Wrzesień w Inicjatywie „Nasz Rzecznik” 

Anna Duniewicz, Ewa Krzywaźnia

Interwencje i wystąpienia RPO w odpowiedzi na nasze postulaty i sygnalizowane przez nas problemy

 • Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk skierował wystąpienie do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie przepisów dotyczących utworzenia ewidencji „Sportowe talenty”. Interwencja to skutek wniosku skierowanego do BRPO przez Jana Gawrońskiego (koordynator Zespołu Edukacja Włączająca Inicjatywy “Nasz Rzecznik”, Klub Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team), osób uczniowskich z Klubu Świadomej Młodzieży oraz wszystkich zgłaszających RPO skargi w tej sprawie. RPO wskazuje szereg wątpliwości co do poszanowania prawa do prywatności i ochrony danych wrażliwych dzieci i młodzieży:
  • ujawnienie danych osobowych dotyczących m. in. masy ciała dzieci i młodzieży i wyników testów sprawnościowych będzie naruszać ich prawo do prywatności,
  • przyjęte regulacje będą prowadziły do wykluczenia osób z niepełnosprawnością z powodu ich obniżonej sprawności ruchowej,
  • gromadzenie i udostępnianie danych powinno się odbywać na zasadzie dobrowolności, za zgodą osób uczniowskich bądź rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletnich,
  • wątpliwości budzi zasadność i celowość zbierania danych (Realizacja celu monitorowania sprawności fizycznej uczniów nie wymaga zatem tworzenia dodatkowej ewidencji przewidującej przetwarzanie szczegółowych danych osobowych, w tym danych identyfikujących uczniów),
  • zastrzeżenia budzi sam proces ustawodawczy przeprowadzania zmian w ustawie.

Stanisław Trociuk poprosił również o wyjaśnienie, w jaki sposób będzie egzekwowany obowiązek przekazania informacji dotyczących masy ciała i wzrostu od rodziców i młodzieży.

https://www.facebook.com/ChcemyCalegoZycia/posts/pfbid0btEniaadDazsLthvnzKTh6T5cyqWMfFTHs3ksiDyb5ieLrwbGdWRqpciWLkz4ueJl

https://www.facebook.com/klubswiadomejmlodziezylodz/posts/pfbid02eNBBnURRNonmLz2FRCxUfJQ7c3NQaYLRNaUtsooaMoHthCUxej94vErqd1YhXem8l

 • Rzecznik Praw Obywatelskich skarży do WSA sześć kolejnych samorządowych tzw. uchwał anty-LGBT i wnosi o ich unieważnienie. Pomimo wyroku NSA z 28 czerwca 2022 r., potwierdzającego, że takie uchwały zostały podjęte bez podstawy prawnej i są nieważne z powodu rażącego naruszenia praw, w sześciu samorządach uchwały nie zostały zniesione. W dotychczasowych wyrokach sądowych w tych sprawach podkreślono, że nikt, ze względu na swoją orientację seksualną i tożsamość płciową, nie może być dyskryminowany przez władze publiczne.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-uchwala-antylgbt-kock-skarga-wsa

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wso-skarga-uchwala-anty-lgbt-tuszow-narodowy-kock-mordy-potworow-swidnik-zakrzowek

Należy zaznaczyć, że w wielu przypadkach tzw. uchwały anty-lgbt zastąpiono Samorządowymi Kartami Praw Rodzin (SKPR) – dokumentem stworzonym, forsowanym i firmowanym przez Ordo Iuris, a który podobnie jak ich poprzedniczki, zawiera zapisy dyskryminujące osoby LGBT+.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0089_PL.html

 • Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę Ministrze Zdrowia Katarzynie Sójce na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami w dostępie do świadczeń opieki medycznej ze szczególnym uwzględnieniem opieki ginekologicznej i położniczej. Planowane jest wystąpienie generalne w sprawie dostępności gabinetów ginekologicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Wniosek w tej sprawie, jako postulat Zespołu Praw Kobiet złożyła w lipcu 2022 r. Anna Duniewicz (koordynatorka Inicjatywy “Nasz Rzecznik”, Inicjatywa “Chcemy całego życia!” ).

