Spotkanie Zespołu Praw Opiekunów/ek 23 czerwca 2023 r.

Agnieszka Łuczak, Anna Duniewicz

Procedowana przez parlament ustawa o świadczeniu wspierającym budzi w naszym środowisku ogromne emocje. Mimo kilku ważnych wywalczonych przez stronę społeczną poprawek wiele zapisów ustawy, przyjętej przez Sejm niemal jednogłośnie, jest wciąż niebezpiecznych. 89% parlamentarzystów nie rozumie, nad czym głosuje. Tematy osób z niepełnosprawnościami nie są nośne wyborczo, a my musimy nadal wskazywać, że nie jest to problem niszowy. Potwierdzają to badania przeprowadzone niedawno przez Instytut Spraw Publicznych na szerokiej, reprezentatywnej próbie respondentów.

Naciskajmy na konsultacje społeczne w myśl zasady „nic o nas, bez nas!”

Przed nami wciąż śledzenie losów ustawy i walka o zmiany części dyskryminujących zapisów.

 

Bieżące sprawy:

22 czerwca nasze pierwsze pytania do kandydatów/tek w wyborach parlamentarnych zostały już przekazane do Mam Prawo Wiedzieć/ Stowarzyszenia 61. Czekamy na feedback.

Oto pytania przygotowane przez Zespół Praw Osób z Niepełnosprawnościami i Zespół Praw Opiekunek/ów Inicjatywy „Nasz Rzecznik”:

 1. Jakie trzy kluczowe kierunki uważa Pan/Pani za priorytetowe dla poprawienia sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich?
 2. Jakie ma Pana/i realne pomysły na deinstytucjonalizację wsparcia osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i innych tego wymagających – odejścia od opieki instytucjonalnej na rzecz wsparcia tych osób w środowisku lokalnym.
 3. Jak zamierza Pan/i wdrażać zapisy Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r., zwłaszcza obszarze przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność?
 4. Czy będzie Pan/i zabiegać o ratyfikację protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami?
 5. Na jakim etapie jest wdrażanie centralnego rejestru pieczy i jaki będzie mechanizm weryfikacji wiarygodności danych wprowadzanych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej?

 

Podczas bieżącego spotkania przypomnieliśmy też o działaniach, jakie mamy podjąć w ramach wsparcia z programu CECEP. Inicjatywa „Nasz Rzecznik” została zakwalifikowana do programu Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej, wspieranego przez National Democratic Institute z USA oraz polski Instytut Spraw Publicznych.

Objęte wsparciem działania będziemy realizować od połowy czerwca br. do końca maja 2024 r. [Aktualizacja: Z przyczyn od nas niezależnych nastąpiło dwumiesięczne opóźnienie w realizacji projektu].

 

Nowe możliwości:

 • zdalne i stacjonarne szkolenia, warsztaty
 • 30 audycji z udziałem polityków/czek w TT Radiu Rebeliant wokół ważnych dla nas tematów
 • debata “Mamy pomysł na Polskę” w Warszawie 29 września, z możliwością zadania polity(cz)kom pytań i przedstawienia propozycji rozwiązań
 • cztery powyborcze procesy rzecznicze/ debaty lokalne [Pro Aperte, Kutno (Zespół Edukacja Włączająca): “Znoszenie barier edukacyjnych dla uczniów I uczennic w spektrum autyzmu, z wyzwaniami neurologicznymi i własnymi potrzebami edukacyjnymi”, Fundacja Nieodkładalni, Gliwice – “Sieć w pełni dostępnych komfortek w całej Polsce jako cel koalicji “Przewijamy Polskę”, który powinniśmy wspierać wszyscy”
 • wsparcie kampanii społecznych, badań i ekspertyz w ważnych dla nas tematach
 • współorganizacja Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP)

 

