Spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca 8 listopada 2023 r.

Ewa Krzywaźnia, Anna Duniewicz
 • Przemocowe praktyki wobec osób ze spektrum autyzmu w sylabusie warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej – list otwarty Inicjatywy “Nasz Rzecznik”
 • Edukacja antyprzemocowa oraz edukacja dotycząca zdrowia psychicznego w szkołach – propozycje do programu zajęć w szkołach od najmłodszych lat
 • Rzecznik Praw Dziecka – jaką osobę warto poprzeć na ten ważny dla nas urząd
 • Dopracowujemy treść sztandarowego postulatu Zespołu Edukacja Włączająca

 

Ważne:

 • Zgłaszajmy i zachęcajmy osoby i organizacje do zgłaszania wniosków/skarg indywidualnych do Biura RPO w prostym formularzu.
 • Wnioski/skargi i postulaty można też zgłaszać w języku ukraińskim.

 

8 listopada w spotkaniu Zespołu Edukacja Włączająca współprowadzonym przez koordynatora Janka Gawrońskiego (Klub Świadomej Młodzieży przy Fundacji “Autism Team”) i koordynatorkę Inicjatywy Anna Duniewicz (Inicjatywa obywatelska “Chcemy całego życia!”) wzięły udział następujące osoby: Alina Kozińska (Federacja Inicjatyw Oświatowych), Sylwia Kowalska (Fundacja “Autism Team”), Bożena Chrostowska (Inicjatywa “Chcemy całego życia!”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Dorota Gackowska (Fundacja “Pro Aperte”), Izabela Hnidziuk-Machnica (Fundacja “AleKlasa”), Katarzyna Król (Inicjatywa “Chcemy całego życia”), Maciej Ryszawy (samorzecznik w spektrum autyzmu, Fundacja AleKlasa)), student psychologii Miłosz Bronisz, Przemysław Saczuk (Fundacja “Pro Aperte”) oraz Ewa Krzywaźnia (Inicjatywa “Nasz Rzecznik”).

 

Inicjatywa „Nasz Rzecznik” wraz z Fundacją Prodeste, Fundacją Autism Team oraz Inicjatywą obywatelską „Chcemy całego życia!” wystosowały list otwarty do władz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w sprawie przedmiotu “Metody terapii dyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Nie zgadzamy się na propagowanie niebezpiecznych praktyk, niezgodnych z najnowszą wiedzą medyczną i psychologiczną, a takie praktyki ujęte zostały w programie nauczania uczelni. Niestety docierają do nas sygnały, że Akademia Pedagogiki Specjalnej nie jest wyjątkiem, a programy nauczania innych placówek oświatowych również zawierają metody oparte na przemocy i przymusie. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z szerszym zjawiskiem na większą niż lokalna skalę i dlatego rozważamy opcję listu otwartego/innej formy sprzeciwu, tak by nasz przekaz trafił do jak największej liczby uczelni, świata akademickiego i osób studenckich. Finalnie to właśnie studentki i studenci, którzy teraz czerpią wiedzę m. in. z przedmiotów, które w programie mają wymuszone metody kontaktu, w przyszłości będą tę teorię zamieniać w praktykę. Dlatego tak bardzo ważne jest odpowiednie nagłośnienie szkodliwości propagowanych w programach zajęć praktyk.

Aktualizacja: 13 listopada otrzymaliśmy odpowiedź z rektoratu Akademii Pedagogiki Specjalnej, z zaproszeniem na spotkanie z władzami uczelni. 

Swój list otwarty do Akademii Pedagogiki Specjalnej przygotowuje również Klub Świadomej Młodzieży przy Fundacji “Autism Team”. Jak mówił Jan Gawroński, osoby samorzecznicze chcą zdjęcia przedmiotu z programu zajęć i zamierzają wskazać, iż metody dyrektywne nie tylko ewidentnie łamią Konwencję o Prawa Dziecka ONZ, lecz są również jawnym nawoływaniem do popełnienia przestępstwa z konkretnych artykułów Kodeksu Karnego.