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-kobiety-niepelnosprawnosc-ginekologia-mz

 • Interwencja RPO ws. dowozów dzieci z niepełnosprawnościami do szkół (i zapewnienia opieki). RPO wniósł o uwzględnienie skargi matki dziecka z niepełnosprawnością, której gmina zaproponowała zwrot kosztów dojazdu transportem publicznym – dwoma pociągami i autobusem. WSA podzielił argumenty Rzecznika. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił 5 września 2023 r. skargę kasacyjną burmistrza gminy – o co wnosił m.in. RPO. Wyrok jest prawomocny.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wsa-przylaczenie-zapewnienie-transportu-osoby-z-niepelnosprawnoscia-nsa

 • Wystąpienie ZRPO Stanisława Trociuka Stanisław w sprawie świadczeń wspierających do Ministry Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg. RPO prosi o poinformowanie o aktualnym etapie prac i pyta czy w procesie legislacyjnym uwzględniono aktywny udział strony społecznej.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-swiadczenie-wpierajace-mrips

 • Rzecznik skierował wystąpienie do MSWiA w sprawie zgłoszonego przez Zespół Spraw Lokalnych postulatu dot. podpisów potrzebnych do udziału w debacie o raporcie o stanie JST.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-raport-stan-gminy-powiatu-wojewodztwa-mieszkancy-udzial-mswia

 • Odpowiedź Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jarosława Szajnera na pismo RPO w sprawie osób bezpaństwowych i osób narażonych na ryzyko bezpaństwowości wśród przybyłych do Polski z Ukrainy wojennych osób uchodźczych. RPO zwrócił się do UDSC z prośbą o szczegółowe informacje dot. tej grupy, po informacjach wskazujących, że z wielu powodów osoby te mogą mieć trudności w ubieganiu się o ochronę czasową w Polsce, a problem dotyczy wielu osób uchodźczych zwłaszcza ze społeczności romskiej.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-Ukraina-uchodzcy-bezpanstwowcy-udsc-odpowiedz

 • Wystąpienie RPO do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka oraz przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego w sprawie braku dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza osób głuchych i z niepełnosprawnością intelektualną. Rzecznik wnosił o podjęcie działań mających poprawić faktyczną dostępność i korzystanie z praw wyborczych przez osoby z niepełnosprawnościami, m. in. poprzez zapewnienie emitowanym materiałom tłumaczenia na Polski Język Migowy (PJM), jak również jednoczesne stosowanie napisów w języku polskim. PKW i KRRiT odpowiedziały RPO wskazując z jednej strony na ustawowe ograniczenia, z drugiej przedstawiając swoje propozycje rozwiązań.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wybory-dostepnosc-glusi-pkw-krrit-odpowiedzi

 • Odpowiedź wojewody mazowieckiego w związku z zamknięciem punktu pobytu dla uchodźców z Ukrainy w Nadarzynie. 31 sierpnia 2023 r. Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK w Nadarzynie zakończyło działalność na skutek wygaśnięcia umowy pomiędzy wojewodą mazowieckim, a spółką PTAK Warsaw EXPO Sp. z o.o. i nieprzedłużenia jej ze strony wojewody. Zdaniem wojewody mazowieckiego Tobiasza Bocheńskiego nowe ośrodki, do których zostały relokowane osoby uchodźcze “zapewniają zdecydowanie wyższy standard”.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-uchodzcy-punkt-pobytu-nadarzyn-wojewoda-odpowiedz

 • Odpowiedź MZ na pismo RPO ws. dostępu do znieczulenia podczas porodu. Rozwiązaniem problemu zdaniem Waldemara Kraski, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, ma być większa liczba anestezjologów.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dostep-do-znieczulenia-porod-mz-odpowiedz

 • Odpowiedź BRPO na wniosek Mai Giżyckiej-Różalskiej (Fundacja “KTOŚ”, Zespół Praw Opiekunek i Opiekunów Inicjatywy “Nasz Rzecznik”) dotyczący postulatu zmobilizowania większej liczby JST do składania wniosków w ramach programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego, w szczególności programu „opieka wytchnieniowa”, a także postulatu wprowadzenia obowiązku uczestnictwa przez samorządy w programach ministerialnych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom. BRPO odpowiada:
  • istnieje pilna potrzeba wypracowania i przyjęcia konkretnego planu działania na rzecz deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami wraz ze wskazaniem ram czasowych,
  • dotychczasowe działania w obszarze usług asystenckich są niewystarczające, a usługi asystenckie mają nadal charakter projektowy i niesystemowy,
  • prawa osób z niepełnosprawnościami stanowią priorytet w działaniach podejmowanych przez RPO.

