skarżą się, że tracą status cudzoziemca UKR, choć nie wyjeżdżali z Polski na dłużej niż 30 dni. Brak statusu UKR wiąże się m.in. z utratą prawa do opieki medycznej świadczeń, czy pomocy społecznej. RPO pisze w tej sprawie do Pełnomocnika Rządu ds. Uchodźców Wojennych z Ukrainy.

https://naszrzecznik.pl/interwencja-rpo-w-odpowiedzi-na-postulat-zespolu-praw-uchodzcow-czyn-i-zglaszane-skargi-ws-utraty-statusu-ukr/

 • Aplikacja potwierdzająca status uchodźcy z Ukrainy nie dla osób poniżej 13. roku życia

Obywatele Ukrainy poniżej 13. roku życia nie mogą uzyskać dostępu do elektronicznego. profilu Diia.pl, który poświadcza tożsamość, status i legalność pobytu użytkownika.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mswia-diia-pl-maloletni

 • 31 marca 2023 r. – Międzynarodowy Dzień Widzialności Osób Transpłciowych

– Procedura uzgodnienia płci powinna być sprawna, przejrzysta, ogólnie dostępna, zapewniająca poszanowanie integralności fizycznej osoby transpłciowej oraz jej życia prywatnego, tak by fakt uzgodnienia płci nie był w nich uwidoczniony. W prawie polskim, mimo podejmowanych prób legislacyjnych, postulatów Rzecznika Praw Obywatelskich i nieustającego zaangażowania organizacji społecznych, nie istnieją przepisy regulujące uzgodnienie płci – możemy przeczytać na stronie internetowej RPO.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/31-marca-2023-miedzynarodowy-dzien-widzialnosci-osob-transplciowych

2 kwietnia:

 • Autyzm to nie choroba, ale odmienna ścieżka rozwoju – #RPO w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu.

https://www.facebook.com/BiuroRPO/videos/769760404373501/

 

Spotkania z RPO

 • Spotkanie Zespołu Praw Kobiet z ZRPO Valerim Vachevem 8 marca

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-kobiet-z-zrpo-valerim-vachevem-8-marca-2023/

 • Spotkanie Zastępcy RPO, Valeriego Vacheva, z koordynatorką Zespołu Praw Kobiet, Joanną Gzyrą-Iskandar i koordynatorką Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, Anną Duniewicz, w sprawie planu współpracy z Zespołami Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, 28 marca

Valeri Vachev z uznaniem odniósł się do merytoryki spotkania z Zespołem Praw Kobiet 8 marca br. ZRPO zadeklarował chęć comiesięcznych spotkań z przestawiciel(k)ami poszczególnych zespołów Inicjatywy wokół ważnych dla nas spraw i postulatów.

8 maja odbędzie się spotkanie Zespołów Praw Opiekunek/ów i Osób z Niepełnosprawnościami w sprawie projektu ustawy o świadczeniu wspierającym – projekt rządowy wymaga ważnych i pilnych zmian.

 • „Samorzecznicy u Rzecznika” – spotkanie samorzeczników/czek w spektrum autyzmu z RPO, 31 marca

O trudnych doświadczeniach przemocy mówili samorzecznicy i samorzeczniczki w spektrum autyzmu i ich rodzice podczas spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i przedstawicielkami Biura RPO. Wydarzenie „Samorzecznicy u Rzecznika” zainaugurowało kwietniowe obchody miesiąca wiedzy o autyzmie i współprowadzoną przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik” kampanię społeczną „Stop przemocy!#przyjaźniedlaautyzmu” pod honorowym patronatem RPO.

https://naszrzecznik.pl/samorzecznicy-u-rzecznika-spotkanie-samorzecznikow-czek-w-spektrum-autyzmu-z-rpo-31-marca-2023/

 

Szkolenia

 • „Społeczne i psychologiczne aspekty zaginięć. Doświadczenia Fundacji ITAKA” – szkolenie dla pracowników/czek infolinii pomocowych i organizacji z Koalicji Infolinii, 15 marca

https://naszrzecznik.pl/spoleczne-i-psychologiczne-aspekty-zaginiec-szkolenie-fundacji-itaka-15-marca/

 • „Jak złożyć wniosek do RPO” – warsztat dla samorzeczników i samorzeczniczek w spektrum autyzmu, 22 marca

Wasze wnioski mogłyby być pokazane jako wzór dla naszych interesantów – chwaliła pracę samorzeczników i samorzeczniczek w spektrum autyzmu Joanna Villamar Villarreal, naczelniczka Wydziału Przyjęć Interesantów w Biurze RPO, która poprowadziła drugą turę warsztatów „Jak złożyć wniosek do RPO”.

https://naszrzecznik.pl/jak-zlozyc-wniosek-do-rpo-warsztat-dla-samorzecznikow-i-samorzeczniczek-w-spektrum-autyzmu-22-marca-2023/

 

Spotkanie z przedstawicielami Rzecznika Praw Pacjenta, 20 marca

20 marca delegacja Zespołów Zdrowie, Praw Osób z Niepełnosprawnościami i Praw Opiekunek/ów Inicjatywy „Nasz Rzecznik” spotkała się z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Szczegółowe podsumowanie na stronie:

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-delegacji-inicjatywy-z-przedstawicielami-rzecznika-praw-pacjenta-20-marca/

12 i 13 czerwca – stacjonarne spotkanie Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, OFOP w Warszawie Wydarzenie pod hasłem: „Działając razem, możemy więcej!”

13 czerwca: „Nasze prawa, nasze rzecznictwo”

 

Następne spotkanie Zespołu – 8 maja (środa) godz. 18.00.