Podczas spotkania padło wiele bardzo ciekawych propozycji dotyczących pożądanych i oczekiwanych przez nas zmian w systemie nauczania, które bezpośrednio przyczyniłyby się do poprawy sytuacji wszystkich dzieci i młodzieży w szkołach. Najważniejsze postulaty, do których będziemy wracać podczas kolejnych spotkań to:

 • wprowadzenie do szkół edukacji antyprzemocowej jako przedmiotu obowiązkowego,
 • edukacja dotycząca zdrowia psychicznego w programie nauczania.

 

Jak przekonywał samorzecznik Maciej Ryszawy, edukacja antyprzemocowa powinna być obecna na każdym poziomie kształcenia. Bardzo ważne jest, aby od najmłodszych lat uczyć rozpoznawać, co jest przemocą, jakie zachowania są zachowaniami przemocowymi i jakie istnieją rodzaje przemocy poza najbardziej rozpoznawalną przemocą fizyczną. Jednocześnie tak samo kluczowym jest uczyć dzieci i młodzież o tym, jakie zagrożenie niesie ze sobą przemoc. W zajęciach z edukacji antyprzemocowej najistotniejszym elementem powinny być zajęcia pozwalające nabyć umiejętności praktyczne – np. warsztaty. Tak samo istotnym – i jeszcze bardziej pomijanym w systemie oświaty – tematem jest kwestia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Tu również konieczne są zajęcia i nauka o tym jak zadbać o swój dobrostan psychiczny, self-care – zwłaszcza w kontekście szeroko dyskutowanego przeciążenia dzieci i młodzieży programem szkolnym.

W kontekście końca kadencji obecnego Rzecznika Praw Dziecka podzieliłyśmy i podzieliliśmy się nadzieją na to, że kolejna kadencja będzie sprawowana przez osobę faktycznie dbająca o prawa dzieci. Klub Świadomej Młodzieży przedstawił swoją kandydatkę: Pełnomocniczkę Prezydent Łodzi ds. Dzieci i Młodzieży, Agaty Kobylińskiej, którą młodzi samorzecznicy i samorzeczniczki w spektrum autyzmu cenią za zaangażowanie w ich sprawy i skuteczność działania.

Pozostałą część spotkania zajęło nam dopracowanie sztandarowego postulatu do końcowych uzupełnień i ostatecznej akceptacji. W tej chwili jego treść prezentuje się następująco:

System edukacji oparty na nowoczesnej dydaktyce i psychologii humanistycznej, który należycie zabezpiecza potrzeby własne każdej osoby uczniowskiej, wspiera jej potencjał, szanuje jej autonomię i indywidualność oraz zapewnia podmiotowe traktowanie wszystkim osobom zaangażowanym w proces edukacji. 

Postulujemy w szczególności:

 • cele i metody pracy dostosowane do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych i predyspozycji osób uczniowskich,
 • zmniejszenie liczebności klas,
 • zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycielek/nauczycieli poprzez godne wynagradzanie, budowanie szacunku i prestiżu zawodu i zapewnienie superwizji,
 • utworzenie funkcji Szkolnej Rzeczniczki/Szkolnego Rzecznika Praw Osób Uczniowskich,
 • wpisanie do podstawy programowej oraz szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych zajęć w ramach edukacji antydyskryminacyjnej, antyprzemocowej, z edukacji zdrowia psychicznego oraz lekcji różnorodności; edukowanie całej społeczności szkolnej, w tym rodziców i kadry nauczycielskiej,
 • znoszenie w szkołach barier architektonicznych, sensorycznych, komunikacyjnych, cyfrowych, organizacyjnych i in.; barierą sensoryczną są m.in. głośne dzwonki,
 • odejście od punktowego oceniania zachowania,
 • równy, stały i adekwatny do potrzeb dostęp do psycholożki/ga, pedagożki/ga zapewnianych przez szkołę oraz interwentki/a kryzysowej/go dla wszystkich osób uczniowskich,
 • opracowanie i wprowadzenie w życie standardu szybkiej ścieżki reagowania w sytuacjach kryzysowych w każdej instytucji edukacyjnej i szkolenia kadr w zakresie interwencji kryzysowej,
 • wzmocnienie roli samorządów uczniowskich i dbałość o reprezentację wszystkich szkolnych społeczności, w tym osób uczniowskich z własnymi potrzebami edukacyjnymi; ustawowo zapisany obowiązek tworzenia samorządów uczniowskich w szkołach specjalnych,
 • wprowadzenie IPET-ów adaptacyjnych na początku każdego etapu edukacyjnego i w każdym przypadku zmiany formy lub miejsca kształcenia,
 • realne włączanie dzieci i młodzieży cudzoziemskiej w proces edukacji w Polsce, w tym zwiększenie liczby godzin języka polskiego oraz zapewnienie możliwości wyrównywania różnic programowych,
 • wprowadzenie wymogu znajomości polskiego języka migowego (PJM) przez nauczycielki/i i pedagożki/gów w Ośrodkach dla Dzieci Głuchych i Słabosłyszących i prowadzenia zajęć w polskim języku migowym; w przypadku klas łączonych – dzieci słyszące z niesłyszącymi – konieczna jest obecność tłumaczki/a PJM,
 • uznanie, że każde działanie siłowe wobec osób uczniowskich, zwłaszcza osób z własnymi potrzebami edukacyjnymi, jest przemocą; przemocą jest też niereagowanie na przemoc.