Już podczas spotkania padły pierwsze tematy, które mogłyby pojawić się na debacie i w trakcie radiowych audycji. Danuta Musiał (Fundacja Dla Gigantów) zgłosiła problem braku działań w gminach skierowanych dla osób z niepełnosprawnością. Anna Nowak (Stowarzyszenie Żurawinka”) proponuje dyskusję na temat dostępności specjalistycznych usług medycznych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Dzięki programowi CECEP nasze delegacje już uczestniczą w ciekawych warsztatach:

 • Pięć osób z naszej koalicji uczestniczyło 7-9 maja w warsztacie z planowania strategicznego w Krakowie.

https://naszrzecznik.pl/szkolenie-ndi-w-ramach-projektu-central-europe-civic-engagement-cecep-krakow-7-9-maja-2023/

 • Na zaproszenie National Democratic Institute oraz Instytutu Spraw Publicznych 19-21 czerwca delegacja Inicjatywy „Nasz Rzecznik” wzięła udział w drugim warsztacie dla pięciu polskich koalicji zakwalifikowanych do programu Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej (CECEP). Tematem warsztatu, który odbył się we Wrocławiu, była komunikacja strategiczna.

https://naszrzecznik.pl/komunikacja-strategiczna-warsztat-w-ramach-programu-cecep/

W lipcu otrzymamy też wyniki badań socjologicznych ISP dotyczących części zaproponowanych przez nas tematów.

 

Głównym temat bieżącego spotkania Zespołu były zapisy ustawy o świadczeniu wspierającym.

Poprawki zgłoszone Senatowi przez stronę społeczną, w tym Inicjatywę „Nasz Rzecznik” (większość „przepadła” w Sejmie):

https://naszrzecznik.pl/wspolne-propozycje-poprawek-strony-spolecznej-do-ustawy-o-swiadczeniu-wspierajacym/

Aktualizacja z 30 czerwca br. – ostatnie stanowisko „Inicjatywy” wobec ustawy o świadczeniu wspierającym:

https://naszrzecznik.pl/stanowisko-inicjatywy-nasz-rzecznik-wobec-ustawy-o-swiadczeniu-wspierajacym/

Udało się:

 • Zniesiony został limit dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego – tylko dla opiekunów/ek osób do 18 r.ż.,
 • Wsparcie dla rodzin z więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i dla opiekunów/nek faktycznych
 • Przedłużenie okresu składkowego osobom wspierającym.

Dostrzegamy korzystne rozwiązania ustawy w przypadku rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami do lat 18., ale alarmujemy, że po wejściu w dorosłość wiele osób z niepełnosprawnościami zamiast świadczenia pielęgnacyjnego, obecnie w wysokości blisko 2,5 tys. zł, otrzyma bardzo niskie świadczenie wspierające (600-700 zł) lub nie otrzyma go wcale.

Wnieśliśmy poprawkę obniżającą próg uprawniający do otrzymania świadczenia z 70 do 50 pkt w ocenie potrzeby wsparcia – rozpatrzoną w Senacie negatywnie. Nasza poprawka o dwuletnim okresie przejściowym również nie przeszła.

Nasze poprawki poparły inne organizacje i ruchy na rzecz OzN i osób wspierających, w tym Protest 2119.

Jako strona społeczna monitorowaliśmy przez cały czas przebieg prac nad ustawą, odnosząc się zarówno do projektu jak i samej ustawy. Kolejne stanowiska Inicjatywy były publikowane na stronie naszrzecznik.pl, z czego ostatnie to:

 

Stanowisko z 6 czerwca 2023:

https://naszrzecznik.pl/stanowisko-inicjatywy-nasz-rzecznik-ws-ustawy-o-swiadczeniu-wspierajacym-6-czerwca-2023/

Aktualizacja z 30 czerwca br. – stanowisko „Inicjatywy” wobec ustawy o świadczeniu wspierającym z 30 czerwca 2023:

https://naszrzecznik.pl/stanowisko-inicjatywy-nasz-rzecznik-wobec-ustawy-o-swiadczeniu-wspierajacym/

