Marzec w Inicjatywie „Nasz Rzecznik”

Anna Duniewicz, Agnieszka Łuczak

Interwencje i wystąpienia RPO w odpowiedzi na nasze postulaty i sygnalizowane problemy

 

 • Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Valeri Vachev występuje do przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przewodniczącej Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych oraz przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich o jak najszersze uwzględnienie treści z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, interwencji kryzysowej, praw dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacji międzykulturowej i wsparcia dzieci i uczniów z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym w programach kształcenia przyszłych pedagogów i nauczycieli. Jest to m.in. odpowiedź na wniosek Marty Szymczyk z Zespołu Edukacja Włączająca. Programy kształcenia pedagogów i nauczycieli powinny uwzględniać wiedzę z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej i włączającej, interwencji kryzysowej, zjawiska przemocy oraz sposobów jej przeciwdziałania, a także kompetencji miękkich w zakresie komunikacji i mediacji.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-edukacja-antydyskryminacyjna-nauczyciele-szkolenia?fbclid

 • Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o jak najszybsze zrealizowanie unijnych dyrektyw dotyczących tzw. work-life balance. Postulaty w sprawie dyrektywy work-life balance przekazała RPO aktywna w Zespole Praw Kobiet Fundacja Rodzic w mieście.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rownowaga-miedzy-praca-zyciem-prywatnym-wideo

 • Dziecko w spektrum autyzmu odebrane matce i umieszczone w domu dziecka. Interwencja RPO

Czteroletnie dziecko w spektrum autyzmu, wymagające terapii lekowej i rehabilitacji, zostało umieszczone w domu dziecka, wbrew opiniom lekarskim dotyczącym stanu psychicznego matki. Pełnomocniczka RPO do spraw wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, Monika Wiszyńska-Rakowska, podjęła interwencję w tej sprawie.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/interwencja-dziecko-spektrum-autyzmu-ozn-piecza-zastepcza-potrzeby-odpowiedz

 • Darmowe środki higieny osobistej dla dziewcząt w szkołach – postulat RPO do MEiN

Rozwiązaniu problemu ubóstwa menstruacyjnego służyłoby zapewnienie darmowych środków higieny osobistej we wszystkich szkołach i placówkach edukacyjnych. Na ich zakup nie stać co dziesiątej dziewczyny w Polsce – wynika z badań. Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek pisze w tej sprawie do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-menstruacja-darmowe-srodki-higieny-szkoly-mein

 • Interwencja RPO w odpowiedzi na postulat Zespołu Praw Uchodźców/czyń i zgłaszane skargi ws. utraty statusu UKR

Uchodźcy wojenni z Ukrainy skarżą się, że tracą status cudzoziemca UKR, choć nie wyjeżdżali z Polski na dłużej niż 30 dni. Brak statusu UKR wiąże się m.in. z utratą prawa do opieki medycznej świadczeń, czy pomocy społecznej. RPO pisze w tej sprawie do Pełnomocnika Rządu ds. Uchodźców Wojennych z Ukrainy.

https://naszrzecznik.pl/interwencja-rpo-w-odpowiedzi-na-postulat-zespolu-praw-uchodzcow-czyn-i-zglaszane-skargi-ws-utraty-statusu-ukr/

https://naszrzecznik.pl/interwencja-rpo-w-odpowiedzi-na-postulat-zespolu-praw-uchodzcow-czyn-i-zglaszane-skargi-ws-utraty-statusu-ukr/

 • Aplikacja potwierdzająca status uchodźcy z Ukrainy nie dla osób poniżej 13. roku życia

Obywatele Ukrainy poniżej 13. roku życia nie mogą uzyskać dostępu do elektronicznego profilu Diia.pl, który poświadcza tożsamość, status i legalność pobytu użytkownika. Diia.pl to jedyny dokument poświadczający prawo do pobytu w Polsce i fakt objęcia ochroną czasową. Bez niego podróż za granicę jest bardzo utrudniona. Rezygnacja z tradycyjnej formy dokumentu może ponadto sprawiać trudności innym użytkownikom, np. osobom z niepełnosprawnościami i osobom starszym. Marcin Wiącek pisze o problemie do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mswia-diia-pl-maloletni