 

Następne spotkanie Zespołu – 13 grudnia (środa), godz. 18:00.

 

Nadchodzące wydarzenia:

 • 16 listopada, online – debata “Wykluczeni wśród wykluczonych”. Fundacja dla Gigantów zaprasza na debatę dot. sytuacji osób w spektrum autyzmu wymagających całodobowego wsparcia i ich opiekunów/ek https://www.facebook.com/events/326095226836544/
 • 11-18 listopada, Przemyśl – Światowy Dzień Cukrzycy Fundacji toTU toTAM, wydarzenie objęte honorowym patronatem RPO oraz patronatem Inicjatywy “Nasz Rzecznik”, z udziałem koordynatorek Inicjatywy: Anny Duniewicz i Ewy Krzywaźni (16 listopada)

https://naszrzecznik.pl/swiatowy-dzien-cukrzycy-fundacji-totu-totam-przemysl-11-18-listopada/

 • 20 listopada, online – szkolenie NASK pt. „Zespół Dyżurnet.pl w walce z nielegalnymi treściami w internecie i seksualnym wykorzystywaniem dzieci” (w ramach Koalicji Infolinii BRPO)
 • 24 listopada, Łodź – Spotkanie Koalicji Organizacji Poradniczych organizowane przez Fundację Pro Aperte
 • 8-9 grudnia, Warszawa – Zlot Obrończyń i Obrońców Praw Człowieka oraz Praworządności 2023 r. Cykliczne wydarzenie organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, towarzyszące Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu Watch Docs. Zlot organizują: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca, Inicjatywa “Nasz Rzecznik”, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Ostatnie wydarzenia i działania:

 • List otwarty do Władz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w sprawie przedmiotu “Metody terapii dyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

https://naszrzecznik.pl/list-otwarty-do-wladz-akademii-pedagogiki-specjalnej-w-warszawie/

 • Projekt nowej ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pn. „Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami” (mrips.gov.pl) – wdrażający wg zamierzeń inicjatorów i autorów projektu Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1319,opracowanie-projektu-ustawy-wdrazajacej-konwencje-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-o-proponowanej-nazwie-ustawa-o-wyrownywaniu-szans-osob-z-niepelnosprawnosciami

https://wyrownywanieszans.mrips.gov.pl/konsultacje-spoleczne/

 • Spotkanie z Natalią Boyko z Zespołu Praw Uchodźczyń/ców „Gościnność czy ksenofobia? – Sytuacja osób uchodźczych w Polsce pod lupą Platformy Talk to Loop”. Podsumowanie raportów dotyczących naruszeń praw osób uchodźczych w Polsce, przypadków zachowań ksenofobicznych oraz rekomendacje, jak poprawić sytuację osób w kryzysie uchodźczym przebywających w Polsce.

https://naszrzecznik.pl/goscinnosc-czy-ksenofobia-sytuacja-osob-uchodzczych-w-polsce-pod-lupa-platformy-talk-to-loop-szkolenie-natalii-boyko/

 • List otwarty przyrodników i strony społecznej do opozycji demokratycznej.

https://naszrzecznik.pl/list-otwarty-przyrodnikow-i-strony-spolecznej-do-opozycji-demokratycznej/