 

Podczas podsumowującej dyskusji uznaliśmy m.in., że:

 • Brak był konsultacji społecznych przy konstruowaniu ustawy. Ustawa robiona była “na kolanie” i w efekcie ośmiesza istotę niezależnego życia.
 • Projekt w wielu zapisach był niebezpieczny, bo wyrzuca wiele osób z niepełnosprawnościami i opiekunek/ów ze wsparcia.
 • Wprowadzenie tak ważnej zmiany (de facto „tylnymi drzwiami” reformy orzecznictwa) wymaga okresu przejściowego, dającego osobom nią objętym poczucie bezpieczeństwa.
 • Kwota wsparcia jest zbyt niska. Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, które zdołają uzyskać w skali oceny potrzeby wsparcia 70 punktów, będą mogły liczyć tylko na 630 zł – równowartość 40 proc. renty socjalnej. Świadczenie wspierające w najwyższej wysokości uzyska znikomy odsetek osób wymagających skrajnie wysokiego wsparcia. Dla porównania – świadczenie pielęgnacyjne dziś wynosi blisko 2,5 tys. złotych, a od stycznia 2024 roku wyniesie ponad 3 tysiące złotych.
 • Próg uzyskania świadczenia powinien zostać obniżony do 50 pkt i powiązany z wynagrodzeniem minimalnym, co dawałoby świadczeniu szansę na odpowiednią waloryzację.

Ponieważ nad poprawkami do ustawy pracowało wiele osób z naszych organizacji w dalszej części spotkania dyskutowaliśmy nad tym, co jako społecznicy/czki powinniśmy dalej robić.

Anna J. Nowak (Żurawinka) mówiła o tym, że nie ma poczucia satysfakcji. –  Przekonamy się, komu ustawa przyniesie wsparcie dopiero z początkiem 2024 r. Boję się o pojawienie się podziałów w naszym środowisku, gdy ustawa nie obejmie niektórych osób.

Prawniczka Alicja Loranc (Fundacja “Po Mojemu”) potwierdziła obawy Anny Nowak. – Ta ustawa wg. mnie jest całkowicie nie do przyjęcia. Kosztem jednej grupy wymagającej wsparcia mamy wspierać inną grupę wymagającą wsparcia. Aksjologicznie tego nie akceptuję. Ta ustawa to optymalizacja budżetowa i odebranie godności opiekunom. Opiekun osoby z niepełnosprawnościami sprowadzony jest do roli robota opiekuńczego, a nie równościowej relacji. Razi arogancja polityków, którzy nie widzą zagrożeń wynikających z ustawy. Mam nadzieję, że nie pogodzimy się z tą sytuacją, że dojdzie do buntu w tym opiekunów, bo jesteśmy bogatsi w obecne doświadczenia. Nie zgodzą się na wykluczenie i dyskryminację.

Olga Ślepowrońska (Stowarzyszenie Mudita) uznała wręcz, że politycy „ograli” osoby zaangażowane w naprawianie tej ustawy. Dominika Chabin-Pastwa (Fundacja Nieodkładalni) zapowiedziała, że za jakiś osoby pokrzywdzone przez ustawę będą się buntować, bo zapisy ustawy są tak sformułowane, że jest wiele niewiadomych. Danuta Musiał (Fundacja dla Gigantów) dodała, że opiekunki i opiekunowie będą wciąż zakładnikami urzędników, którzy skupieni są na kontrolowaniu. Ustawa wnosi szereg dodatkowych i niejasnych obowiązków, które utrudnią jedynie życie.