 • 31 marca 2023 r. – Międzynarodowy Dzień Widzialności Osób Transpłciowych

– Procedura uzgodnienia płci powinna być sprawna, przejrzysta, ogólnie dostępna, zapewniająca poszanowanie integralności fizycznej osoby transpłciowej oraz jej życia prywatnego, tak by fakt uzgodnienia płci nie był w nich uwidoczniony. W prawie polskim, mimo podejmowanych prób legislacyjnych, postulatów Rzecznika Praw Obywatelskich i nieustającego zaangażowania organizacji społecznych, nie istnieją przepisy regulujące uzgodnienie płci – możemy przeczytać na stronie internetowej RPO.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/31-marca-2023-miedzynarodowy-dzien-widzialnosci-osob-transplciowych

 

Spotkania z RPO

 

 • Spotkanie Zespołu Praw Kobiet z ZRPO Valerim Vachevem 8 marca

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-kobiet-z-zrpo-valerim-vachevem-8-marca-2023/

 • Nieprzypadkowa data spotkania sprawiła, że Valeri Vachev rozpoczął je od życzenia uczestniczkom pełniejszej ochrony praw kobiet i by „znakomita lista naszych postulatów stawała się coraz krótsza”. Na zakończenie Zastępca RPO otrzymał różową skrzyneczkę na artykuły higieny intymnej, przekazaną Biuru Rzecznika przez przedstawicielkę Fundacji “Różowa Skrzyneczka”.
 • Spotkanie poświęcone postulatom zgłaszanym do Biura RPO przez aktywistki organizacji społecznych w dużej mierze zajęła dyskusja na temat podnoszonej przez nas konieczności zmiany prawnokarnej definicji gwałtu. Ekspertka Zespołu, mecenas Agata Bzdyń, przekonywała, że obowiązujące wciąż przepisy kodeksu są wadliwe i pochodzą sprzed 100 lat, a krajowa definicja gwałtu powinna być już dawno zmieniona. Wszystkie kraje członkowskie Rady Europy muszą dostosować prawo wewnętrzne do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zapisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji Stambulskiej.
 • Biuro RPO planuje na przełomie maja i czerwca seminarium naukowe poświęcone debacie nt. zmiany definicji zgwałcenia, tak by wypracować wspólne stanowisko odnośnie ustawowych zapisów. – Liczymy na udział i głos Inicjatywy „Nasz Rzecznik” – deklarował Valeri Vachev.

 

 • Spotkanie Zastępcy RPO, Valeriego Vacheva, z koordynatorką Zespołu Praw Kobiet, Joanną Gzyrą-Iskandar i koordynatorką Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, Anną Duniewicz, w sprawie planu współpracy z Zespołami Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, 28 marca

Valeri Vachev z uznaniem odniósł się do merytoryki spotkania z Zespołem Praw Kobiet 8 marca br. ZRPO zadeklarował chęć comiesięcznych spotkań z przestawiciel(k)ami poszczególnych zespołów Inicjatywy wokół ważnych dla nas spraw i postulatów.

W kwietniu proponujemy spotkanie Zespołów Praw Opiekunek/ów i Osób z Niepełnosprawnościami w sprawie projektu świadczenia wspierającego – projekt rządowy wymaga ważnych i pilnych zmian.