 • Sędzia Paweł Juszczyszyn laureatem XV edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, wyróżnienie otrzymała Inicjatywa – Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych #TourdeKonstytucja (Tour de Konstytucja PL).

https://naszrzecznik.pl/xv-nagroda-im-edwarda-j-wende-dla-sedziego-pawla-juszczyszyna-a-wyroznienie-dla-tour-de-konstytucja/

 • Oświadczenie organizacji społecznych po wyborach parlamentarnych 2023 r. Inicjatywa “Nasz Rzecznik”w gronie 85 organizacji społecznych, które podpisały się pod oświadczeniem.

https://naszrzecznik.pl/oswiadczenie-organizacji-spolecznych-po-wyborach-parlamentarnych-2023/

 • Kwestionariusz przedwyborczy Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Nie kończymy naszej akcji w połowie października. Będziemy mobilizować polityczki i polityków do odpowiedzi na pytania również po wyborach, publikując na naszej stronie linki do ich odpowiedzi.

https://naszrzecznik.pl/kolejne-odpowiedzi-polityczek-i-politykow-na-nasze-pytania/

https://naszrzecznik.pl/pierwsze-odpowiedzi-polityczek-i-politykow-na-nasze-pytania/

 • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego z Manifestem Zdrowia Psychicznego Inicjatywy “Nasz Rzecznik” – zespół redakcyjny do spraw opracowania manifestu udoskonalał ostatnie punkty Manifestu. Preambułę tego obszernego i współtworzonego od miesięcy dokumentu można przeczytać tu:

https://naszrzecznik.pl/swiatowy-dzien-zdrowia-psychicznego-z-manifestem-zdrowia-psychicznego-inicjatywy-nasz-rzecznik/

 • Konferencja „Mamy pomysł na Polskę!”, współorganizowana przez Inicjatywę “Nasz Rzecznik”, OFOP 29 września w Warszawie.

https://naszrzecznik.pl/mamy-pomysl-na-polske-konferencja-29-wrzesnia/

 

Ostatnie interwencje i wystąpienia RPO w ważnych dla nas sprawach, w odpowiedzi na m. in. nasze postulaty i sygnalizowane przez nas problemy

 • „Sportowe talenty” – kwestia ewidencji danych wrażliwych osób uczniowskich w publicznej bazie. Zastępca RPO Stanisław Trociuk pisze do MEiN i MSiT. Stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki Ministerstwa Sportu i Turystyki

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dzieci-dane-wzrost-waga-ewidencja-sport-puodo-mein-msit

 • Nowy system biletowy w Warszawie może utrudnić korzystanie z komunikacji miejskiej wykluczonym cyfrowo. RPO pisze do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-warszawa-nowy-system-biletowy-wykluczenie-ztm

 • prawo osoby transpłciowej do funkcjonowania w zgodzie ze swoją tożsamością płciową jest fundamentalnym prawem człowieka. RPO przystąpił do sprawy o uzgodnienie płci

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-przystapienie-so-sprawa-uzgodnienie-plci-godnosc

 • Coraz dłuższy czas oczekiwania na nowe orzeczenie o niepełnosprawności – Zastępca RPO Stanisław Trociuk pyta pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika o działania w celu skrócenia oczekiwania na wydanie orzeczenia.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-niepelnosprawnosc-orzeczenie-oczekiwanie

 • Skuteczna interwencja BRPO ws. odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego osobom uchodźczym z Ukrainy.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ukraina-zasilek-pielegnacyjny-problemy-wroclaw

 • Kolejna odpowiedź PKW ws. dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wybory-dostepnosc-glusi-pkw-krrit-odpowiedz-kolejna

 • Odpowiedź Waldemara Kraski, sekretarza stanu w MZ na wystąpienie RPO ws. dostępności gabinetów ginekologicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-kobiety-niepelnosprawnosc-ginekologia-mz-%20odpowiedz

 • BRPO losowo kontrolowały wybrane lokale wyborcze oznaczone jako dostosowane do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wybory-kontrola-lokale-dostepnosc-ozn-pkw

 • Trudności osób z autyzmem, autoagresją oraz doświadczających terapii typu holding tematem posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy RPO.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/krpo-posiedzenie-ke-zdrowia-11-pazdziernika-autyzm-autoagresja-holding