Małgorzata Lach-Ponczek stwierdziła, że powinniśmy jednak poprzeć tę ustawę, bo inaczej stracimy możliwość wpływu. Z zainteresowaniem odniosła się do badań Instytutu Spraw Publicznych, przeprowadzonych niedawno na szerokiej, reprezentatywnej próbie, które badały także odpowiedzi na nasze pytania. Badania, których szczegółowe opracowanie wkrótce otrzymamy, potwierdzają, że problemy osób z niepełnosprawnościami są uważane za dużą grupę respondentów za społecznie ważne. Aby powołać się na społeczny dowód zasadności naszych postulatów powinniśmy dążyć do upowszechnienia badań.

Roman Szacki (ruch Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją) zaproponował, by jako Inicjatywa „Nasz Rzecznik” wnioskować do Sejmu o wysłuchanie publiczne, by posłowie usłyszeli nasze głosy.

Zdecydowaliśmy, że ponownie zwrócimy się o wsparcie w tej sprawie do RPO [pismo wysłane przez koordynatorkę Inicjatywy Annę Duniewicz do ZRPO Valerego Vacheva i Pełnomocniczki RPO Moniki Wiszyśkiej-Rakowksiej dn. 3 lipca]. Widzimy też potrzebę zorganizowania 29 września podczas debaty z parlamentarzystami “Mamy pomysł na Polskę” konferencji prasowej/debaty na temat tego, jakie zapisy powinny się znaleźć w ustawie o świadczeniu wspierającym i na temat jej skutków.

 

Ostatnie i zapowiadane wydarzenia Inicjatywy „Nasz Rzecznik”:

 • 23-25 maja – Inicjatywa „Nasz Rzecznik” na Central Europe Civic Forum, Budapeszt

Na zaproszenie National Democratic Institute ze Stanów Zjednoczonych, węgierskiej Fundacji DemNet oraz polskiego Instytutu Spraw Publicznych delegacja Inicjatywy „Nasz Rzecznik” wzięła udział w Central Europe Civic Forum w Budapeszcie. Wydarzenie było częścią wspieranego przez NDI programu CECEP (Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej), w ramach którego pięć polskich koalicji, w tym Inicjatywa „Nasz Rzecznik”, będzie prowadzić działania rzecznicze przez najbliższy rok.

https://naszrzecznik.pl/inicjatywa-nasz-rzecznik-na-central-europe-civic-forum-budapeszt-23-25-maja-2023/

 • 22 maja – „Rzecznik Praw Obywatelskich – podstawy prawne działania, kompetencje, zasady składania wniosków i przykłady podejmowanych interwencji”

Dwugodzinne szkolenie adresowane było do organizacji zrzeszonych w Koalicji Infolinii Biura RPO i współtworzących Inicjatywę „Nasz Rzecznik”. Obejmowało zagadnienia: Jakie przepisy regulują działanie Rzecznika Praw Obywatelskich? W jakich sprawach można się zwracać do RPO? Jak prawidłowo złożyć wniosek do RPO?

https://naszrzecznik.pl/rzecznik-praw-obywatelskich-podstawy-prawne-dzialania-kompetencje-zasady-skladania-wnioskow-i-przyklady-podejmowanych-interwencji-szkolenie-biura-rpo-22-maja-2023/

 • 23 maja – Spotkanie Zespołu Spraw Lokalnych i Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się z ZRPO Valerim Vachevem

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-spraw-lokalnych-i-zespolu-ds-wolnosci-zrzeszania-sie-z-zrpo-valerim-vachevem-23-majaa/

 • 22 czerwca: spotkanie z Panem Janem Arczewskim (Koalicja Infolinii BRPO)

Ostatnie przed przerwą wakacyjną wydarzenie w ramach projektu Koalicja Infolinii było niezwykłym spotkaniem z niezwykłym człowiekiem – psychologiem, poetą, społecznikiem i podróżnikiem, który od 37 lat prowadzi Telefon zaufania dla osób niepełnosprawnych 81 747 98 21.