 • Debata „Wybory dostępne dla wszystkich?”, 29 marca

Debata „Wybory dostępne dla wszystkich?” poświęcona była szeroko rozumianej dostępności procesu wyborczego i lokali wyborczych, ale też kampanii wyborczej, materiałów i spotów wyborczych, spotkań z kandydatami. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego. – Z przykrością muszę stwierdzić, że ten znak zapytania oznacza, że mamy do czynienia z pytaniem retorycznym. Otóż nie, wybory w naszym kraju nie są dostępne dla wszystkich. I trzeba o tym mówić w roku wyborczym. Dlatego się tu spotykamy – mówił prof. Marcin Wiącek.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/debata-wybory-dostepne-dla-wszystkich-relacja

 • „Samorzecznicy u Rzecznika” – spotkanie samorzeczników/czek w spektrum autyzmu z RPO, 31 marca

O trudnych doświadczeniach przemocy mówili samorzecznicy i samorzeczniczki w spektrum autyzmu i ich rodzice podczas spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i przedstawicielkami Biura RPO. Wydarzenie „Samorzecznicy u Rzecznika” zainaugurowało kwietniowe obchody miesiąca wiedzy o autyzmie i współprowadzoną przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik” kampanię społeczną „Stop przemocy!#przyjaźniedlaautyzmu” pod honorowym patronatem RPO.

https://naszrzecznik.pl/samorzecznicy-u-rzecznika-spotkanie-samorzecznikow-czek-w-spektrum-autyzmu-z-rpo-31-marca-2023/

 

Szkolenia

 • Społeczne i psychologiczne aspekty zaginięć. Doświadczenia Fundacji ITAKA” – szkolenie dla pracowników/czek infolinii pomocowych i organizacji z Koalicji Infolinii, 15 marca

Jak reagować w sytuacji zaginięcia osoby bliskiej i gdy widzimy osobę zaginioną? Komu, kiedy i jak zgłosić zaginięcie? Jakie są najczęstsze przyczyny zaginięć dorosłych, nastolatków i dzieci? Po ilu latach osobę zaginioną można uznać za zmarłą i przeprowadzić postępowanie sądowe? Kogo pomaga szukać Fundacja ITAKA, a kiedy nie może podjąć poszukiwań? W jaki sposób ITAKA wspiera rodziny osób zaginionych? Na te i wiele innych pytań odpowiadała psycholożka Agata Nowacka, koordynatorka Zespołu Poszukiwań i identyfikacji Fundacji ITAKA.

https://naszrzecznik.pl/spoleczne-i-psychologiczne-aspekty-zaginiec-szkolenie-fundacji-itaka-15-marca/

 • „Jak złożyć wniosek do RPO” – warsztat dla samorzeczników i samorzeczniczek w spektrum autyzmu, 22 marca

Wasze wnioski mogłyby być pokazane jako wzór dla naszych interesantów – chwaliła pracę samorzeczników i samorzeczniczek w spektrum autyzmu Joanna Villamar Villarreal, naczelniczka Wydziału Przyjęć Interesantów w Biurze RPO, która poprowadziła drugą turę warsztatów „Jak złożyć wniosek do RPO”.

https://naszrzecznik.pl/jak-zlozyc-wniosek-do-rpo-warsztat-dla-samorzecznikow-i-samorzeczniczek-w-spektrum-autyzmu-22-marca-2023/

 

Spotkanie z przedstawicielami Rzecznika Praw Pacjenta, 20 marca

20 marca delegacja Zespołów Zdrowie, Praw Osób z Niepełnosprawnościami i Praw Opiekunek/ów Inicjatywy „Nasz Rzecznik” spotkała się z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Pacjenta. W spotkaniu, zorganizowanym w formule hybrydowej, z ramienia Biura Rzecznika Praw Pacjenta wzięli udział: p. Marzanna Bieńkowska – zastępczyni Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji BRPP, p. Jakub Adamski – Dyrektor Departamentu Współpracy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, p. Jakub Gołąb – Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta i p. Agnieszka Osuch z Departamentu Współpracy Biura RPP.

Szczegółowe podsumowanie na stronie:

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-delegacji-inicjatywy-z-przedstawicielami-rzecznika-praw-pacjenta-20-marca/

 

Marcowe spotkania zespołów roboczych

Oprócz wcześniej zaplanowanych na marzec spotkań dziesięciu zespołów tematycznych spotykaliśmy się też dodatkowo w związku z projektem ustawy o świadczeniu wspierającym. Odbyły się też spotkania zespołu redakcyjnego w sprawie Manifestu Zdrowia Psychicznego, który finalizujemy.