 

Wydarzenia, spotkania, szkolenia

 • Konferencja „Mamy pomysł na Polskę!”, współorganizowana przez Inicjatywę “Nasz Rzecznik”, OFOP 29 września w Warszawie

Mamy pomysł na Polskę! – konferencja 29 września

 • Konferencja Stowarzyszenia HaKoach „Włącz się!” dotycząca praw mniejszości i samorzecznictwa – 27 września w Łodzi.

Wydarzenie organizowała Eliza Gaust ze Stowarzyszenia HaKoach i koordynatorka Zespołu Praw Uchodźczyń/ców Inicjatywy “Nasz Rzecznik’ oraz Pełnomocniczka Prezydent Łodzi ds. Równego Traktowania. Konferencja obejmowała dwie sesje: panel dyskusyjny „Pielęgnowanie różnorodności: wzmacnianie pozycji mniejszości etnicznych i wzbogacanie rozwoju polityki migracyjnej” oraz dyskusje i wypracowywanie rekomendacji przy sześciu tematycznych okrągłych stołach. Sonia Horonziak i Filip Pazderski (Instytut Spraw Publicznych) przedstawili wyniki badania opinii na temat funkcjonowania naszego państwa, aktywności obywatelskiej i różnych spraw społecznych.

Wśród panelistek/ów i moderatorek/ów dyskusji stolikowych były m.in. osoby członkowskie Inicjatywy „Nasz Rzecznik”: Anna Duniewicz (koordynatorka Inicjatywy “Nasz Rzecznik”, Inicjatywa „Chcemy całego życia!”), Ida Mickiewicz-Florczak (Zespół Praw Osób LGBT+ Inicjatywy “Nasz Rzecznik”, Stowarzyszenie “Fabryka Równości”), Karolina i Karol Kwiatkowscy (Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów, Zespół Praw Uchodźczyń/ców Inicjatywy “Nasz Rzecznik”) oraz Jan Gawroński (koordynator Zespołu Edukacja Włączająca Inicjatywy “Nasz Rzecznik”, Klub Świadomej Młodzieży, Fundacja Autism Team).
„WŁĄCZ SIĘ! Sprawdzamy nasze prawa – monitoring, dobre praktyki, rekomendacje”

 

 • Odznaka honorowa RPO dla Jana Arczewskiego

Odznaka honorowa RPO dla Jana Arczewskiego, twórcy pierwszego w Polsce Telefonu Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych

 • Stanowisko organizacji społecznych wobec skandalicznych słów Janusza Korwin-Mikkego o strzelaniu do uchodźców na granicy polsko-białoruskiej

Stanowisko organizacji społecznych wobec słów Janusza Korwin-Mikkego w wywiadzie dla portalu Goniec

 • Kampania społeczna “Szkoła przyjazna dla autyzmu”

Wspieramy kampanię społeczną „Szkoła przyjazna dla autyzmu”

 • Szkolenie „Rzecznik Praw Pacjenta” w ramach Koalicji Infolinii

Szkolenie „Rzecznik Praw Pacjenta” w ramach Koalicji Infolinii – 7 września 2023

 • Warsztat Róży Rzeplińskiej “Jak być wyborcą a nie tylko głosować”

Warsztat Róży Rzeplińskiej (Mam Prawo Wiedzieć) „Jak być wyborcą, a nie tylko zagłosować?”

 • Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Instytutu Spraw Publicznych

Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Instytutu Spraw Publicznych

 • “Nasz Rzecznik” na Igrzyskach Wolności

Nasz głos na Igrzyskach Wolności

 • Spotkanie z Klubem Lewicy ws. naszych postulatów

Nasze sprawy na spotkaniu z Klubem Lewicy 22 września

 • Pytania do kandydatek/ów w wyborach parlamentarnych

Przesyłamy kandydat(k)om w wyborach pytania wypracowane przez zespoły Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

Cieszymy się, że część naszych pytań znalazła się też w kwestionariuszu Mam Prawo Wiedzieć i gorąco zachęcamy kandydatki/ów do wypełniania także tego kwestionariusza:

https://mamprawowiedziec.pl/kwestionariusze/129228

 

Spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich:

Wrześniowe spotkania zespołów roboczych:

 • Spotkanie Zespołu Praw Kobiet, 

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-kobiet-1-wrzesnia-2023-r/

 • Spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca

Spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca 11 września 2023

 • Spotkanie Zespołu Praw Uchodźczyń/ców

Spotkanie Zespołu Praw Uchodźców/czyń 12 września 2023 r.

 • Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat

 

Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat 12 września 2023 r.

 • Spotkanie Zespołu Praw Opiekunek/ów

Spotkanie Zespołu Praw Opiekunek/ów 25 września 2023 r.