https://naszrzecznik.pl/najwazniejsze-jest-umiec-sluchac-i-miec-milosc-do-drugiego-czlowieka-spotkanie-z-panem-janem-arczewskim-tworca-telefonu-zaufania-dla-osob-niepelnosprawnych-81-747-98-21/

[Aktualizacja: Ze smutkiem informujemy, że 7 lipca Pan Jan Arczewski zmarł. Żegnamy Go m.in. tutaj:]

Żegnamy Pana Jana Arczewskiego, twórcę pierwszego w Polsce Telefonu Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych

 • 28 czerwca godz. 10:00 – spotkanie Zespołu Praw Uchodźców/czyń z ZRPO V. Vachevem i ZRPO W. Brzozowskim

 

 • 29 września 2023: debata „Mamy pomysł na Polskę” – Marzyciele i Rzemieślnicy, Warszawa

 

 • 12 i 13 czerwca – stacjonarne spotkanie Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, OFOP w Warszawie Wydarzenie pod hasłem: „Działając razem, możemy więcej!”

https://naszrzecznik.pl/zjazd-inicjatywy-nasz-rzecznik-13-czerwca-2023-r-w-ramach-obchodow-xx-lecia-ofop-u/

https://naszrzecznik.pl/warsztat-nie-cierpie-cierpiec-13-czerwca-2023/

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-20-laecie-ofop-zjazd-inicjatywa-nasz-rzecznik

 

Interwencje i wystąpienia RPO w odpowiedzi na nasze postulaty i sygnalizowane problemy:

 

Interwencja RPO ws. „komfortek” – pokoi pielęgnacyjnych z leżankami dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami

 • Osoby dorosłe nie mają w przestrzeni publicznej miejsc do czynności pielęgnacyjno-higienicznych, które wymagają pozycji leżącej z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku.
 • Zmiana pieluch, cewnikowanie czy podawanie leków odbywają często w warunkach niehigienicznych i urągających ludzkiej godności, np. na podłodze publicznych toalet czy w samochodach.
 • Koalicja NGO-sów „Przewijamy Polskę” utworzyła już w Polsce 30 odpowiednich miejsc, tzw. komfortek, ale to nie wystarcza – osób potrzebujących takiego wsparcia jest ok. 150 tys.
 • Konieczne są zatem działania o charakterze systemowym – apeluje Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu generalnym do Ministra Rozwoju i

https://naszrzecznik.pl/interwencja-rpo-ws-komfortek-pokoi-pielegnacyjnych-z-lezankami-dla-doroslych-osob-z-niepelnosprawnosciami/

Odpowiedź na wniosek A. Duniewicz z kwietnia ws. komfortek:

 • Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie „komfortek”, czyli toalet dostosowanych do potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnościami wyposażonych w leżanki i podnośniki. RPO wskazał na konieczność ujęcia w przepisach prawnych obowiązku zapewnienia toalet dostosowanych do wykonywania czynności higienicznych wobec osób z niepełnosprawnościami potrzebujących bardziej intensywnego wsparcia oraz określenia norm budowlanych dla takich pomieszczeń. Ministerstwo Rozwoju i Technologii odpowiada, że trwają prace nad projektem rozporządzenia, które ma m.in. uregulować obowiązek tworzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w konkretnych rodzajach budynków dostosowanych i przeznaczonych do przewijania dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami.

Rozszerzeniu ma ulec katalog pomieszczeń higieniczno-sanitarnych o „pomieszczenia przeznaczone do przewijania dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami”. Miałyby one być wydzielane w nowoprojektowanych budynkach przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej o powierzchni użytkowej ponad 2000 m2, budynkach przeznaczonych na potrzeby kultury, sportu, handlu, usług lub obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym lub lotniczym o powierzchni użytkowej ponad 10000 m2, na stacjach paliw o powierzchni użytkowej ponad 300 m2 zlokalizowanych przy autostradach lub drogach ekspresowych oraz w budynkach przeznaczanych na potrzeby opieki zdrowotnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich będzie monitorował działania zapowiedziane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