Zespół Zdrowie, 7 marca

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-zdrowie-7-marca-2023/

 • Uchodźczynie z Ukrainy z doświadczeniem traumy wojennej potrzebują szybkiego i łatwego dostępu do lekarzy psychiatrów i wsparcia psychologicznego
 • Osoby z niepełnosprawnościami, w tym osoby głuche, mają utrudniony dostęp do profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego
 • „Całkowite zwalczenie wirusa HCV u osób pozbawionych wolności leży w interesie społecznym i sprzyja zdrowiu publicznemu” – mówi RPO po spotkaniu z Fundacją Urszuli Jaworskiej

Zespół Praw Kobiet/ 9 marca

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-kobiet-9-marca-2023/

 • Wyniki badań wskazują, że 90% kobiet w Polsce doświadczyło przemocy seksualnej. Jako Zespół Praw Kobiet walczymy o zmianę prawnokarnej definicji gwałtu i dostosowanie zapisów polskiego prawa do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 • Jaką przyjąć strategię działania, by znaleźć sojuszników, którzy poprą zmiany w zapisach ustawy? Dotychczasowy model powszechnej edukacji, niska świadomość społeczna i opór części środowiska prawniczego nie sprzyjają zmianom, jakich oczekujemy.

Zespół Praw Opiekunów/ek, 10 marca

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-opiekunek-ow-10-marca-2023/

 • Jesteśmy zbulwersowani decyzją o umieszczeniu małego dziecka z autyzmem w domu dziecka w reakcji na internetowy wpis matki, choć według opinii psychiatry nie było realnej groźby popełnienia samobójstwa rozszerzonego.
 • Często jesteśmy traktowani przez instytucje wsparcia jak patorodzice. Brakuje też edukacji prawników, sędziów rodzinnych, adwokatów z urzędu. Ich wiedza z zakresu funkcjonowania rodzin z osobami z niepełnosprawnościami jest wysoce niewystarczająca.
 • Protesty opiekunek/ów i osób z niepełnosprawnościami w roku wyborczym mają szansę przyspieszyć realizację ważnych dla nas postulatów. Ważne, by w przypadku przypisania świadczenia pielęgnacyjnego w duchu Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami równolegle zadbać o potrzeby i bezpieczeństwo socjalne opiekunów/ek, w tym tych, którzy z różnych powodów nie będą mogli lub chcieli łączyć świadczenia z pracą zarobkową. Jako zespół i jako środowisko musimy być przygotowani do gruntownej analizy propozycji strony rządowej.

Zespół ds. Wolności Zrzeszania się, 17 marca

Omawiane było planowane spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i postulaty, które mają być poruszone w jego trakcie. Dyskusja dotyczyła też interwencji w sprawie obowiązkowej elektronizacji sprawozdań składanych przez organizacje pozarządowe, podejmowanej wspólnie z Radą Senioralną działającą przy RPO.

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-ds-wolnosci-zrzeszania-sie-17-marca/

Zespół Ochrona Środowiska/Klimat, 17 marca

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-ochrony-srodowiska-klimat-17-marca-2023/

 • NGO-sy wyręczają Inspekcję Weterynaryjną w obowiązkach, często pokazując indolencję i braki tej instytucji. Zabieranie uprawnień organizacjom przy interwencyjnym odbiorze maltretowanych zwierząt, to zamiatanie problemu pod dywan, strzelanie do posłańca. Jednocześnie media rolnicze mają określony przekaz – że organizacje ekologiczne stanowią zagrożenie. To zaostrza konflikty.
 • Problem nękania aktywistów/ek i organizacji nasila się. Chodzi o wszelkie działania mające na celu zastraszanie, ataki na dobre imię organizacji/aktywistów. W tej kwestii nasze państwo jest niesprawne i nie podejmuje działań.
 • Nasila się sprzeciw społeczny wobec ferm przemysłowych. Temat wychodzi poza organizacje społeczne. Chcemy pokazać RPO, że liczba i powaga spraw jest problemem systemowym.