 • Odpowiedź ministra Czarnka na postulat RPO ws. darmowych środków higieny osobistej dla dziewcząt w szkołach i przeciwdziałania tabuizacji menstruacji

Rozwiązaniu problemu ubóstwa menstruacyjnego służyłoby zapewnienie darmowych środków higieny osobistej we wszystkich szkołach i placówkach edukacyjnych – wskazuje RPO w piśmie do ministra edukacji i nauki z 13 kwietnia 2023 r. Z badań wynika, że na ich zakup nie stać co dziesiątej dziewczyny w Polsce. Wprowadzenie tematu menstruacji do przestrzeni publicznej sprzyjałoby eliminacji negatywnych stereotypów z nią związanych.

Minister Czarnek odpowiada: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach nie wskazuje wprost obowiązku zapewnienia wyrobów higienicznych dla dziewcząt. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by z subwencji oświatowej finansować wyposażenie szkół/placówek w środki takie, jak podpaski czy tampony, jeśli organ stanowiący JST uzna taki wydatek za zasadny. Dyrektor szkoły/placówki może podjąć decyzję o zakupie takich środków higieny, jeżeli jego zdaniem są niezbędne dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

https://naszrzecznik.pl/odpowiedz-ministra-czarnka-na-postulat-rpo-ws-darmowych-srodkow-higieny-osobistej-dla-dziewczat-w-szkolach-i-przeciwdzialania-tabuizacji-menstruacji/

 • Jak zmienić przepisy o interwencyjnym odbiorze maltretowanych zwierząt. Informacja MRiRW o projekcie

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-interwencyjny-odbior-zwierzat-przepisy-mrirw-odpowiedz

 • 17 maja: Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii

Tegoroczne hasło przewodnie obchodów to „Zawsze razem: Połączeni w naszych różnorodnościach”.

Jego celem jest zwrócenie uwagi na kluczowe znaczenie siły solidarności, wspólnoty i sojuszu ponad różnymi tożsamościami, ruchami i granicami. Jednocząc się możemy doprowadzić do zmiany i wpłynąć na poprawę życia osób i społeczności LGBT+ na całym świecie

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-miedzynarodowy-dzien-przeciw-homofobii-transfobii-i-bifobii-17-maja-2023

 • Sprawa uchwał „anty-LGBT” a fundusze europejskie. Korespondencja RPO z MFiPR

RPO spytał Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, jakie działania podejmie dla weryfikacji zgodności wydatkowania funduszy UE przez jednostki samorządu terytorialnego z horyzontalną zasadą równego traktowania i niedyskryminacji.

Min. Grzegorz Puda odpisał, że niezwykle istotne jest zapewnienie przestrzegania tego warunku – ujętego w „Umowie Partnerstwa na lata 2021-2027” – przez wszystkich beneficjentów funduszy europejskich będących jednostkami samorządu terytorialnego.

MFiPR prowadzi obecnie prace nad horyzontalnym kryterium wyboru projektów dotyczącego niedyskryminacji, którego spełnienie byłoby warunkiem uzyskania dofinansowania projektu ze środków europejskich.

Resort rozważa możliwość, by weryfikacja tego kryterium odbywała się na podstawie listy jednostek samorządu na stronie internetowej RPO, które podjęły tzw. uchwały „antyLGBT”.

To nie jest oficjalny rejestr dyskryminujących uchwał; może to być tylko wskazówką przy weryfikacji, czy jednostki ubiegające się o dofinansowanie nie podjęły działań dyskryminujących – odpowiada RPO i prosi MFiPR o przyjęcie innego sposobu weryfikacji.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-uchwaly-anty-lgbt-fundusze-europejskie-mfipr

 • 24 maja, w Europejski Dzień Parków Narodowych, RPO apeluje o tworzenie parków narodowych. Polskie parki narodowe zajmują nieco ponad 1% powierzchni kraju. Od 22 lat nie powstał w Polsce żaden nowy park narodowy.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/europejski-dzien-parkow-narodowych-24-maja-2023

Czerwiec:

 • Śmierć ciężarnej kobiety w szpitalu w Nowym Targu. RPO pisze do MZ, RPP i prokuratury

Na podstawie doniesień medialnych RPO powziął informację o śmierci ciężarnej pacjentki w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu.

Marcin Wiącek zwraca się w tej sprawie do Ministra Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta oraz Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-kobieta-szpital-smierc-mz-rpp-prokuratura

 • Po roku od rozpoczęcia wojny nierozwiązanych pozostaje wiele problemów związanych z edukacją ukraińskich dzieci i młodzieży w polskich szkołach.  

Dużo młodzieży nie uczy się w żadnym systemie, większość uczniów jest w klasach mieszanych, bariera językowa, trauma wojenna, brak wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, brak szkoleń dla kadry nauczycielskiej – to tylko niektóre z problemów.

Obowiązkiem państwa jest zadbanie o każde dziecko przebywające w Polsce – pisze RPO Marcin Wiącek do ministra edukacji Przemysława Czarnka i pyta, jak MEiN zamierza rozwiązać te problemy.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mein-problemy-edukacja-uczniowie-ukraina-odpowiedz

 • Ochrona specustawy nie dla Ukraińców z kanadyjską wizą. Rzecznik występuje do Wojewody Mazowieckiego

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga na trudności, jakie uchodźcy wojenni z Ukrainy napotykają przy próbie uzyskania lub odzyskania statusu UKR, jeśli jednocześnie mają kanadyjską wizę.

Zastępca RPO Valeri Vachev pisze w tej sprawie do wojewody mazowieckiego Tobiasza Bocheńskiego.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ukraincy-ochrona-wiza-wojewoda-mazowiecki

 • Co powinna uwzględniać ustawa o usługach asystenckich. Uwagi RPO Marcina Wiącka dla MRiPS

Wdrożenie usług asystenckich wiąże się z koniecznością pilnej zmiany systemu orzekania o niepełnosprawności oraz zniesienia lub istotnej modyfikacji instytucji ubezwłasnowolnienia.

Usług tych nie należy traktować jako pomocy socjalnej, ale jako element polityki wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami we wszystkich sferach życia.

Wątpliwości RPO budzi umożliwienie skorzystania z asystencji osobistej wyłącznie osobom pomiędzy 16. a 65. rokiem życia.

Ważnym – nieobecnym obecnie elementem systemu – powinien być tzw. „budżet osobisty” przyznawany osobie z niepełnosprawnością na sfinansowanie potrzebnych usług.

W toku prac nad ustawą należy uwzględnić odpowiedni czas na konsultacje społeczne.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-uslugi-asystenckie-uwagi-mrips

 • RPO Marcin Wiącek skarży do WSA zakaz wojewody przerzucania rzeczy przez granicę. Wojewoda wnosi o oddalenie skargi

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podlaskiego zakazuje przerzucania, przekazywania i odbierania przedmiotów przerzuconych lub przekazanych przez linię granicy państwowej na Podlasiu. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zostało ono wydane z przekroczeniem uprawnień – dotyczy spraw, które są już uregulowane w ustawach. W skardze do WSA Rzecznik zarzuca również rozporządzeniu m.in., że samodzielnie określa kary za naruszenie jego przepisów – a zgodnie z Konstytucją jest to możliwe jedynie w ustawie.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-przedmioty-granica-zakaz-wojewoda-skarga-wsa-odpowiedz

 

Następne spotkanie Zespołu 12 lipca o godz. 18.00.

 

Ważne i wciąż aktualne:

Zgłaszajmy i zachęcajmy do zgłaszania przypadków naruszania praw oraz postulaty i wnioski do RPO w prostym formularzu:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy